Zápis ze schůze výboru

31. 5. 2018, 12:36

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 31. 5. 2018 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová
omluveni: Lotková, Mareš, Stuchlík

1. Organizace FD

Prof. Pokorný informoval členy výboru o svých jednáních s přednosty pražských lékařských fakult ohledně organizování FD2019 s negativním výsledkem. Původně vyjádřený zájem o organizování z Ostravy (Prof. Švorc) byl oficiálně zrušen. O organizaci neprojevila zájem ani Olomoucká fakulta. Vzhledem k této skutečnosti bylo přijato kompromisní řešení, kdy se organizace FD2019 ujme výbor sám a využije nabídku poskytnutí prostor pro pořádáni konference od 3.LF UK. Do užšího složení přípravného organizačního týmu byli navrženi doc. Otáhal, doc. Riljak a Prof. Šlamberová. Zbylí členové se do organizace zapojí v pozdějším stádiu příprav při tvorbě vědeckého programu apod.

Výbor se jednohlasně usnesl na nominaci prof. Šlamberové na Purkyňovu přednášku.

2. Supplementum

Prof. Nováková informovala výbor o stavu příprav Supplementa. V současnosti je přihlášených 9 původních prací a 4 review, které všechny prošly její primární kontrolou kvality a budou odeslány recenzentům. Pokud budou všechny práce uznány vhodnými k publikaci, je odhadován poplatek 20 tis. Kč za původní práci a 10 tis. Kč za review. Předseda poděkoval prof. Novákové za skvělou práci.

3. Členská základna

Výbor obdržel jednu žádost o členství – Petra Heczlová, Dis., VFN Praha. Na základě doporučení byla její žádost přijata, bude ovšem nutné, aby uchazečka o členství vyplnila nově vytvořený formulář upravený dle nařízení GDPR (viz níže).

4. GDPR

Prof. Pokorný informoval členy o směrnici ČLS k GDPR, výbor vzal tuto informaci na vědomí. Prof. Pokorný ověří u ČLS, zda centrálně osloví členy se žádostí o souhlas s nakládáním s osobními údaji.

5. FEPS nabídka na spoluorganizování kongresu v Bologni 2019

Výbor byl seznámen s nabídkou spoluorganizování FEPS v Bologni 2019 a vyslovil se souhlasně. Prof. Pokorný informoval organizátory o našem zájmu se podílet na organizaci sympozií podobně jako při posledním FEPS ve Vídni.

5. Informace z redakční rady Československá fyziologie

Doc. Riljak informoval členy výboru o ustavující schůzi nové redakční rady a představil novou podobu titulní stránky časopisu. Výbor konstatoval, že časopis se nyní stává nejen časopisem ČFS a SFS, ale též patofyziologické společnosti, jak je deklarováno na titulní straně. Členové výboru to velmi přivítali. Financování časopisu je pro ČFS nákladné a do budoucna neudržitelné Vzhledem k těmto skutečnostem pověřil výbor doc. Riljaka (předsedu redakční rady časopisu) jednáním s patofyziologickou společností o spolufinancování časopisu. Slovenská fyziologická společnost by měla do budoucna též na nákladech participovat.
Byla řešena otázka poplatků odběratelů za zasílání tištěné formy časopisu. Výbor doporučil redakční radě, aby uspořádala anketu o zájmu o zasílání časopisu za poplatek a na základě jejího výsledku budou přijata další rozhodnutí. Toto téma bude předmětem jednání další schůze výboru.
Prof. Červinková navrhla, aby byly v časopise publikovány články z jednotlivých oborů s pedagogickým zaměřením tak, aby mohly být využity jako studijní materiály.

6. Různé

Výsledek hospodaření FD 2018 – organizátoři oznámili výsledek hospodaření a bilancí zisku 76 tis. Kč (bez DPH) pro ČFS. Výbor ještě jednou poděkoval za organizaci úspěšných FD.

Cena za nejlepší publikaci – výbor projednal došlé návrhy na cenu a v následném hlasování per rollam bylo rozhodnuto o ocenění práce:

  • ONDRUŠOVÁ Kateřina, SVAČINOVÁ Jana, JAVORKA Michal, NOVÁK Jan, NOVÁKOVÁ Marie, NOVÁKOVÁ Zuzana. Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury. Journal of Neurotrauma, 2017; 34 (24): 3381-3387. IF v roce 2016: 5.190
Zapsala

doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti