Zápis ze schůze výboru

18. 1. 2024, 23:00

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne
18. 1. 2024 ve 14:00 hod. v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

Přítomni: Adamcová, Bužga, Kittnar, Kuncová, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová
Omluveni: Bébarová, Červinková, Yamamotová

Schůze byla zahájena Prof. Pokorným, který přivítal přítomné členy výboru a celou schůzi moderoval.

1. Výroční zpráva

Prof. Pokorný informoval členy výboru o přípravě Výroční zprávy, která shrnuje zásadní informace o činnosti společnosti za rok 2023. Finální zpráva bude přednesena na Plenární schůzi ČFS při 99. FD v Bratislavě.

2. předseda Revizní komise

Vzhledem k tomu, že se dosud nekonala volba předsedy Revizní komise, pověří Prof. Pokorný paní doc. Yamamotovou návrhem na předsedu, o kterém bude následně výbor hlasovat per rollam.

3. Činnost komisí ČFS

V souvislosti se zprávou o činnosti komisí ČFS byla diskutována skutečnost, že Neuroontogenetická komise již několik let za sebou nevykazuje žádnou činnost. Byl proto diskutován návrh na změnu Neuroontogenetické komise na komisi s obecnějším zaměřením a názvem – např. Neurofyziologická komise. Naopak činnost KEK byla jako již tradičně hodnocena za svou činnost jako příkladná.
Prof. Červinková požádala výbor o uvolnění z funkce předsedkyně Výukové komise. Prof. Pokorný s ní projedná možného nástupce z řad členů této komise. Při diskuzi byl vznesen návrh, aby Výuková komise zasedala při každých FD. V této souvislosti bylo dohodnuto setkání pracovní skupiny, která se bude touto otázkou zabývat. Schůzka se bude konat v Brně 3. června, organizátoři doc. Bužga a prof. Nováková. Pozvánka bude rozeslána všem členům společnosti (zajistí prof. Pokorný).
Doc. Bužga přednesl návrh na zřízení nové komise s názvem Fyziologie zátěže. Návrh vzešel ze zájmu skupiny pracovníků v tomto oboru stát se členy ČFS a aktivně se podílet na její činnosti. Výbor s tímto návrhem souhlasil. Přípravná skupina komise by měla podat přihlášku s návrhem svého programu (zajistí Doc. Bužga).

4. Supplementum Physiological Research

Předseda ČFS poděkoval prof. Novákové a ostatním členům redakční rady za přípravu Supplementa. Bylo konstatováno, že kvalita zaslaných příspěvků byla vesměs dobrá. Prof. Nováková souhlasí s pokračováním ve své funkci hlavní redaktorky Supplementa 2024. Výbor se dohodl, že publikační poplatek zůstává stejný jako v roce 2023.

5. Časopis Československá fyziologie

Prof. Pokorný informoval členy výboru o resignaci prof. Riljaka na funkci hlavního redaktora časopisu. Časopis má dlouhodobě potíže se získáváním příspěvků a v roce 2023 nevyšlo žádné číslo. Členové výboru obšírně diskutovali otázku, jak nastalou situaci řešit. V návrzích se hovořilo o možné změně koncepce a zaměření časopisu na výukové materiály tak, aby poskytl platformu pro sdílení informací pro moderní výuku fyziologie. Členové výboru byli vyzváni, aby do konce února zaslali svou vizi, jak by měl podle jejich představ časopis vypadat. Bylo navrženo, aby byli s podobným požadavkem osloveni členové ČFS v internetové anketě. Prof. Pokorný byl navíc pověřen, aby získal smlouvu k vydávání časopisu s vydavatelstvím Tigis s.r.o., aby byli členové výboru informováni o podmínkách v této smlouvě a případné možnosti jejího vypovězení.

6. Členská základna

Výbor obdržel 3 žádosti o členství (MUDr. K. Lux, MUDr. J. Polák, MUDr. Chmelíř), které jednomyslně odsouhlasil. Žádostem ing. Mívalta a D. Skupina nebylo vyhověno z důvodu nedostatečných informací v přihlášce.

7. Hospodaření společnosti

Prof. Mysliveček informoval výbor podrobně o hospodaření společnosti za rok 2023, které skončilo se ziskem. Hlavní zdroje příjmů byly členské poplatky a výtěžek z FD a Supplementa. Hlavní výdajové položky byly poplatky mezinárodním společnostem (FEPS, IUPS) a poplatek za tvorbu a správu nových webových stránek společnosti.

8. Ocenění v roce 2024

Prof. Pokorný shrnul ocenění, která budou udělena:
Prof. Adamcová – Laufbergerova medaile
Prof. Kuncová – čestné členství v ČFS
Prof. Javorka – čestné členství ČLS
V roce 2025 bude udělena při 100. FD v Praze Laufbergerova medaile prof. Čalkovské a Čestná medaile ČLS prof. Javorkovi

9. Různé

Prof. Pokorný informoval výbor o nabídce od MUDr. Aleny Šebkové, členky předsednictva ČLS JEP, na pomoc s popularizačními aktivitami pro zviditelnění činnosti společnosti. Prof. Pokorný na dopis odpoví ve smyslu, že ČFS je otevřena spolupráci s ČLS JEP v jakékoliv oblasti popularizace společností ČLS JEP.

Zapsali

Prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
vědecký sekretář

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti