Zápis ze schůze výboru

4. 10. 2018, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 4.10.2018 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Lotková, Stuchlík, Sumová
omluveni: Kuncová, Šlamberová

1. Příprava FD (informace organizátorů)

Informaci o postupu při přípravě 95. FD podal za užší organizační tým doc. Otáhal formou přehledné prezentace. FD se budou konat ve dnech 5.–7. 2. 2019 v prostorách 3. LF UK, Ruská 2411/87.
Jsou připraveny webové stránky konference www.fyziologickedny.cz, které obsahují odkaz na již spuštěnou registraci účastníků.

Stanovené účastnické poplatky:earlyon site
člen ČFS 2 000,00 Kč2 500,00 Kč
nečlen ČFS 2 500,00 Kč3 000,00 Kč
student PhD 1 000,00 Kč1 200,00 Kč
pregrad. student
Účastníci ze Slovenska (SFS) 2 500,00 Kč

Zvané přednášky:

  • Purkyňova přednáška – prof. Romana Šlamberová
  • Pedagogická přednáška – doc. Anna Yamamotová
  • zahraniční host: Prof. John Jefferys, Oxford University: „Epilepsy as an extreme form of physiology“.
    hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti

Bylo odsouhlaseno, že konferenční materiály budou ve formě vytištěného programu, zatímco detailní program a abstrakta budou ve formě Pdf ke stažení z webových stránek.

Výbor diskutoval otázku sponzorů, byl seznámen s návrhem na společenský večer a možnostmi ubytování pro mimopražské účastníky.

Nejobsáhlejší diskuze se týkala Ceny mladým fyziologům (do 35 let). Výsledkem byla dohoda, že při 95. FD budou uděleny 2 typy cen, tj. Cena mladým účastníkům 95.FD a Cena ČFS (pro mladé členy společnosti). Prof. Pokorný byl pověřen k přípravě textu k vyhlášeným cenám, který bude vystaven na webových stránkách společnosti.
O Ceny FD se mohou ucházet všichni mladí účastníci FD bez ohledu na členství v ČFS. Kromě toho bude v případě, že se mezi oceněnými vyskytne mladý člen společnosti (do 35 let, ústní sdělení) udělena též Cena ČFS (v tomto případě se tedy finanční ocenění sčítají). Jako hlavní změnu, která má za účel zvýšit počet soutěžících členů ČFS, přijali členové výboru možnost přihlášení se ke členství společně s registrací na konferenci.

Za účelem zvýšení kvality příspěvků do Supplementa se členové výboru dohodli na změně pravidel. Nyní lze předkládat k publikování také práce, které byly prezentovány na FD v rámci posterového sdělení (dříve bylo možné přihlašovat jen práce prezentované ústním sdělením). Navíc byla přijata strategie aktivního vyhledávání a vybízení k předkládání vhodných příspěvků již během FD.

2. Ocenění členů společnosti

Prof. Pokorný předložil 3 návrhy na ocenění členů společnosti:
Prof. Slavíková – bude rozhodnuto
Doc. Vožeh – bude rozhodnuto
Prof. Kuncová – Laufbergerova medaile

3. Členská základna

zrušení členství: Petr Lesný
změna osobních údajů: Doc. MUDr. Markéta Bébarová, PhD

4. Rozpočet – čerpání

Doc. Riljak předložil výboru stav hospodaření, který vzali členové výboru na vědomí.

5. FEPS

Spoluorganizování kongresu v Bologni 2019 (viz dopis v příloze).
Prof. Pokorný byl pověřen výborem k odeslání dopisu organizátorům o formě našeho zapojení do organizace FEPS. ČFS se bude podílet na návrhu symposií a posuzování abstrakt, neplánujeme však finanční podporu pro organizaci těchto sympozií.

6. Různé

Informace o aktuálním stavu časopisu Čs. fyziologie (doc. Riljak)

Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti