Zápis ze schůze výboru

1. 2. 2016, 22:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala v předvečer 92. FD
dne 1. 2. 2016 v 18:00 h v prostorách Entomologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích

Přítomni: Červinková, Kuncová, Lotková, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová
hosté: Kodrík, Košťál. Doležel

1. Zpráva organizačního výboru o přípravě 91. FD

Organizátoři výbor podrobně seznámili s průběhem a finálním stavem příprav konference. Přihlášeno je 123 účastníků, z toho je 52 ze Slovenska. Organizátoři byli překvapeni poměrně velmi nízkou účastí členů ČFS na konferenci. Konference se bude konat v prostorách Přírodovědecké fakulty JČU, budově B, kde budou k dispozici 2 přednáškové sály a prostor pro postery.
Organizátorům se podařilo zajistit sponzorskou podporu pro společenský večer.
V souvislosti s organizací průběhu úvodního ceremoniálu při FD a následné plenární schůze ČFS bylo přijato usnesení, že tyto úvodní části Fyziologických dnů budou přístupné všem členům ČFS bez nutnosti zaplacení konferenčního poplatku. Poplatek bude vyžadován až pro účast na vědecké části konference.
hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Soutěž mladých

Do soutěže o cenu mladých fyziologů byli přijati 3 soutěžící, ostatní přihlášení nesplnili daná kritéria (člen ČFS a ústní sdělení). Bylo zvoleno složení hodnotící komise, jejímiž členy jsou prof. Rokyta, prof. Pokorný a prof. Červinková. Komise se sejde ve středu 3.2., po poslední prezentaci.

3. Členská základna

Výbor obdržel přihlášky ke členství:
Svačinová Jana, Fyziologický ústav, LF MU Brno
Poptová Michaela, Fyziologický ústav, 1. LF UK Praha
Kováčik Miroslav, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Hála Pavel, Fyziologický ústav, 1. LF UK Praha
Všechny žádosti byly přijaty:
hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Výbor obdržel žádost o snížení členského poplatku z důvodu rodičovské dovolené (Čedíková Miroslava), kterou však nemohl schválit vzhledem k tomu, že tato možnost není uzákoněna ve stanovách společnosti.

4. Ocenění členů společnosti

Výbor se zabýval oceněním členů ČFS, kteří se zasloužili o činnost společnosti a v roce 2016 se dožívají významného životního jubilea. Byla schválena následující ocenění:

  • Prof. Červinková (65 let) – čestné členství ČLS JEP
  • doc. Marešová (70 let) – blahopřejný dopis – dříve byla již udělena všechna ocenění
  • prof. Mejsnar (75 let) – blahopřejný dopis – dříve byla již udělena všechna ocenění
  • Prof. Pácha (60 let) – čestné členství ČFS
  • Prof. Vyskočil (75 let) – čestné členství ČLS JEP (nutno ověřit, zda nebylo již uděleno)
  • hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se

5. Různé

Prof. Pokorný informoval výbor o nabídce Rakouské fyziologické společnosti pořádat v roce 2017 joint konferenci obou společností ve Vídni. Návrh byl členy výboru přivítán a prof. Červinková byla pověřena kontaktovat organizátory a informovat výbor o podrobnostech a podmínkách pro pořádání této akce.
Pro účast na zasedání výboru FEPS, který se bude konat při FEPS konferenci v Paříži, je třeba nominovat zástupce ČFS do 12.2. Prof. Pokorný zjistí, koho z členů společnosti bude možno nominovat.

Zapsala

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti