Zápis ze schůze výboru per rollam

22. 4. 2024, 23:00

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, který se konal per rollam 16.–21. dubna 2024

Účastnili se: Adamcová, Bužga, Kittnar, Kuncová, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová
Červinková, Bébarová

1. Cena za nejlepší publikaci 2023

Osmi hlasy (jeden člen výboru nehlasoval) byl přijat návrh poslat do Soutěže o Cenu předsednictva ČLS JEP za výjimečný publikační a vědecký přínos uplynulého roku práci:
Lithium affects the circadian clock in the choroid plexus – A new role for an old mechanism
Karolína Liška, Tereza Dočkal, Pavel Houdek, Martin Sládek, Vendula Lužná, Kateryna Semenovykh, Milica Drapšin, Alena Sumová *, Biomedicine & Pharmacotherapy 159 (2023) 114292
https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.114292

2. Žádost o stipendium

Všichni (9 hlasů) se vyjádřili pro poskytnutí Stipendia ČFS podporující účast mladých fyziologů na konferencích v plné výši 10 000 Kč
Mgr. Anna Bartákové, Fyziologický ústav LF MU

3. Supplementum PhysRes 2024

Prof. Nováková uvedla, že deadline pro práce do supplementa byla stanovena na konec dubna. Původně dlouhý seznam potenciálních přispěvatelů se zmenšil o 10 (v tuto chvíli 36 prací). Výbor bude informován na další schůzi kolik prací se skutečně sešlo.

4. Členská základna – přihlášky

Na základě přihlášky, vědeckého životopisu a vědeckých publikací hlasovalo pro přijetí MUDr. Pavly Mlčkové, PhD. do ČFS všech 9 členů výboru.
Současně bylo doporučeno odložit projednání dalších přihlášek (Mgr. Michal Paluba, Ing. Filip Mívalt, MSc.) až po obdržení doplňujících materiálů.

5. Workshop Komise pro výuku

Workshop na téma Výuka fyziologie, se bude konat 3. června 2024 v prostorách Ústavu fyziologie, LF MU Brno.
Doc. Bužga připravil návrh pozvánky na workshop na téma Výuka fyziologie. Prof. Nováková rozeslala pozvánku přednostům Fyziologických ústavů LF v ČR a také do Bratislavy a Martina. Na návrh pana prof. Pokorného bylo obesláno ještě několik dalších pracovišť. Příslib aktivní účasti přišel zatím z obou pracovišť ze Slovenska, a dále z 1. LF UK, LF HK, Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK, Ústavu Fyziologie MU Brno a LF Ostrava.

6. Časopis Československá fyziologie

Pro nové číslo časopisu Československá fyziologie jsou zatím registrovány dva články (prof. Javorka a Bednaříková, Yamamotová, Šlamberová) a dvě informace o životním výročí.

7. 100. Fyziologické dny 2025

Ke stavu příprav 100. Fyziologických dní 2025 se nikdo nevyjádřil.

8. Hospodaření společnosti

Prof. Mysliveček přiložil Přehled hospodaření společnosti za první čtvrtletí 2024 s tím, že rok 2023 ještě není definitivně uzavřen, čeká na schválení a audit. Přiložil rovněž Účetní deník (přílohy).
Cena ČFS za nejlepší práci přednesenou na 99. FD v Bratislavě 2024 byla vyplacena vítězi soutěže dr. Stračinovi.

9. Příprava pro vytvoření komise: Fyziologie tělesných cvičení

Doc Bužga připojil koncept návrhu a základní informace o komisi fyziologie zátěže (příloha). Prosí o komentáře a připomínky. Na podzim doporučuje uspořádat minikonferenci v Ostravě.

Zapsali

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
předseda společnosti
Prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
vědecký sekretář