Zápis ze schůze výboru per rollam

22. 9. 2016, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
per rollam 20.–22. září 2016

Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kuncová, Nováková, Barcal
Ohlas za Revisní komisi: Mareš

Příprava voleb do výboru a RK 2016:

  1. Volby proběhnou formou korespondenčních voleb v elektronické (Internetové) variantě.
  2. Organizaci zajistí společnost GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, s.r.o., se kterou má na tuto činnost ČLS JEP smlouvu.
  3. Předsedou volební komise bude Prof. Langmeier, který ustaví svoji skupinu z členů ČFS.
  4. Jako první krok bude přednostům všech Fysiologických ústavu rozeslán dopis s žádostí o nominaci kandidátů do výboru a RK.
  5. Dále bude všem členů společnosti elektronicky rozeslána 1. informace s prosbou o aktualizaci e-mailové adresy v databázi ČLS, spojená s žádostí o nominace.
  6. Nominace na kandidáta do výboru nebo RK musí být ve všech případech doprovázena písemným souhlasem kandidáta.
  7. ČLS předá seznam voličů GLOBAL SERVICESu, kteří dál pokračují od bodu 2 jejich programu.
  8. Náklady, které vyplynou z účasti společnosti GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, hradí ČLS JEP

Bod 2 a 3 zajistí předseda ČFS spolu s předsedou volební komise.

Ke všem bodům vyjádřili všichni zúčastnění členové výboru souhlas.

Příští schůze výboru ČFS:
Připomínám, že řádná schůze výboru a RK je svolána na 20.10.2016, tradičně ve 14:00 v zasedací místnosti na Albertově.

V Praze 22. září 2016

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti

Příloha zápisu

Instrukce k volbám společnosti GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, s.r.o. z 19. 9. 2016