Cena za vědeckou práci

Cena ČFS za nejlepší práci
publikovanou v předcházejícím roce

Oceněny mohou být originální práce publikované v předchozím roce. Kritériem je vysoká vědecká kvalitamezinárodní ohlas. Podmínkou je nepřetržité, nejméně tříleté členství prvního nebo korespondujícího autora v ČFS.

Cena předsednictva ČLS JEP za vědeckou práci
Návrh na ocenění podává výbor ČFS

Kandidát – člen Fyziologické společnosti (minimálně 3 roky členství) – se o cenu uchází buď osobně nebo formou návrhu jiným členem společnosti. Výboru ČFS předkládá publikace, které jsou hodnoceny. V záhlaví publikace musí být uvedeno české pracoviště autora.

Deadline každoročně 15. dubna!

Pravidla udílení ceny

Stanovení pořadí kandidátů s ohledem na charakter a kvalitu předkládané práce publikované v roce, za který se cena uděluje, probíhá podle těchto pravidel:

1.

Kandidát předkládá soubor prací nebo jednu významnou původní vědeckou práci, kde je prvním nebo korespondujícím autorem (u více prací alespoň v jedné z nich). O pořadí rozhoduje kvalita publikací v časopisech posuzovaná hlavně podle impakt faktoru práce, kterou kandidát označí jako nejvýznamnější. Kandidát uvede v předloženém návrhu impakt faktor časopisů. Počet publikací je pomocné kriterion. Při shodném počtu publikací několika uchazečů rozhoduje nejvyšší vážený impakt faktor prioritní publikace. Je-li opět dosaženo shody, rozhoduje druhý nejvyšší impakt faktor atd.

2.

Kandidát je hlavním autorem vědecké monografie. Pořadí monografií určuje výbor ČFS.

3.

O udělení ceny rozhodne výbor společnosti tajným hlasováním.

  • Při rovnosti se hlasuje tajně ve druhém kole, pokud znovu dojde k rovnosti, rozhoduje předseda.
  • První návrh podle bodu 2 (monografie) může být navržen na cenu Lékařské společnosti J. E. Purkyně, druhý na cenu Fyziologické společnosti. Pokud návrh na cenu LS JEP není realizován, pořadí se posunuje.
  • Cena nemůže být udělena za stejnou práci ve dvou nebo více společnostech v rámci České lékařské společnosti.
  • Cena nemusí být udělena.

 

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5, 128 00 Praha 2

Činnost KEK