Zápis ze schůze výboru

7. 2. 2022, 10:56

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne
7. 2. 2022 v 17 hodin v budově Fysiologického ústavu na Albertově a jednání výboru během 97. FD

Přítomni: Kittnar, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová.

Schůze byla zahájena Prof. Pokorným, který přivítal přítomné členy výboru.

1. Fyziologické dny

Hlášení o stavu příprav den před zahájením přednesla zástupkyně organizátora (Congress Prague, s.r.o). Zástupkyně organizátora rovněž zodpověděla dotazy členů výboru

2. IUPS Academy

Členové výboru projednali materiály zaslané vedením IUPS: Call for proposals for the IUPS Academy Fellows 2022.
Nebyl navržen ani projednán žádný kandidát na toto členství

3. Příprava voleb

V tomto roce končí volební období výboru. Na podzim tohoto roku bude potřeba uspořádat volby obvyklým způsobem.

V souvislosti s tím, podal předseda ČFS návrh aby na nejbližší Plenární schůzi společnosti byla projednána změna Stanov ČFS, ve které by bolo zakotveno prodloužení volebního období ze 3 na 4 roky. Čtyřleté volební období platí pro většinu OR ČLS JEP a je i součástí vzorových stanov ČLS JEP.

V souvislosti s tím byla diskutována možnost prodloužit již stávající volební období výboru na 4 roky. Logika tohoto návrhu se opírala o problémy, kterým musel výbor čelit při vykonávání svého mandátu v souvislosti s epidemiologickými opatřeními (nemožnost osobního setkání při schůzích výboru, zrušení Fyziologických dnů).

Předseda ČFS byl pověřen přednést na nastávající Plenární schůzi tyto návrhy:

  • A. Změnit stanovy ČFS, kde by se funkční období Výboru prodloužilo na 4 roky
  • B. Prodloužit funkční období stávajícího Výboru ČFS na 4 roky

4. Členská základna

Výbor projednal přihlášku doc. MUDr. Miloslava Fraňka PhD. z Ústavu fyziologie 3. LF UK.
Vzhledem k tomu, že uchazeč o členství byl již dříve (2015) ze společnosti vyloučen pro neplacení poplatků a další negativní okolnosti, nebyl znovu do společnosti přijat.
Informaci o této skutečnosti doc. Fraňkovi zašle prof. Pokorný.

5. Budoucí Fyziologické dny

S představiteli Slovenské fyziologické společnosti by měla být probrána otázka, zda se příští FD budou konat na Slovensku (jak by vyplývalo z původního rytmu), nebo opět v České republice (uplatnil by se obvyklý poměru 2:1, když byly 97. FD o rok odsunuty).
Prof. Pokorný se dohodne s prof. Čalkovskou ještě před Plenárními schůzemi obou společností.

6. Dodatečný závěr k bodu 3

Plenární zasedání společnosti projednalo bod 3 na své schůzi 8.2.2022. po diskusi bylo hlasováním rozhodnuto:

  1. Ve Stanovách ČFS bude upravena délka volebního období Výboru ze 3 na 4 roky (schváleno 25-0-0).
  2. Zasedání odmítlo prodloužení současného volebního období ze 3 na 4 roky (11-9-5).

7. Dodatečný závěr bodu 5

Slovenská Fyziologická společnost dává přednost následujícímu řešení:

  1. FD v r. 2023 se budou konat v České republice
  2. FD v r. 2024 se budou konat na Slovensku
  3. FD v r. 2025 se budou konat v České republice

Výbor ČFS souhlasí s tímto programem.

Zapisovatelé

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Předseda ČFS
Prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
vědecký sekretář ČFS