Zápis ze schůze výboru

20. 10. 2016, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 20. 10. 2016 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Pokorný, Mareš, Riljak, Sumová, Šlamberová,
omluveni: Barcal, Kuncová, Nováková, Otáhal

1. Cena ČFS

Prof. pokorný seznámil členy výboru se skutečností, že návrh ČFS na udělení ceny ČLS za soubor prací doc. Chvátala nebyl přijat. Členové výboru proto rozhodli, že doc. Chvátalovi bude za tento soubor publikací udělena Cena ČFS, která mu bude slavnostně předána při příležitosti příštích Fyziologických dnů.

2. Členská základna

Výbor obdržel opakovanou žádost dr. Witnera o snížení členských poplatků. Z evidence plateb členských poplatků vyplynulo, že dr. Witner platí poplatek odpovídající poloviční částce. Výbor žádost projednal s tím, že jí nelze vyhovět, jelikož stanovy ČFS snížení členského poplatku neumožňují. Na poloviční platbu bude nahlíženo jako na řádnou platbu na časově odpovídající období.
Výbor se seznámil se seznamem členů, kteří dluží částky na členských poplatcích. Tito členové budou nebo již byli vyzváni k uhrazení dlužné částky. V případě, že nebude dluh vyrovnán, byla zvažována varianta, kdy bude těmto členům umožněno doplatit dluh při registraci na FD tak, aby měli nárok na slevu na registrační konferenční poplatek stejně, jako je tomu u řádně platících členů.

3. Supplemetum Physiological Research

Výbor obdržel písemnou informaci od dr. Riljaka o stavu přípravy Supplementa. Dr. Riljak se dostavil na schůzi až po projednání tohoto bodu a svoji zprávu ještě upřesnil. Výbor se usnesl na způsobu vyúčtování ceny za stránku a dr. Riljak byl požádán předsedou společnosti, aby vyčíslil optimální výši tohoto poplatku tak, aby zahrnovala všechny náklady včetně režijních nákladů společnosti. Po ukončení schůze dr. Riljak zaslal finanční rozvahu a navrhl částky ve výši publikačního poplatku 1500 Kč/strana a 2500 Kč/barevná strana.

4. Příprava voleb do výboru

Prof. Pokorný informoval podrobně výbor o novém způsobu organizace průběhu voleb do výboru, které se budou poprvé konat elektronicky. Přednostům jednotlivých ústavů a členům společnosti byla rozeslána informace o možnosti nominací návrhů kandidátů do výboru a revizní komise. Termín pro tyto nominace je 15.11. Poté bude kandidátní listina předána ČLS a organizaci, která zprostředkovává volby (GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, s.r.o.) a která zajistí rozeslání přístupů k elektronické volbě prostřednictvím emailů členům společnosti. V této souvislosti požádal předseda současný výbor a revizní komisi, aby opět kandidovali a v případě zvolení pokračovali v práci pro ČFS. Přítomní členové výboru a revizní komise vyjádřili svůj souhlas a předseda je navrhne volební komisi. Prof. Pokorný informoval výbor, že obdržel již písemný návrh od doc. Babuly s nominací Prof. Novákové.

5. Fyziologické dny 2017

Prof. Pokorný informoval členy společnosti o aktualizaci informací o organizaci 93.FD, které se budou konat 31.1 – 2.2. 2017 v Košicích. Informace budou dostupné odkazem z webových stránek ČFS (zajistí dr. Riljak).

6. FEPS

 • nominace na funkci místopředsedy
  • Výbor obdržel dopis od předsedy nominačního výboru FEPS se žádostí o zaslání kandidátů na post místopředsedy FEPS, který bude uveden do funkce na zasedání FEPS ve Vídni. Zvolený místopředseda se ujme funkce předsedy FEPS na 4-leté funkční období od roku 2019. Přítomní členové výboru se jednomyslně usnesli, že kandidátem ČFS na tuto funkci bude Prof. Pokorný. Vzhledem k nepřítomnosti 4 členů výboru bude uspořádáno hlasování per rollam.
  • Návrh má být zaslán nejpozději během ledna 2017.
 • návrhy na pořádání symposií na konferenci FEPS 2017, pořádané 13. – 15. září 2017 ve Vídni
  • Výbor obdržel dopis od sekretáře FEPS Prof. Dr. Bayrama Yilmaze s informací o podávání návrhů na symposia do 25. 11. 2016. Výbor se shodl na oslovení Dr. Mráčka (symposium o mitochondriích) a doc. Kubové (symposium o epilepsii), oba z Fyziologického ústavu AVČR, zda by měli zájem podat návrhy na symposia. Výbor pověřil prof. Červinkovou k projednání této otázky s dr. Mráčkem a prof. Šlamberovou o oslovení doc. Kubové. Jako další byl zvažován návrh na symposium o animálních modelech v kardiofyziologii (prof. Kittnar)
 • délka konání konference FEPS
  • Výbor byl požádán o vyjádření, zda preferuje obvyklou délku konání konference FEPS (tj. 3 dny) nebo její prodloužení o 0,5 dne. Výbor se usnesl, že k dané otázce nemá vyhraněný názor, nicméně se spíše přiklání k tradiční délce konání. Prof. Pokorný byl pověřen zprostředkováním této informace organizátorům.

7. Zpráva o hospodaření

Dr. Riljak připravil rozpis hospodaření ke dni konání schůze výboru. Největší částka výdajů, tzv. „ostatní služby“ je nákladem na vydávání časopisu a Supplementa. Při této příležitosti byla opět vznesena otázka příspěvku Slovenské fyziologické společnosti na vydávání časopisu Československá fyziologie, a to zvláště s ohledem na předpokládaný zisk SFS z pořádání Fyziologických dnů v roce 2017. Prof. Pokorný byl pověřen k jednání v této záležitosti.

8. Různé

Další řádná schůze výboru ještě v letošním roce se bude v případě potřeby konat elektronicky. Výbor se v současném složení sejde naposledy v první polovině ledna 2017, kdy bude jako již tradičně uspořádána společná schůze končícího a nově zvoleného výboru.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti