Zápis ze schůze výboru

22. 9. 2022, 13:06

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne
22. 9. 2022 ve 14 hodin v budově Fysiologického ústavu na Albertově

Přítomni: Lotková, Kittnar, Kuncová, Otáhal, Pácha, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová
Omluveni: Červinková, Nováková, Yamamotová

Schůze byla zahájena Prof. Pokorným, který přivítal přítomné členy výboru.

1. Příprava organizace FD 2023

Prof. Otáhal seznámil členy výboru se stavem příprav FD. Byly diskutovány jednotlivé body související s organizací akce:

 • náklady: lze očekávat poplatek za pronájem prostor 2. LF UK z důvodů zvýšení nákladů na energie (FD se konají v době, kdy neprobíhá výuka). Výše poplatku je zatím v jednání. Členové výboru se shodli na tom, že tento fakt by neměl ovlivnit výši registračního poplatku, který by měl odpovídat loňské výši.
 • zapojení firmy Congress Prague, která pomáhala s organizací v loňském roce: členové výboru se vyslovili kladně k tomu, aby byla opět oslovena. Zajistí Prof. Otáhal.
 • Prof. Otáhal vybral členy výboru, kteří budou tvořit Organizační výbor FD
 • délka konference: na základě zkušenosti z předchozích FD byla shoda na 2-denní akci
 • termín konání byl stanoven na 7. – 8. února 2023
 • první oznámení formou elektronicky zaslaného letáku bude rozesláno členům společnosti a umístěno na webové stránky během října. Současně byli členové výboru požádáni, aby tuto informaci šířili ve svých institucích.
 • termíny pro zaslání abstraktů a plateb budou nastaveny podle minulých FD.
 • Prof. Otáhal byl požádán, aby domluvil s firmou Congress Prague přípravu provizorních webových stránek FD, aby je mohli členové výboru před jejich zveřejněním odsouhlasit.
 • zvané přednášky: platí pozvání prof. Štengla pro Purkyňovu přednášku. Pořadatelé seznámí výbor co nejdříve s návrhem přednášejícího Výukové přednášky. Vědecká aktualita nebude pravděpodobně zařazena z důvodu zkrácení akce na 2 dny.
 • společenský večer je v jednání
 • soutěž mladých: registrační formulář bude obsahovat dotaz na účast v soutěži – podle zájmu výbor rozhodne o formě soutěže.

2. Supplementum

Prof. Otáhal informoval členy výboru o stavu příprav Supplementa. V současnosti probíhá recenzní řízení 10 přihlášených prací. Pokračuje problém se zajištěním vhodných oponentů.

3. Členská základna

Výbor neobdržel žádné žádosti o změnu.

4. Výročí členů společnosti

Výbor byl seznámen se seznamem členů, kteří se v roce 2023 dožívají významného životního jubilea. Na příští jednání bude rozhodnuto o konkrétní formě ocenění pro tyto členy.

Česné členství ČLS bylo uděleno prof. Kolářovi a na loňský návrh výboru je v jednání pro prof. Folbergovou a dr. Drahotu. Ceny budou předány na FD 2023.

5. Hospodaření

Doc. Riljak informoval výbor o pozitivní bilanci rozpočtu společnosti. Výbor diskutoval možnosti využití prostředků pro rozvoj společnosti a především podpory mladých členů.

6. Webové stránky

Jako jedna z možností efektivního využití volných finančních prostředků byla navržena tvorba nových webových stránek ČFS. Byla diskutována možnost zadání zakázky profesionální firmě. Prof. Otáhal a prof. Šlamberová byli pověřeni získání dalších informací. Diskuze bude pokračovat na dalších zasedáních výboru.

7. Volby do výboru

Prof. Pokorný informoval členy výboru o prozatím malém počtu návrhů kandidátů. Bylo dohodnuto, že výzva bude opakovaně rozeslána přednostům pracovišť a členové výboru byli požádáni o aktivní vyhledávání vhodných kandidátů. Předseda výboru též vyzval současné členy, aby se opět do voleb přihlásili.

Různé

Prof. Pokorný informoval členy výboru o schůzi FEPS, které se účastnil elektronickou formou. Technicky byl vzdálený přístup nekvalitně zajištěn. Výbor bude seznámen se zápisem ze schůze, jakmile bude k dispozici.

Zapsali

Prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
vědecký sekretář ČFS
Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Předseda ČFS