Zápis ze schůze výboru

4. 2. 2019, 21:00

Zápis ze schůze výboru ČFS,
která se konala dne 4.2.2019 v 19:30 h v Praze

přítomni: Kittnar, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová
omluveni: Červinková, Kuncová, Lotková, Mareš, Stuchlík
hosté: Prof. Rokyta, doc. Yamamotová (za organizátory FD)

Schůze výboru proběhla v neformálním duchu v prostření restaurace Deminka, Škrétova 1, Praha 2

1. Organizátoři informovali členy výboru o kompletním zajištění průběhu konference, za což jim předseda společnosti, Prof. Pokorný, vřele poděkoval.

2. Předseda společnosti předložil ke schválení žádosti o členství a o snížení poplatků:

Žádost o členství
MUDr. Jan Jedlička, Lékařská fakulta Plzeň, UK
Mgr. Zuzana Korandová, Oddělení bioenergetiky FgU AV ČR
Mgr. Kristina Čunátová, Oddělení bioenergetiky FgU AV ČR
Zdeněk Laštůvka, Fysiologický ústav 1.LF UK
Závěr hlasování: Členové byli jednohlasně přijati.

Žádost o snížení členských poplatků
Mgr. Hana Skarlantová, PhD. (mateřská dovolená)
Poplatky za ČLS JEP – sleva byla poskytnuta
Poplatky za ČFS – sleva nebyla poskytnuta (stanovy nemají kategorii „slevy z členských poplatků“ zavedenou)
Závěr: Žádostem nelze vyhovět, ČFS nemá ve svých stanovách pravidla umožňující snížení poplatků. Předseda bude v tomto duchu žadatele informovat.

3. Výbor se zabýval přípravou plenární schůze. Byla diskutována otázka udržení vyrovnaného (ještě lépe přebytkového) rozpočtu společnosti. Výbor se shodl na tom, že předloží členům společnosti k hlasování o variantách a) zvýšení členského poplatku a b) zrušení členství v mezinárodních společnostech (FEPS, IUPS), kterým je z rozpočtu společnosti odváděna významná část finančních prostředků, které nejsou pokryty výběrem členských poplatků.

Zapsala
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti