Časopis

Československá fyziologie

Vážené čtenářky a vážení čtenáři časopisu Československá Fyziologie,
vážení příznivci tohoto časopisu, dámy a pánové,

jistě jste si povšimli některých změn: graficky upravené obálky časopisu, restaurované redakční rady, a i doplněného podtitulu časopisu. Přes tyto změny (a snad i díky nim) by časopis měl i nadále sloužit jako informační servis českým a slovenským fyziologům a patofyziologům. Měl by poskytovat odbornou oporu nám všem, kteří se zabýváme výukou fyziologie, měl by nám být zdrojem přehledových (a přehledných) informací v kapitolách fyziologie a patofyziologie, kterým se přímo nevěnujeme experimentálně.

Redakce časopisu po několika letech přistoupila k renovaci redakční rady: vedoucím redaktorem se stal doc. MUDr. Vladimír Riljak, PhD. z Fyziologického ústavu 1. Lékařské fakulty UK. Došlo k obměně i dalších členů redakční rady.

Redakční rada si klade ambiciózní cíl: oslovit všechny své čtenáře, odborníky a zkušené pedagogy, aby se s ostatními podělili jak o podstatné a naléhavé novinky ze svého oboru, tak o rozsáhlejší texty základního pedagogického přehledu. Ty by dobře posloužily i pregraduálním a postgraduálním studentům při přípravě na rigorózní (anebo státní) zkoušky. Klademe si i za cíl být prostředníkem diskuze českých a slovenských odborníků v integrovaném pohledu fyziologickém a patofyziologickém. Naše vzájemná spolupráce se slovenskými kolegy nás vždy těšila a obohacovala, věříme, že tomu tak bude i nadále.

Československá fyziologie bude jako doposud poskytovat informační servis ze života české a slovenské fyziologické společnosti – existence a životnost časopisu je i nadále úzce s ČFS a SFS samozřejmě spjata a časopis bude stále jejich hlavní publikační platformou. Vážení kolegyně, vážení kolegové, náš časopis zůstává i nadále tiskovinou, jeho elektronický archiv je i nadále bezplatně dostupný všem zájemcům. Máme rozhodně na co navazovat a máme i co dále rozvíjet. Nebude to ale možné bez Vaší podpory a Vašich odborných příspěvků.

Doc. MUDr. Vladimír Riljak, PhD.
vedoucí redaktor časopisu Československá fyziologie
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
zástupce vedoucího redaktora Československé fyziologie

Adresa redakce

doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

Fyziologický ústav 1.LF UK
Albertov 5, Praha 2

vladimir.riljak@lf1.cuni.cz

Činnost KEK