Cíle

 

Česká fyziologická společnost (dále jen ČFS) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti fyziologie. Podmínkou je zapojení do institucionálního výzkumu biomedicínského zaměření nebo výuky fyziologie. O přijetí rozhoduje Výbor ČFS.

ČFS je organizační složkou ČLS JEP, z.s.

ČFS je členem a korporativním členem mezinárodních společností (International Union of Physiological Sciences = IUPS, Federation of European Physiological Societies = FEPS) a je otevřena dalším spolupracím podobného typu.

ČFS usiluje ve své činnosti o naplnění následujících cílů:

1.
organizačně a metodicky přispívá k soustavnému rozvoji a zvyšování úrovně jak vědecko-výzkumné práce, tak výuky fyziologie na všech úrovních

2.
vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj spoluprací především mezi vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a dalšími vědeckými pracovišti

3.
prostřednictvím odborné a metodické činnosti pečuje o zvyšování kvality a odborné úrovně postgraduální výchovy. Zvláště se zaměřuje na výchovu doktorandů v oboru biomedicíny

4.
usiluje o získání všestranné materiální a společenské podpory pro rozvoj české fyziologie

5.
ve vědecko-výzkumné práci a výuce dbá na dodržování etických norem

6.
přispívá k šíření a popularizaci vědeckých poznatků z oblasti fyziologie

7.
aktivně podporuje mezinárodní spolupráce v oblasti fyziologie

8.
podporuje studium dějin domácí i zahraniční fyziologie

Činnost KEK