Zápis ze schůze výboru

25. 10. 2017, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 25. 10. 2017 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal, Riljak, Sumová, Šlamberová
host: doc. Milan Štengl
omluveni: Kittnar, Lotková, Mareš, Pokorný, Stuchlík,

1. Zpráva organizátorů 93. FD 2018, které se budou konat v Plzni ve dnech 6.–8. 2. 2018

Výbor byl seznámen se stavem přípravy FD.

Podrobně bylo diskutováno:

 • otázka výše poplatků, které zůstávají ve stejné výši jako při minulých FD s jediným rozdílem pro poplatek studentů členů ČFS, kde bude odlišena časná a pozdní registrace (500/700 Kč), z důvodu zvýšení motivace pro včasnou registraci.
 • termín pro registraci a zaslání abstrakt byl stanoven na 17.12.2017, termín pro časnou platbu byl stanoven na 14.1.2018
 • webovou aplikaci pro registraci účastníků zajistí organizátoři. Odkaz bude umístěn na
  webové stránky ČFS (zajistí prof. Šlamberová)
 • soutěž mladých o nejlepší ústní prezentaci – ustanovení komisí bude ve spolupráci s
  výborem ČFS (na základě dodaných informací o účasti odborníků v jednotlivých oblastech)
 • sborník bude vydán s ISBN, program bude v tištěné podobě a abstrakta budou přístupná na webu
 • Na výukovou přednášku organizátoři navrhli prof. Kuncovou, výbor s návrhem souhlasil
 • Výbor diskutoval návrhy na Purkyňovu přednášku a shodl se na nominaci prof. Novákové
  hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas zdržel se (pozn. telefonicky svůj souhlas vyjádřil také prof. Pokorný)

Výbor poděkoval organizátorům za velmi uspokojivý stav příprav a popřál úspěšný průběh konference.

2. Ocenění

Výbor diskutoval formu ocenění svých dlouholetých členů, kteří se zasloužili o činnost společnosti a fyziologii a kteří se dožívají v roce 2017 významného životního jubilea
Bylo rozhodnuto, že
Prof. Pavel Mareš bude navržen na Purkyňovu medaili (hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Dr. Josef Houštěk a Prof. Kolář budou oceněni Laufbergerovou medailí (hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Ostatní jubilanti obdrží blahopřejný dopis od předsedy společnosti.

3. Členská základna – tento bod byl přesunut na další schůzi výboru

Výbor diskutoval otázku zvýšení členských poplatků a shodl se na tom, že k tomuto kroku bude přistoupeno jakmile bude potřeba navýšení odůvodněna plánovanými konkrétními výdaji.

4. Vydávání Supplementa Physiological Research

V Supplementum 2017 bude publikováno 14 původních prací a 2 review (5 původních prací bylo zamítnuto).

Členové výboru se detailně zabývali otázkou budoucnosti Supplementa. Doc. Otáhal podal podrobný rozklad současného stavu, kdy je velmi obtížné udržet nezbytnou kvalitu publikovaných článků, aby odpovídala kvalitě běžného čísla Physiol. Res. Výbor se shodl na nutnosti změn, které pomohou kvalitu článků zvýšit.

Pro zajištění kvality formální stránky budou zveřejněny instrukce pro autory, dle kterých budou články připravovat. Tyto instrukce budou zveřejněny již na stránkách konference a také na webových stránkách společnosti.

Pro zajištění odborné kvality prací bude zaveden dvoukolový proces posuzování, kdy ještě před odesláním recenzentům bude ediční radou posouzeno, zda je kvalita práce odpovídající úrovni časopisu. Dále bude v instrukcích pro publikování v Suppl. stanoveno, že pokud se nesejde dostatečné (předem určené) množství akceptovaných článků, nebude v daném roce Suppl. vydáno a akceptované práce budou nabídnuty redakci Physiol Res. pro publikaci v běžném čísle.

Členové výboru se shodli, že je potřeba potenciální autory o těchto změnách informovat, jednak při zahájení FD v rámci proslovu předsedy společnosti, který odkáže potenciální zájemce o publikování v Suppl. na účast v speciálním workshopu (10 min informace editorů během prvního dne FD) věnovanému této problematice.

Způsob platby za publikace v Suppl. 2018, bude stejný jako pro r. 2017, tj. fixní paušální poplatek za článek (17 tis. Kč za původní článek, 10 tis. Kč za review).

5. Rozpočet

Doc. Riljak informoval výbor, že v čerpání nejsou žádné změny

6. FEPS 2017 ve Vídni

Prof. Červinková informovala výbor o průběhu kongresu, který byl velmi úspěšný. Účast z ČR byla významně nižší než ze Slovenska.

7. Informace o kongresu pořádaném ČLS JEP k 230. výročí narození J. E. Purkyně (účast ČFS)

Výbor nominuje za ČFS na přednášku prof. Pokorného.

8. Různé

Doc. Otáhal otevřel znovu otázku rentabilnosti vydávání časopisu Československá fyziologie v tištěné podobě. Opět bylo zdůrazněno, že ČFS přispívá nemalou částkou ze svého rozpočtu a dotuje tak i práce slovenských autorů, jejichž společnost se na financování nepodílí. Diskuze bude pokračovat na dalších schůzích výboru.

Zapsala

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti