Zápis ze schůze výboru per rollam

22. 1. 2015, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS,
která se konala per rollam 16.–20. ledna 2015

Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Lotková, Kuncová
Neúčastnili se: Nováková, Barcal
Ohlas za Revisní komisi: Lotková

Body diskuse:

 1. Předběžný program 91. FD
 2. Poznámky prof. Novákové k programu
 3. Nové přihlášky do Fysiologické společnosti – Roháriková odložit, prověřit
 4. Návrh prof. Ošťádala na udělení Laufbergerových medailí
 5. Návrh na dopis předsedům sekcí
 6. Návrh na složení komisí

Ke všem bodům vyjádřili všichni zúčastnění členové výboru obecný souhlas.

Připomínky a doplnění:

Ad. 1

Program je myslím moc pěkně sestaven, ale bývalo zvykem, že předsedal vždy jeden Čech a jeden Slovák, pokud to lze. Nevím, zda je třeba šťastné, abych předsedala já a doc. Yamamotová téže sekci, když jsme z jednoho ústavu. Na druhou stranu mi tam chybí jako předseda sekce doc. Jan Mareš.
(prof. Šlamberová)
Pokud to jde, jsou obvykle oba předsedové (předseda a místopředseda) kombinováni ve smyslu Čech + Slovák, muž+ žena, různé university, různé ústavy, starý+mladý, atd. Je-li ještě čas, doporučuji úpravu v tomto smyslu. (Pokorný)

Ad. 3

Přihlášku Rohárikové zatím odložit a s uchazečkou o členství se seznámit (obvyklý postup i u Českých přihlášek).
Prověřit, kde se ztratila přihláška MUDr. Ondřeje Sobotky.

Ad. 4

Prof. Ošťádal zaslal 2 nominace na udělení Laufbergerových medailí

 • Professor Grant N. Pierce, PhD, FACC, FAHA, FAPS, FIACS
 • Professor Naranjan S . Dhalla PhD, MD (Hon), DSc (Hon)

Supplementum

Chtěl bych však upozornit, ze supplementum PhysRes v letošním roce by se mělo připravovat přísněji než letos. Je nutné, aby maximální počet původních prací byl 14 a bylo otisknuto minimálně 1 review. Vzhledem k tomu, ze poslední dvě supplementa administrativně „táhl“ především Vladimir Riljak a tentokrát již velkým nadšením do dalšího čísla neoplývá, přislíbil jsem mu předběžně tento týden, že pokud bude obecná shoda, letošní číslo jsem ochoten administrovat opět já. Chtěl bych připomenout, že na poslední schůzi jsme se předběžně domluvili na modelu, že členové komise a výboru budou v případě problému při získávání odborných posudků k rukopisům ochotni je vypracovat. To je klíčové pro úspěšné a včasné sestavení celého supplementa. Letošní rok byl v tomto ohledu tragicky – minimum posudku, mnoho prací, žádné review…… (Doc. Otáhal)

Hospodaření společnosti v roce 2014

Dr. Riljak pro „Zprávu o činnosti za rok 2014“

Veškeré finanční operace probíhaly podle schváleného rozpočtu.

 • Výdaje: celkem 91 977,43 Kč
  • materiálové náklady celkem – 2 569,16 Kč
  • služby celkem – 49 567,00 Kč
  • (z toho: občerstvení a dary – 1 491,00 Kč, poštovné – 1 065,00 Kč, ceny – 9 000,00 Kč, ostatní – 38 000 Kč)
  • osobní náklady (sekretářka) – 10 800,00 Kč
  • ostatní náklady (bankovní poplatky, členství v mezinárodních společnostech FEPS, IUPS) – 29 041,27 Kč
 • Výnosy: celkem 189 202,50 Kč (členské příspěvky, úroky)
 • Meziroční bilance: 97 225,07 Kč

Dr. Riljak zprávu doplnil úvahou o budoucím vývoji finančního zajištění společnosti. Přikládám ji v příloze. V rámci setkání výboru před zahájením FD bychom měli tento bod projednat a případné úpravy členských poplatku předložit Plenárnímu zasedání.

Příští schůze výboru ČFS

Tradičně se výbor schází večer před zahájením FD, tj. 2.2.2015 v místě konání. Prosím organizátory FD, aby nám poskytli místnost. Podle jejich disposic navrhuji setkání v 17:00 nebo 18:00 hodin. Program bude zaslán později – prosím o návrhy, které další body je třeba projednat.

V Praze dne 22. ledna 2015

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti