Zápis ze schůze výboru per rollam

19. 11. 2014, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS,
která se konala per rollam během listopadu 2014

Účastnili se: Červinková, Barcal, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kittnar, Lotková, Kuncová
nepřítomni: Mareš

1. Příprava 91. Fyziologických dnů

Z telefonických a e-mailových zpráv prof. Novákové o stavu příprav na 91. FD vyjímám:

 1. Byl sestaven organizační výbor konference
 2. Bylo připraveno a následně poskytnuto k rozeslání První oznámení
 3. Byly zprovozněny webové stránky konference a jsou průběžně doplňovány (http://www.med.muni.cz/fyzioldny/)
 4. Byla zajištěna podpora vedení LF MU – děkan prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. převzal záštitu nad konferencí
 5. Vedení Ekonomického oddělení LF MU přistoupilo na variantu, že všechny konferenční poplatky, stejně jako platby od případných sponzorů, budou zasílány na podúčet ČLS JEP, zřízený pro tuto akci a náklady na straně LF MU budou následně fakturovány. Je to ovšem naposledy, co na takovou variantu vedení LF MU přistoupí. Obvyklý postup je, že se všechny finance shromažďují na podzakázce, vedené na fakultním účtu a vše se účtuje přímo z této podzakázky. Případný přebytek zůstává organizační jednotce fakulty (v tomto případě Fyziologickému ústavu LF MU).
 6. Za hlavní nákladovou položku konference lze v tuto chvíli považovat pronájem prostor na přednášky. Ačkoliv bylo zajištěno účtování jako bychom akci organizovali my, částka může představovat až 45 tisíc Kč (za celou dobu konference, v různých posluchárnách). Kalkulace se odvíjí od nákladů na provoz kampusu a ty jsou mnohem vyšší než na původním pracovišti. V současnosti vyjednáváme o dalším snížení ceny. Za vstřícný krok vedení LF MU lze považovat poskytnutí některých prostor (například na posterové sekce) zdarma. Finální cena bude odrážet skutečný stav, tj. přesný počet hodin, po které posluchárny využijeme – více účastníků znamená sice větší částku na vybraných konferenčních poplatcích, ale na druhé straně delší program v sekcích a vyšší náklady za posluchárny.
 7. Bylo zajištěno ubytování za zvýhodněnou cenu ve dvou cenových relacích (levnější např. pro studenty a dražší, hotel, pro ostatní).
 8. Podle počtu přihlášených (tj. podle získaných financí) se rozhodneme pro způsob zajištění občerstvení v době přestávek mezi jednotlivými sekcemi.
 9. Plánujeme vydat elektronický sborník abstrakt z prezentovaných prací a vystavit ho na MEFANET.
 10. V nejbližší době bude na webové stránky doplněn rozměr posterových panelů.
 11. O tisku programu bude rozhodnuto podle množství dostupných finančních prostředků, tj. začátkem ledna.
 12. Celá akce bude samozřejmě organizována tak, aby co nejvíce prostředků zůstalo na podúčtu Fyziologické společnosti a takto generovaný zisk mohl sloužit k podpoře vydávání časopisu společnosti.
 13. Nesmírně rádi vyhovíme při tvorbě programu paní prof. Červinkové a zařadíme pedagogickou sekci podle jejích požadavků. Jsme rádi, že se ujme předsednictví této sekce
 14. Navrhli jsme elektronickou formu sborníku ve snaze co nejvíce peněz uchránit na účtu společnosti. Bude-li dost sponzorů a hlavně dost přihlášených, bude samozřejmě možné vytisknout program i sborník. Dáváme na zvážení, zda je to nutné či žádoucí (tradice, očekávání účastníků, apod.). Program samozřejmě budeme poskytovat v tištěné podobě v každém případě.

2. Nominace na Purkyňovu přednášku

Z návrhů nominací, které byly zaslány Dr. Sumové, doporučuji přednášku Doc. MUDr. Františka Vožeha, CSc.: Současný pohled na funkci Purkyňových buněk mozečku.
Doc. Vožeh na toto téma publikoval v posledních letech řadu prací s významným citačním ohlasem (193 citací). Téma, kterému se věnuje, představuje zcela nový směr výzkumu, který u nás zavedl a soustředil na něm výzkumný tým, tvořící již originální vědeckou školu. Doc. Vožeh oslavil letos významné životní jubileum (70 let).
Oceňuji obě další nominace (Prof. Nováková, Dr. Jiruška) a doporučuji zařadit je v příštích letech.

3. Členská základna

Výbor obdržel 8 žádosti o členství v ČFS, Všechny žádosti jsou z Fyziologického ústavu LF MU Brno

 • MUDr. Nikola Tkáčová
 • MUDr. Jan Novák
 • MVDr. Veronika Olejníčková
 • Mgr. Zuzana Hořáková
 • MUDr. Anna Petrová
 • MUDr. Matěj Pekař
 • MUDr. Tibor Stračina

Všechny žádosti byly přijaty (hlasování: 7 hlasů pro přijetí)
Podle stanov ČFS jsou podmínky členství založeny na stanovách CLS JEP, ze kterých vyjímám:

§ 1 6 Řádné členství
(1) Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, student vysoké školy, který se připravuje na výše jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.
(3) Řádné členství v ČLS JEP vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem příslušné organizační složky po zaplacení základního členského příspěvku a dalšího členského příspěvku určeného příslušné organizační složce.

Přihlášky budou předány na Oddělení členské evidence ČLS JEP s žádosti, aby co nejdříve poslali kandidátům na členství složenku.

4. Informace o přípravě Supplementa Physiological Research

Dr. Riljak za ediční komisi rozeslal všem autorům, jejichž práce prošly recensním řízením, žádost o sdělení fakturačních údajů, které Česká fyziologická společnost použije k vystavení faktury za publikační a ediční náklady vztahující se k otištěnému textu. Připojená poznámka upozorňuje, že bez připsané částky na účtu společnosti nemůže být text publikován.

Členové výboru jsou zváni přednostou Fysiologického ústavu LF MU Doc. Babulou na schůzi výboru na půdě ústavu, kde by mohli, kromě prohlídky místa konání FD, zhodnotit stav příprav konference a odhlasovat předsedy sekcí. Předpokládaný termín je v první polovině ledna 2015.

V Praze dne 19. listopadu 2014

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti