Zápis ze schůze výboru

12. 5. 2016, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 12. 5. 2016 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

Přítomni: Kittnar, Kuncová, Lotková, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová
Omluveni: Červinková

1. Cena ČFS

Prof. Pokorný předložil členům výboru k nahlédnutí soubor prací doc. Chvátala navržený na Cenu ČFS, případně Cenu ČLS. Členové souhlasili s návrhem doporučit uvedený soubor prací na udělení Ceny předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně za nejlepší publikaci v oboru fyziologie pro rok 2015. V případě neudělení této ceny, by byla Doc. Chvátalovi udělena Cena České fyziologické společnosti za nejlepší publikaci pro rok 2015.

2. Hospodaření společnosti

Dr. Riljak seznámil členy výboru se stavem hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí. Díky zisku z Fyziologických dní a dobré platební morálce členů společnosti je bilance pozitivní. Oproti minulému období je seznam členů, kteří nezaplatili členské poplatky a budou na tuto skutečnost upozorněni, výrazně kratší. Členové vzali zprávu pokladníka na vědomí.

3. Supplementum Physiological Research

Doc. Otáhal předložil členům výboru výtisky Supplementa za rok 2015 a informoval je o postupu přípravy Supplementa za rok 2016. V současnosti bylo podáno 16 manuskriptů, které jsou v recenzním řízení. Byl předložen návrh, aby nominace na Purkyňovu přednášku při FD byla vázána k povinnosti sepsání review do Supplementa. Členové výboru s návrhem souhlasili.

4. Členská základna

Výbor projednal žádost dr. Kapitoly (88 let) o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku. Žádosti nelze vyhovět, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují. Byly projednány přihlášky nových členů, které byly osobně předány předsedovi ČFS při FD v Českých Budějovicích. Výbor schválil členství RNDr. Pavolovi Švorcovi, PhD. V případě ostatních přihlášek bude požadováno upřesnění adresy a statutu (studující/zaměstnanci).

5. Příprava voleb do výboru

Členové výboru projednali postup voleb. Nejprve budou během září – října osloveni přednostové ústavů k podání nominací. Současně mohou nominace zasílat i členové ČFS. Po sestavení kandidátky obdrží členové volební lístky poštou. Byla diskutována možnost elektronické formy voleb. Vzhledem k tomu, že ne všichni členové by takovou formu mohli využít, budou volby organizovány tradičním způsobem. Předseda ČFS osloví prof. Langmajera s prosbou o sestavení volební komise.

6. Různé

  • prof. Pokorný byl pověřen úkolem zjistit, kdo z členů ČFS bude zastupovat společnost při zasedání na konferenci FEPS.
  • webové stránky – bude upravena informace o změně výše členských poplatků
  • Československá fyziologie – doc. Mareš informoval členy výboru o časopise. Bude zveřejněna informace o volbách do výboru. Výbor pověřil předsedu ČFS k jednání s představiteli Slovenské fysiologické společnosti o jejich podílu na financování časopisu.
  • členové výboru diskutovali otázku organizace FD v roce 2018 a navrhli, aby byly pořádány v Plzni.
  • příští schůze: termín schůze byl předběžně dohodnut na začátek října, v případě potřeby proběhne elektronická schůze koncem září.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti