Stanovy

8. 2. 2022, 14:48

STANOVY
ČESKÉ FYZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ

Článek 1

Obecná ustanovení

 1. Česká fyziologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen ČFS) je odbornou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen ČLS JEP). Je to dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, přírodovědců a dalších pracovníků v oblasti fyziologie, případně osob právnických.
 2. ČFS je organizační složkou ČLS JEP, která působí na území České republiky. Sídlem ČSF je Praha 2, Albertov 5.
 3. ČFS se ve vnitřní organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP.
 4. ČFS je členem a korporativním členem mezinárodních společností (International Union of Physiological Sciences = IUPS, Federation of European Physiological Societies = FEPS) a je otevřena dalším spolupracem podobného typu. Sekretář ČFS plní povinnosti ve vztahu k těmto společnostem (na př. podává zprávy o jednání s těmito organizacemi ap.).
 5. V rámci ČFS pracují různé odborné komise (OK) a regionální sekce (RS). Jejich činnost se řídí článkem 3, odstavec 5.

Článek 2

Cíle a formy činnosti

 1. ČFS usiluje ve své činnosti o naplnění následujících cílů:
  • a. organizačně a metodicky přispívá k soustavnému rozvoji a zvyšování úrovně jak vědecko- výzkumné práce, tak výuky fyziologie na všech úrovních
  • b. vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj spoluprací především mezi vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a dalšími resortními pracovišti
  • c. prostřednictvím odborné a metodické činnosti pečuje o zvyšování kvality a odborné úrovně postgraduální výchovy. Zvláště se zaměřuje na výchovu doktorandů v oboru biomedicíny
  • d. usiluje o získání všestranné materiální a společenské podpory pro rozvoj české fyziologie
  • e. ve vědecko-výzkumné práci a výuce dbá na dodržování etických norem
  • f. přispívá k šíření a popularizaci vědeckých poznatků z oblasti fyziologie
  • g. aktivně podporuje mezinárodní spolupráce v oblasti fyziologie
  • h. podporuje studium dějin domácí i zahraniční fyziologie
 2. K dosažení shora uvedených programových cílů používá ČFS, mimo forem uvedených v §3 odst. 1-6 stanov ČLS JEP, ještě další formy činnosti:
  • a. organizuje zpravidla jedenkrát ročně Fyziologické dny – odborné zasedání sloužící k výměně informací o aktuálních výsledcích vědeckého výzkumu ve fyziologii a k řešení aktuálních i koncepčních otázek pregraduální i postgraduální výuky fyziologie
  • b. organizuje mezinárodní odborná zasedání
  • c. v rámci mezinárodní spolupráce udržuje vědecké a společenské kontakty se zahraničními odbornými společnostmi
  • d. podílí se na odborné garanci národních i mezinárodních konferencí v oblasti fyziologie
  • e. podporuje účast svých členů na těchto akcích a může občanům ČR na ně přispět
  • f. zajišťuje odbornou stránku přípravy oficiálního časopisu ČFS -Československá fyziologie
  • g. ČFS se může stát korporativním členem mezinárodních společností. Pokud to vyžadují stanovy těchto mezinárodních organizací, odpovídá za plnění členských povinností ve vztahu k těmto organizacím. Touto agendou je pověřen zpravidla vědecký sekretář společnosti.

Článek 3

Organizační struktura

 1. Orgány ČFS ČLS JEP jsou:
  • shromáždění členů
  • výbor
  • revizní komise.
 2. Ve shodě s § 6 Stanov ČLS JEP je shromáždění členů nejvyšším orgánem ČFS. Jeho složení a funkce upravují odst.1-5 §6 Stanov ČLS JEP. Výbor ČSF svolává shromáždění členů ČFS nejméně jedenkrát ročně, zpravidla v době konání Fyziologických dnů.
 3. Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČFS. Jeho postavení, složení a funkce upravují ustanovení §7 Stanov ČLS. Shromáždění členů volí členy výboru a revizní komise korespondenční, resp. elektronickou formou podle Volebního řádu ČFS. Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyřleté. Způsob navrhování kandidátů a průběh voleb upravuje Volební řád ČLS a ČFS. Shromáždění členů schvaluje stanovy ČFS a její Volební a Jednací řád.
  • a) Výbor má 9 členů, kteří ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka.
  • b) Předseda výboru je zástupcem ČFS a jedná jejím jménem. Předseda výboru může přijímat, vyžadují-li to okolnosti, operativní rozhodnutí, která je povinen předložit výboru k následnému projednání. Předseda výboru odpovídá za hospodaření se svěřenými finančními prostředky i hmotným majetkem společnosti.
  • c) Místopředseda výboru zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho kompetencí.
  • d) Předseda a pokladník mají právo hospodaření s finančními prostředky uloženými na účtech ČLS JEP podle schváleného rozpočtu. Mimořádně, částky neuvedené v rozpočtu může schválit výbor společnosti dodatečně po projednání s ČLS. Při podpisování se řídí Finančním řádem a vnitřními předpisy ČLS JEP.
 4. Revizní komise je kontrolním orgánem ČFS. Její složení, pravomoci a formy činnosti upravují ustanovení §8 Stanov ČLS JEP. Komise má 3 členy, kteří volí ze svého středu předsedu komise. Předseda nebo pověřený člen revizní komise má právo účastnit se jednání výboru a dalších orgánů OS.
 5. Výbor ČFS je oprávněn zřizovat svým usnesením OK a RS (viz článek 1, odstavec 5). OK a RS jsou zřizovány na základě písemného návrhu nejméně 5 členů ČFS, kteří ze svého středu navrhnou předsedu. Výbor ČFS následně toto projedná a rozhodne. OK a RS sdružuje pracovníky určité specializované oblasti fyziologie. OK a RS se mohou zabývat např. organizací výuky, školením či výzkumem v dané oblasti fyziologie.
  Členství v jakékoliv OK či RS je právem každého člena ČFS, pokud projeví zájem v této oblasti pracovat. Pokud je OK nebo RS zřízena, je průběžný kontakt s výborem zajišťován prostřednictvím pověřeného člena. Nejméně jednou za rok musí OK a RS předat zprávu výboru ČSF: při vypracování výroční zprávy se OK a RS řídí pokyny vědeckého sekretáře výboru ČSF. Výbor ČFS je oprávněn svým usnesením přenést na OK nebo RS některé ze svých pravomocí, čímž není dotčena odpovědnost výboru za přijatá rozhodnutí.
  Činnost OS a RS je ukončena na základě písemného návrhu jejich členů nebo usnesením výboru ČSF, pokud tento shledá závažné nedostatky v práci OK či RS.
 6. Výbor ČFS je oprávněn v případě aktuální potřeby ustavovat pracovní skupiny vedené pověřeným členem výboru. Takové skupiny však mají charakter poradního orgánu a jejich činnost plně podléhá kontrole výboru.
 7. Člen výboru, který se dlouhodobě, bez závažných důvodů, neúčastní jednání výboru, může být na základě hlasování členů výboru odvolán. Jeho místo ve výboru zaujme náhradník.
 8. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který je k dispozici všem členům ČFS (zveřejněním na internetových stránkách OS). Zápis výbor zasílá také sekretariátu ČLS JEP.

Článek 4

Členství

 1. Pro řádné členství v ČFS platí v plném rozsahu podmínky uvedené v §16 odst. 1-4 Stanov ČLS JEP. Řádné členství v ČFS vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem. Řádným členem se uchazeč stává poté, co byla schválena jeho přihláška výborem a byl zaplacen členský příspěvek ČLS JEP a příspěvek určený ČFS; o stavu členské základny výbor rámcově informuje shromáždění členů.
 2. Výši členských poplatků v ČFS navrhuje každoročně výbor společnosti, schvaluje shromáždění členů.
 3. Pokud člen ČFS nezaplatí dva po sobě jdoucí roky členské příspěvky, je vyřazen z evidence. Vědecký sekretář ČFS o tom informuje výbor.
 4. Čestné členství v ČFS je upraveno §20 Stanov ČLS JEP.

Článek 5

Práva a povinnosti člena ČFS

 1. Práva a povinnosti člena ČFS upravují §17,18 Stanov ČLS JEP. Povinností člena je placení členských příspěvků. Členové, kteří ČFS zastupují ve výboru mezinárodních a zahraničních společností, s nimiž ČFS spolupracuje, informují výbor neprodleně o všech jednáních a rozhodnutích, která mají, nebo mohou mít vztah k práci a poslání společnosti.
 2. Člen ČFS má právo:
  • a) zúčastnit se jakékoliv veřejné akce, která je pořádána ČFS, podmínkou je však úhrada poplatků stanovených pro účastníky takové akce. Na zahraniční akci může ČFS přispívat pouze členům, občanům České republiky.
  • b) stát se členem OK a RS podle vlastního zájmu.

Článek 6

Hospodaření

 1. ČFS hospodaří se svěřenými prostředky a majetkem ČLS JEP podle §22 Stanov ČLS JEP jako její organizační složka.
 2. Pro hospodaření s prostředky a majetkem určenými na činnost ČFS, které pocházejí z členských příspěvků, dotací, darů a akcí platí obecné předpisy a pravidla stanovená ČLS JEP.
 3. Z prostředků účelového fondu JEP, může ČFS poskytovat členům výhody dle zásad fondu. Jejich užití nesmí být v rozporu s posláním a cíli ČFS. Hospodaření s těmito fondy se řídí obecnými předpisy, předpisy ČLS JEP.

Článek 7

Zánik ČFS

ČFS zaniká:
dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením nebo splynutím podle § 24 odstavce 1a Stanov ČLS JEP rozhodnutím o zrušení podle § 24 odstavce 1b Stanov ČLS JEP.

O zániku ČFS rozhoduje:

 • a. v situaci podle § 24 ČLS JEP odstavce 1a odstavce 1a – shromáždění členů
 • b. v situaci podle § 24 ČLS JEP odstavce 1b – předsednictvo ČLS JEP.
 • c. v případě sloučení či splynutí s jinou organizační složkou ČLS JEP vyžaduje takové rozhodnutí schválení předsednictva ČLS JEP a registraci provedenou sekretariátem ČLS JEP.

Majetkové vypořádání po zániku ČFS se řídí § 24 odstavce 3 Stanov ČLS JEP.

Článek 8

Čestné členství, čestné funkce

 1. Čestným členem ČFS nebo čestným členem OK, příp. RS se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj fyziologie či rozvoj určité specialisované oblasti fyziologie. Práva a povinnosti čestného člena jsou shodné s řádným členstvím v ČFS.
 2. Čestné členství je schvalováno výborem ČFS
 3. Návrh na čestné členství může podat každý člen ČFS, o udělení se rozhoduje hlasováním ve výboru ČFS
 4. Výbor ČFS může navrhnout čestné členství v ČLS JEP.

Článek 9

Cena společnosti, návrh na další ocenění

Cena společnosti je udělována zpravidla každoročně. Výbor společnosti se řídí při udělení jejím statutem. Veškeré návrhy na cenu společnosti, resp. další ocenění ČFS může podávat každý člen ČFS. O udělení patřičného ocenění se však vždy hlasuje ve výboru ČFS.

Článek 10

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním členů dne 8. 2. 2022 a nabývají účinnosti dnem schválení ČLS JEP.

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
předseda ČFS

V Praze dne 8. února 2022