Komise experimentální kardiologie ČFS

Komise experimentální kardiologie ČFS (KEK) je sdružení vědeckých pracovníků z oblasti základního i klinického výzkumu srdečně-cévní soustavy. Její členové jsou zapojeni do mezinárodní spolupráce prostřednictvím odborných společností (Mezinárodní společnost pro výzkum srdce, Evropská hypertenzní společnost, Evropská kardiologická společnost a jiné). Hlavní činností je každoroční pracovní konference.

První setkání KEK bylo organizováno skupinou odborníků z preklinických i klinických oborů z celého Československa již v roce 1972. Impulzem pro založení této pracovní skupiny byla absence platformy, kde by se mohli setkávat a diskutovat jak experimentální, tak kliničtí kardiologové. Druhým, skrytým důvodem, bylo tehdejší politické klima v zemi, které řadě excelentních vědců neumožňovalo svobodně bádat a publikovat. Úzký kontakt se slovenskou částí Komise zůstal zachován i po rozdělení Československa.

Setkání KEK jsou vždy organizována jako třídenní konference, střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Tradicí je neformálnost setkání, otevřené, přátelské a plodné diskuse, zajímavá témata a pestrý společenský program. Skupina je otevřená odborníkům i z dalších oborů (např. patologie, zobrazovací metody, biomedicínské inženýrství, aj.).

Výbor byl zvolen v roce 2008 a pracuje ve složení:

Prof. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D.

adamcova@lfhk.cuni.cz

Fyziologický ústav LF UK Hradec Králové

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

majka@med.muni.cz

Fyziologický ústav LF MU Brno

MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc.

usrdravi@savba.sk

Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava

Ing. Miroslav Ferko, Ph.D.

Miroslav.Ferko@savba.sk

Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Michal.javorka@uniba.sk

Ústav fyziológie, JLF UK Martin

RNDr. Jan Neckář, Ph.D.

neckar@biomed.cas.cz

Oddělení vývojové kardiologie,
Fyziologický ústav AV ČR Praha

Prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Milan.Stengl@lfp.cuni.cz

 Fyziologický ústav LF UK Plzeň

Doc. PharmDr. Martin Štěrba, PhD.

SterbaM@lfhk.cuni.cz

Ústav farmakologie, LF UK Hradec Králové

Činnost KEK