Zápis ze schůze výboru

19. 1. 2017, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 19. 1. 2017 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Otáhal, Pokorný, Sumová, Šlamberová
omluveni: Mareš, Stuchlík
nepřítomni: Barcal

Schůzi výboru zahájil Prof. Pokorný ve 14:00 h. Úvodem poděkoval členům bývalého výboru ČFS za jejich práci a přivítal nově zvolené členy výboru.

1. Volby do výboru ČFS

Organizací voleb byl pověřen Prof. Langmajer, který nejprve shrnul postup voleb dle Stanov společnosti. Následně členové výboru (7 přítomných členů) tajným hlasováním volili předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka ČFS.

Volba předsedy:
Prof. Pokorný – 6x pro, 1x zdržel se
Výsledek: Předsedou ČFS byl zvolen Prof. Jaroslav Pokorný

Volba vědeckého sekretáře:
Dr. Sumová – 6x pro, 1x zdržel se
Výsledek: Vědeckým sekretářem byla zvolena Dr. Alena Sumová

Volba místopředsedy:
Prof. Červinková – 6x pro, Prof. Šlamberová – 1x pro
Výsledek: Místopředsedkyní byla zvolena Prof. Zuzana Červinková

Volba pokladníka:
1. kolo: Dr. Barcal – 2x pro, doc. Otáhal – 2x pro, 1 hlas neplatný, 1 hlas se zdržel
2. kolo: Dr. Barcal – 3x, doc. Otáhal – 3x, 1 hlas se zdržel

Výsledek: Pokladník nebyl zvolen. Členové výboru se shodli na tom, že volba pokladníka bude opakována na příští schůzi výboru.

Prof. Pokorný poděkoval členům výboru za mandát a předložil návrh koncepce a úkolů, které si výbor klade pro další období za cíl. Tento dokument je přílohou tohoto zápisu a bude přiložen též k výroční zprávě.

2. Příprava plenární schůze společnosti

Předseda ČFS navrhl, aby byla provedena revize současných Stanov ČFS s ohledem na jejich soulad se Stanovami ČLS. Pověřil Prof. Kittnara za revizní komisi a Prof. Červinkovou, aby společně připravili návrh případných úprav tak, aby mohly být předneseny na Plenární schůzi členům společnosti k hlasování. Členové se shodli na potřebě úpravy Stanov v bodě týkající se povinností člena výboru, mezi které patří účastnit se zasedání výboru. V případě dlouhodobého neplnění této povinnosti by mohl být takový člen výboru odvolán z funkce.

Dr. Sumová informovala výbor o tom, že Dr. Riljak (bývalý pokladník) připravil pro Plenární zasedání přehled hospodaření společnosti za rok 2016. Dr. Riljak též upozornil na faktory a možná rizika ovlivňující hospodaření, zejména rostoucí náklady na publikaci Supplementa ve Physiological Research a poplatky za publikaci Československé fyziologie (cca 50 tis. Kč/číslo).
Pro vyjasnění rozpočtu pro plánované další Supplementa bude na další schůzi výboru pozván Dr. Zicha (hlavní redaktor Phys Res), který bude též požádán, aby seznámil výbor se statistickými výsledky citovanosti Supplement.
Prof. Nováková nabídla pomoc při přípravě dalších Supplement.

3. Informace o konferenci FEPS

Prof. Pokorný a Prof. Červinková informovali členy výboru o schůzi organizačního výboru FEPS ve Vídni. Při výběru sympózií bylo přihlíženo k regionálnímu hledisku, aby byly zastoupeny národní společnosti. Za ČFS byl podán pouze jeden návrh na pořádání sympózia, který byl přijat (organizátor Prof. Stuchlík). Dále byl projednán návrh nominací na plenární přednášky, výbor se shodl na oslovení Prof. Rokyty, Štengla, Ježka a Oštádala, které osloví předseda ČFS.

Prof. Pokorný informoval o obsahu dopisu od prezidenta FEPS, Prof. Heckera, informující o plánovaných konferencích FEPS – 2018 v Londýně, 2020 v Berlíně a 2022 v Kodani. Prof. Pokorný navrhl, že by se ČFS měla ucházet o organizaci FEPS v roce 2024.
FEPS má zájem na tom, aby v roce konání FEPS konference národní společnosti upustily od konání svých regionálních konferencí, aby tím byla posílena účast na konferenci FEPS. Výbor ČFS s návrhem nesouhlasí, jelikož pořádání Fyziologických dnů považuje za prioritní činnost společnosti.

4. Cena za nejlepší prezentaci na FD

Prof. Pokorný byl pověřen sestavením komise ad hoc dle zastoupení možných hodnotitelů ČFS a počtu přihlášených mladých fyziologů na FD v Košicích.

5. Různé

Vzhledem k tomu, že se Prof. Pácha a Prof. Herget nemohou účastnit 93. FD, budou pozváni na příští schůzi výboru, kde jim bude předáno ocenění.

Příští schůze výboru je plánována na konec února – začátek března.

Přílohy

  1. Zaměření společnosti
  2. Proposals for Plenary lectures
Zapsala

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti