Zápis ze schůze výboru

8. 10. 2015, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, která se konala
dne 8. 10. 2015 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová
omluveni: Kuncová, Šlamberová
nepřítomni: Barcal
host: Prof. Kodrík

Členové výboru na úvod schůze popřáli předsedovi ČFS, Prof. Pokornému, k jeho nadcházejícímu významnému životnímu jubileu hodně zdraví a úspěchů do dalších let. Blahopřejeme!

1. Příprava 92. FD

Prof. Kodrík podal výboru obšírnou informaci o stavu příprav FD, které se budou konat ve dnech 2. – 4. 2. 2016 v Českých Budějovicích. Organizátoři již připravili kompletní verzi webové aplikace pro registraci a platbu, jejíž jednotlivé části výbor prodiskutoval. Deadline pro registraci byl stanoven na 30. 11. 2015 a pro platbu na 15. 1. 2016. Výbor stanovil složení komisí, souvisejících s organizací FD a publikací prací následovně:
Výbor pro Supplementum Physiological Research: Kittnar, Otáhal, Pokorný, Riljak
Výbor pro ocenění mladých fyziologů při FD: Červinková, Ošťádal, Rokyta

Výbor se shodl na návrhu prof. Pokorného, aby Purkyňovu přednášku na 92. FD přednesla prof. Červinková.
hlasování: 5 hlasů pro, 1 se zdržel

V souvislosti s organizačními otázkami FD se výbor shodl na tom, že opatření si vlastního webového aplikačního systému pro registraci účastníků FD (jak bylo projednáváno na předchozích schůzích) není vzhledem k aktuální situaci vhodné. Současní organizátoři tuto službu nepotřebovali a příští FD se budou konat v režii Slovenské fyziologické společnosti. Případná potřeba této aplikace by tak připadala v úvahu až pro FD v roce 2018, kdy již budou pravděpodobně k dispozici modernější technologie.

2. Informace o Supplementu z prací prezentovaných na FD v roce 2015

Doc. Otáhal podal výboru informaci o závěrečných přípravách. V 1. kole recenzního řízení byly vyloučeny 2 práce. Nyní bylo ukončeno 2. kolo připomínek a výsledkem je přijetí celkem 13 primárních publikací a 2 přehledných článků.
Členové výboru diskutovali možnosti zjednodušení a zefektivnění výpočtu poplatků za publikaci v Supplementu. Jako jedna z možností byla zvažována předem stanovená pevná platba za článek při současném nastavení limitu pro maximální rozsah článku. Cílem úpravy je metoda výpočtu výše poplatků, která umožní pokrytí veškerých nákladů na Supplementum z těchto poplatků (v současnosti ČFS určitou částku doplácí). Výbor projednal různé varianty řešení a pověřil doc. Otáhala jednáním o těchto variantách s redakcí Physiological Research. Diskuze bude uzavřena na příští schůzi výboru.

3. Hospodaření společnosti

Dr. Riljak informoval výbor podrobně o stavu hospodaření. Členové vzali tuto informaci na vědomí bez komentáře.

4. Členská základna

Prof. Pokorný informoval výbor o odchodu 2 členů společnosti (Prof. Kraml, Prof. Vilhelm). O ukončení členství požádala dr. Jindřichová. Výbor odsouhlasil přijetí nového člena, ing. Pavla Vlka z FGÚ AVČR.

5. Výročí členů společnosti

Prof. Pokorný informoval výbor o členech společnosti, kteří se v příštím roce dožívají významného životního jubilea. V případě členů, kteří se významně zasloužili o společnost, byla zvažována forma ocenění (Prof. Pácha – 60 let, Prof. Červinková – 65 let, doc. Marešová – 70 let, prof. Mejsnar – 75 let, Prof. Vyskočil – 75 let). K této otázce se výbor vrátí na příští schůzi. Ostatním členům společnosti bude zaslán blahopřejný dopis.

6. Časopis

Doc. Mareš informoval výbor o Československé fyziologii, která vychází ve 2 číslech ročně. Konstatoval, že ekonomická situace je uspokojivá vzhledem k tomu, že náklady na 1. číslo jsou pokryty z výnosů FD a na 2. číslo si časopis vydělá z poplatků.

7. Různé

Prof. Rokyta se zúčastnil jako reprezentant společnosti schůze výboru FEPS na konferenci v Kaunasu, Litva.
Předseda ČFS informoval výbor o dopise doc. Klenerové, ve kterém děkuje jemu a členům výboru za přání k životnímu jubileu.

Příští schůze se bude konat v lednu 2016, pravděpodobně v Českých Budějovicích.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti