Volební řád

31. 1. 2017, 10:00

VOLEBNÍ ŘÁD
ČESKÉ FYZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ

§ 1

Základní ustanovení

 1. Volební řád České fyziologické společnosti (ČFS) vychází z příslušných ustanovení Stanov ČLS JEP
 2. Volební řád ČFS upravuje volby do výboru a revizní komise ČFS

§ 2

Volené orgány a funkce

 1. Členové ČFS volí tyto stálé orgány:
  • výbor v počtu 9 členů
  • revizní komisi v počtu 3 členů
 2. Shromáždění členů ČFS volí tyto pracovní orgány:
  • volební komisi (v případě voleb) v počtu 3 členů
  • další pracovní orgány podle svého uvážení
 3. Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka
 4. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu
 5. Členové pracovních orgánů volí ze svého středu předsedu

§3

Omezení výkonu funkce

 1. Délka volebního období výboru a revizní komise ČFS je maximálně 3 roky.
 2. Člen revizní komise ČFS nesmí být současně členem výboru

§4

Volební právo

 1. Právo volit a být volen do výboru ČFS mají všichni členové ČFS.
 2. Volební právo je rovné a přímé.

§ 5

Příprava voleb

 1. Jednotlivci či skupiny z řad členů ČFS mohou navrhovat kandidáty do výboru a revizní komise ČFS nejpozději 30 dnů před konáním voleb, kdy mohou také provádět volební kampaň, která musí probíhat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v duchu etických norem.
 2. Volební komise sestaví z návrhů kandidátní listinu, kterou v termínu voleb rozešle všem členům ČFS a určí termín návratnosti.

§ 6

Volební komise

 1. Volby řídí a organizuje, za jejich průběh odpovídá a případné stížnosti řeší volební komise, jejíž členové plní v případě korespondenčních voleb zároveň i funkci skrutátorů.
 2. Členové volební komise jsou voleni jednotlivě na shromáždění členů ČFS, které předchází datu voleb.
 3. Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.

§ 7

Způsob voleb

 1. Volby výboru ČFS probíhají jednokolově, obvykle korespondenčním, resp. elektronickým způsobem.
 2. Při korespondenčním způsobu voleb musí být obesláni všichni oprávnění voliči.
 3. Za členy výboru jsou zvoleni ti kandidáti, kteří v pořadí podle počtu získaných hlasů zaujali prvých devět míst. Za členy revizní komise jsou zvoleni ti, kteří v pořadí podle počtu hlasů zaujali první tři místa. Při rovnosti hlasů na posledních volitelných a prvních nevolitelných místech volební komise rozhodne losováním. Kandidáti na prvních dvou nevolitelných místech se stávají náhradníky pro členství ve výboru nebo revizní komisi.
 4. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po jejich zjištění, nejpozději však do dvou týdnů od ukončení voleb.
 5. O průběhu voleb a výsledcích vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni jejich členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají. Zápis je schvalován v rámci usnesení z jednání.
 6. Zápisy a ostatní písemnosti předají členové volební komise nově zvolenému orgánu k archivaci. Určený člen nově zvoleného orgánu předá jednu kopii zápisu sekretariátu ČLS JEP.
Účinnost

Tento volební řád byl schválen plenárním zasedání dne 31. 1. 2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.

V Praze 31. ledna 2017

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Předseda ČFS