Zápis ze schůze výboru

5. 1. 2023, 10:25

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne
5. 1. 2023 ve 14 hodin v budově Fysiologického ústavu na Albertově

Společná schůze končícího a nového výboru ČFS

Přítomni: Adamcová, Bužga, Červinková, Lotková, Kittnar, Kuncová, Mysliveček, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Yamamotová
Omluveni: Bébarová, Pácha

Schůze byla zahájena Prof. Pokorným, který přivítal přítomné členy výboru.

1. Volby

Předsedkyně volební komise MUDr. Kateřina Jandová, PhD. byla pověřena organizací volby předsedy, místopředsedy, pokladníka a sekretáře výboru ČFS. Volby proběhly tajnou formou pomocí hlasovacích lístků. Voleb se zúčastnili všichni z 9 členů nového výboru ve složení Prof. Adamcová, doc. Bužga, Prof. Kittnar, Prof. Kuncová, Prof. Mysliveček, Prof. Nováková, Prof. Pokorný, Prof. Sumová, Prof. Šlamberová.

Výsledek hlasování:

předseda: Prof. Pokorný (6 z 9 hlasů)
místopředseda: Prof. Nováková (3 z 9 hlasů)
pokladník: Prof. Mysliveček (7 z 9 hlasů)
sekretář: Prof. Sumová (9 z 9 hlasů)

Volba předsedkyně Revizní komise byla odložena na příští zasedání z důvodu nepřítomnosti doc. Bébarové.
Nově zvolený předseda poblahopřál všem hodně zdaru v jejich práci ve výboru.

2. Shrnutí významných aktivit výboru 2020–2022

Předseda společnosti Prof. Pokorný shrnul činnost končícího výboru a připomněl významné body, kterými se výbor v uplynulém volebním období zabýval. Zmínil, že činnost společnosti byla významně ovlivněna pandemií covid 19, kvůli které nebylo možno uspořádat Fyziologické dny v roce 2021. Připomněl, že po dohodě se Slovenskou fyziologickou společností budou 99. FD v roce 2024 uspořádány na Slovensku a 100. FD v České republice.

3. Příprava organizace FD 2023

Prof. Otáhal seznámil členy výboru se stavem příprav 98. FD:

 • konání: 7.–8. února 2023 na 2. LF UK v Motole.
 • prostory: Konference se bude konat v hlavní budově děkanátu FN Motol, který je poskytne za výhodných podmínek
 • sborník: Konferenční sborník s abstrakty bude stejně, jako v minulosti dostupný pouze on line (nebude připravena tištěná verze)
 • sponzoři: Probíhá jednání, obecně je nižší zájem ze strany sponzorů z důvodu ekonomické krize
 • společenský večer: Místo konání je v jednání a bude zvoleno podle konečného počtu přihlášených
 • Purkyňova přednáška: Podle dříve odsouhlaseného plánu přednese prof. Štengl
 • výuková přednáška: Prof. Otáhal navrhl jako přednášejícího Prof. Jirušku, výbor se k tomuto návrhu vyslovil souhlasně.
 • plenární schůze: Jako obvykle jsou plánovány 2 plenární schůze členů obou společností, schůze redakční rady Physiological Research a Československé fyziologie. Výbor odsouhlasil, že stejně jako v minulosti bude úvodní slavnostní část FD přístupná všem členům ČFS bez ohledu na to zda jsou registrováni pro účast na FD.
 • soutěž mladých: Výbor se usnesl na vyhlášení soutěže mladých fyziologů o nejlepší příspěvek (ústní prezentaci) na FD. Do soutěže se mohou hlásit členové ČFS do 35 let věku. Soutěž bude uspořádána v případě přihlášení alespoň 3 soutěžících.

Po uzávěrce přihlášek (17. 1. 2023) bude výbor seznámen s příspěvky a bude se podílet na sestavení programu a nominacích předsedů sekcí.

Výbor poděkoval Prof. Otáhalovi za skvělou práci při přípravě FD.

4. Hospodaření

Doc. Riljak předložil členům výboru sestavu výsledku hospodaření společnosti za rok 2022 s vysvětlením jednotlivých položek. Hospodaření skončilo se ztrátou 181 849 Kč.

5. Československá fyziologie

Členové výboru byli seznámeni doc. Riljakem s prací redakční rady a postupem příprav dalších čísel časopisu.

6. Členská základna

Prof. Pokorný seznámil členy výboru se změnami v členské základně, v současnosti má 153 členů, 7 členů bylo vyloučeno z důvodu dlouhodobého dluhu na členských poplatcích, 1 člen zemřel, 6 členů se odhlásilo a 4 noví členové byli přijati.

7. Ocenění

Výbor se zabýval oceněním členů společnosti, kteří se v roce 2023 dožívají významného životního jubilea a rozhodl o udělení Laufbergerovy medaile doc. Yamamotové a prof. Vízkovi. Prof. Mourek již v minulosti obdržel všechna ocenění společnosti a byl doporučen k ocenění vedením University Karlovy. Ocenění budou slavnostně předána na FD 2024.

8. Různé

 • FEPS: Prof. Pokorný informoval členy výboru o plánovaných aktivitách FEPS
 • sjezd ČLS: Výbor nominoval prof. Pokorného jako delegáta společnosti na sjezdu ČLS
 • webové stránky: Prof. Šlamberová v návaznosti na jednání na posledním zasedání výboru rozeslala firemní nabídku na tvorbu a spravování nových webových stránek ČFS. Diskuze bude pokračovat na příštím zasedání výboru.
Zapisovatelé

Prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
vědecký sekretář ČFS
Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda ČFS