Jednací řád

31. 1. 2017, 7:00

JEDNACÍ ŘÁD
ČESKÉ FYZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ

§ 1

1) Jednací řád České fyziologické společnosti (ČFS) vychází z příslušných ustanovení Stanov ČLS JEP.

2) Jednací řád upravuje jednání následujících orgánů:

 • výboru
 • revizní komise
 • shromáždění členů ČFS

§ 2

Jednání výboru

 1. Jednání výboru ČFS se mají právo účastnit: řádně zvolení členové výboru, členové revizní komise a delegáti vyšší organizační složky ČLS JEP.
 2. Hosté se mohou jednání zúčastnit pouze se souhlasem většiny členů výboru.
 3. Právo hlasovat v průběhu jednání mají pouze členové výboru, ostatní mají hlas poradní.

Schopnost usnášení

 1. Jednání výboru může být zahájeno, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s právem hlasovat, při odložení začátku o 30 minut, účastní-li se alespoň 1/3 s právem hlasovat.
 2. Jednání výboru může být prováděno, vyžadují-li to okolnosti, i cestou korespondenční (např. prostřednictvím elektronické pošty).

Program jednání

 1. Jednání se řídí programem, který je schvalován jeho účastníky v úvodu; členové výboru by měli být nejméně týden předem seznámeni s programem jednání. O změně programu ze závažných důvodů je možno hlasovat i během jednání výboru.
 2. Program musí obsahovat zprávu o činnosti za uplynulé období a kontrolu plnění dříve přijatých usnesení a úkolů.
 3. Výbor je povinen se zabývat rozhodnutím, které neodpovídá předpisům a na které byl upozorněn revizní komisí (část třetí, bod 5).

Řízení jednání

 1. Jednání výboru ČFS řídí předseda. V jeho nepřítomnosti místopředseda, případně člen výboru pověřený řízením.
 2. Diskuse k jednotlivým bodům programu se mohou účastnit všichni členové výboru a nečlenové s právem účasti.

Hlasování

 1. Každý řádný člen má právo předložit návrh na hlasování. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících.
 2. O jednotlivých návrzích se hlasuje zpravidla veřejným hlasováním.
 3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas řídícího schůzi.

Usnesení

 1. Členové výboru jsou povinni dodržovat usnesení výboru
 2. Ze zasedání výboru včetně usnesení k jednotlivým bodům pořizuje zápis zpravidla sekretář výboru.

§ 3

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem ČFS.
 2. Revizní komise má tři členy. Její činnost řídí předseda.
 3. Revizní komise kontroluje činnost členů a výboru ČFS. Nejméně 1x ročně vypracovává revizní zprávu.
 4. Členové revizní komise se mohou podle svého uvážení účastnit zasedání výboru ČFS.
 5. Revizní komise může pozastavit rozhodnutí výboru, pokud je v rozporu s obecnými předpisy a předpisy ČLS a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které pak je konečné.
 6. Revizní komise má právo požádat o svolání shromáždění členů ČFS.

§ 4

Shromáždění členů ČFS

 1. Shromáždění členů ČFS se koná minimálně 1x ročně, zpravidla v rámci Fyziologických dnů.
 2. Právo účastnit se jednání mají řádní a čestní členové ČFS a delegovaní členové orgánu ČLS JEP.
 3. Shromáždění členů svolává výbor ČFS nebo revizní komise. Shromáždění členů musí být také svoláno, pokud o to projeví zájem více než 2/3 členské základny a to písemnou formou předanou sekretáři společnosti.
 4. Členové ČFS mohou požadovat projednání svých materiálů na jednání shromáždění. Materiály doručí výboru nejpozději k datu konání shromáždění. Později doručené materiály mohou být zařazeny do programu jen v naléhavé potřebě.
 5. Veškeré písemné materiály určené k projednávání musí být členům ČFS dostupné nejpozději 10 dnů před vlastním konáním.
 6. Jednání zahajuje a řídí až do zvolení pracovního předsednictva pověřený člen výboru.
 7. Po zahájení jednání konstatuje pověřený člen výboru, zda je shromáždění usnášení schopné (je-li přítomna nadpoloviční většina členů). Při nižším počtu účastníků, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat.
 8. Poté účastníci zvolí pracovní předsednictvo, návrhovou a mandátovou komisi a schválí program jednání. Volební komisi volí tehdy, jsou-li v programu volby.

Program jednání shromáždění členů

 1. Jednání se řídí programem, který je schvalován v úvodu.
 2. Program musí obsahovat zprávu o činnosti výboru za uplynulé období a kontrolu plnění dříve přijatých usnesení. Revizní komise kontroluje rozhodnutí shromáždění, zda neodporuje obecným předpisům či platným předpisům ČLS JEP.
 3. Člen výboru pověřený řízením jednání podává návrh na ukončení jednotlivých bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.
 4. Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání a ověřuje oprávněnost jejich účasti na jednání a hlasování.
 5. Návrhová komise připravuje návrh usnesení.
 6. Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu a mohou se jí účastnit všichni členové ČFS a nečlenové s právem účasti.
 7. Volební komise zahájí svojí činnost v případě, že jsou na programu volby.
Účinnost

Tento jednací řád byl schválen shromážděním členů ČFS dne 31. 1.  2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.

V Praze 31. ledna 2017

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Předseda ČFS