Zápis ze schůze výboru per rollam

7. 10. 2014, 15:35

Zápis ze schůze výboru ČFS,
která se konala per rollam dne 7. 10. 2014

Účastnili se: Červinková, Barcal, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kittnar
nepřítomni: Lotková, Mareš, Kuncová

Obnovený výběr organizátorů 91. Fyziologických dnů

Protože dříve nominovaný organizátor 91. Fysiologických dnů doc. Nečas (Ústav fysiologie lékařské fakulty Palackého University v Olomouci) odstoupil, proběhla diskuse a hledání náhradního řešení.
Jediná konkrétní nabídka uspořádat Fysiologické dny přišla od paní profesorky Marie Novákové z Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. Spolu s přednostou ústavu Doc. Babulou projednali možnost uspořádat Fysiologické dny pod hlavičkou České fysiologické společnosti a Lékařské fakulty v Brně. Přislíbili zachovat navržený termín konání i ostatní dosud domluvené podmínky.
Tento návrh jsem rozeslal všem členům výboru a Revisní komise

Během několika hodin se u mne shromáždily tyto odpovědi:

Barcalpro
Šlamberovápro
Riljakpro
Červinkovápro
Otáhalpro
Sumovápro
Pokornýpro
Kittnarpro


Všechny dopisy současně obsahovaly prosbu, abych paní profesorce Novákové vyjádřil poděkování za její mimořádnou iniciativu.

Na základě tohoto hlasování zašlu Doc. PharmDr. Petrovi Babulovi, Ph.D., přednostovi Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně pověřovací dopis s prosbou o co nejrychlejší přípravu první informace o konání 91. FD.

Termín příští schůze výboru je plánován na 12. listopadu 2014

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti