Zápis ze schůze výboru

30. 5. 2019, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 30. 5. 2019 ve 14:00 v prostorách Fysiologického ústavu 1. LF UK Praha

přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Stuchlík, Sumová, Šlamberová
omluveni: Nováková, Kuncová, Mareš,

1. Shrnutí průběhu 95. Fyziologických dní

Předseda společnosti poděkoval organizátorům za jejich skvěle odvedenou práci při pořádání konference, a především za velmi úspěšný průběh celé akce. Výbor konstatoval, že po organizační stránce bylo vše výborně zajištěno, pouze s jedním návrhem pro vylepšení do budoucna a to ohledně zrychlení procesu registrace na místě před vlastním zahájením konference.
Počet účastníku konference byl celkem 161, z toho bylo 94 za Slovenska a 67 z České republiky (z toho 32 členů ČFS).
Konference byla úspěšná jak po vědecké, tak i po finanční stránce (zisk z konference, který je připsán na účet ČFS je 130 tis. Kč). Velký dík patří 3. LF UK, které poskytla zdarma prostory pro konání konference.
Organizátoři vyhodnotili dotazník o spokojenosti s průběhem konání konference se závěrem, že většina účastníků ji hodnotila velmi kladně. Z připomínek vyplynulo, že by si účastnící přáli, aby byl vydán sborník abstrakt s ISBN, který lze na Slovensku použít pro získání kreditů při vzdělávání lékařů. Dotazník bude zaslán členům výboru v elektronické podobě.
Pro organizátory příštích FD je cenná připomínky organizátorů o akreditaci sponzorů při EU.

2. Soutěž mladých fyziologů při 85. FD

Zpráva hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ při 95. FD 2019
Soutěže se s přednáškou účastnilo 15 soutěžících.
Komise pro udělení Ceny mladých fyziologů na 95. Fyziologických dnech pracovala ve složení:

 • Předseda:
  • Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
 • Členové:
  • Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
  • Prof. MUDr. Marie Nováková, CSc.
  • doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
  • Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Vítězové bez určení pořadí:

 • Šuchmanová K., FgU AV ČR: Vliv adrenalektomie na fungování cirkadiálních hodin v jednotlivých částech hippocampu (nečlen ČFS – cena Organizačního výboru)
 • Korandová Z., FgU AV ČR: Molekulární mechanismus patogeneze u pacientů s mutací v mitochondriální RNA polymeráze (člen ČFS, cena ČFS)
 • Sobotka O., LF HK: Změny mitochondriální respirace při rozvoji nealkoholové jaterní steatózy u potkana (člen ČFS, cena ČFS)
 • Laštůvka Z., 1. LF UK: Behaviorální a morfologické důsledky časné postnatální hypoxie u laboratorního potkana (člen ČFS, cena ČFS)

Ceny byly uděleny ve stejné výši pro všechny vítěze.
Částka věnovaná Českou fyziologickou společností (10 000,- Kč) bude rozdělena rovným dílem mezi tři vítězné členy ČFS.

3. Supplementum

Příprava probíhá podle plánu, redakce obdržela cca 20 manuskriptů k posouzení (z toho 2 review).

4. Členská základna

Výbor obdržel žádost o obnovení členství Mgr. Pavle Staňkové a zrušení členství RNDr. Aleně Janovské a Dr. Daniele Řípové (obě mají u společnosti dluh na příspěvcích 1500,- resp. 3250,-). Výbor všem žádostem vyhověl.

5. Ceny členům společnosti

Výbor rozhodl o ocenění členů společnosti, kteří se zasloužili o činnost ČFS a v roce 2019 se dožívají významného životního jubilea:

 • doc. Kuncová – Laufbergerova medaile
 • doc. Slavíková – čestné členství v ČLS JEP
 • doc. Vožeh – čestné členství v ČLS JEP

Podklady pro návrh na udělení čestného členství ČLS JEP připraví prof. Pokorný

6. FEPS kongres v Bologni 2019

Prof. Pokorný a prof. Červinková informovaly členy výboru o jejich zapojení do procesu hodnocení abstrakt.

7. Dotazník pro IUPS

Prof. Červinková seznámila členy výboru s obsahem dotazníku IUPS zaslaného ČFS. Členové podrobně diskutovali nad jednotlivými body a byli vyzváni zaslat své komentáře či doporučení prof. Červinkové, která dotazník poté odešle IUPS.

8. Rozpočet

Doc. Riljak informoval členy výboru o aktuálním stavu rozpočtu. Bude upřesněno, zda zahrnuje poplatky společnostem a na základě této informace doc. Riljak dodá závěrečné vyúčtování za rok 2018, která bude doplněno do výroční zprávy.

9. Časopis

Výbor byl informován o přípravě čísel časopisu pro rok 2019, první číslo vyjde v nejbližší době a druhé číslo je připraveno k vydání.

10. Organizace voleb do výboru

Prof. Pokorný seznámil výbor s návrhem postupu při přípravě voleb do výboru. Bylo rozhodnuto, že bude využito služby stejné firmy jako při minulých volbách. Předseda bude ve spolupráci s revizní komisí nejprve updatovat seznam a kontakty na přednosty ústavů a institucí, kteří budou spolu s členskou základnou obesláni s žádostí o podávání návrhů kandidátů. Volby proběhnou standardně na podzim.
Předseda společnosti vznesl návrh na změnu délky funkčního období výboru ze 3 let na 4 roky. Tato změna bude předložena členům k posouzení na příští Plenární schůzi tak, aby mohla být případně zanesena do Stanov společnosti.

11. Různé

Členové výboru diskutovali otázku pořadatelství 97. FD v roce 2021 a jednomyslně se shodli na tom, že pořadatelem bude 1. LF UK.

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti