Zápis ze schůze výboru

28. 4. 2015, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 28. 4. 2015 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

Přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Mareš, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová,
Nepřítomen: Barcal

1. Informace o přípravě FD 2016

Prof. Pokorný informoval členy výboru o svém jednání s potenciálními organizátory FD z Jihočeské university v Českých Budějovicích (JČU organizovala FD v roce 2001). Jednání bylo vedeno s panem rektorem, prof. Grubhoferem, který je myšlence organizovat FD na půdě JČU nakloněn. Hlavním organizátorem by byla Katedra živočišné fyziologie, Prof. Dalibor Kodrík, který předběžně s úlohou hlavního organizátora souhlasil. Výbor návrh projednal a vyslovil souhlas s místem konání příštích FD.
V souvislosti s organizací FD výbor diskutoval otázku pořízení software pro administraci při organizování konferencí. Doc. Otáhal seznámil členy výboru se svou analýzou možností využití různých softwarů (gReception, ConTOOL Pro, VSIS ConTool Standard), především s ohledem na náklady a vhodnost pro ČFS. Výbor se usnesl na tom, že doc. Otáhal společně s Prof. Kittnarem vstoupí v jednání s Purkyňovou společností a zjistí možnosti a podmínky pro pořízení softwaru použitelného pro více společností. Dle výsledku jednání se touto otázkou se bude výbor zabývat na další schůzi.

2. Soutěž o Cenu ČFS

Výbor ČFS projednal návrhy na udělení ceny ČFS za publikace v roce 2014. Celkem byly podány 3 návrhy (Doc. Kučera, Mgr. Macúchová, Doc. Bebarová). Návrhy byly posouzeny s ohledem na kvalitu publikací a dle pravidel soutěže. Členové v tajném hlasování zvolili výhercem ceny práci doc. Kučery z Ústavu fyziologie, LF HK.

Tajné hlasování:
pro: 6 hlasů, proti: 0, zdrželi se: 2 hlasy

3. Stipendia pro mladé fyziology

Výbor obdržel žádost o cestovní stipendium od MUDr. Petra Fábery z Fyziologického ústavu AVČR pro účast na mezinárodním kurzu epileptologie v Benátkách. Žádost byla podpořena vyjádřením školitele, prof. Pavla Mareše. Výbor se vyslovil kladně k žádosti a rozhodl o udělení stipendia ve výši 10 tis. Kč. Výbor se rozhodl, že pravidla pro udělení cestovního stipendia budou upravena tak, aby bylo explicitně zřejmé, že lze žádat o podporu pro účast na konferencích “ a dalších odborných akcích“. Tuto změnu provede Prof. Šlamberová v pravidlech na webových stránkách společnosti.

Hlasování:
pro: 8 hlasů, proti: 0, zdrželi se: 0

4. Hospodaření společnosti

Dr. Riljak seznámil členy výboru se stavem financí za 1. čtvrtletí. Vzhledem k výsledku hospodaření při organizaci FD v Brně je bilance pozitivní. Seznámil též členy výboru se svým plánovaným jednáním s Purkyňovou společností o platbách DPH. Současně informoval výbor o tom, že jeho jednání s Purkyňovou společností o příspěvku na členství v mezinárodních společnostech bylo neúspěšné.

5. Členská základna

Výbor obdržel 2 žádosti o členství (Mgr. Hlaváčová, Mgr. Holubová), kterým vyhověl.

Hlasování:
pro: 8 hlasů, proti: 0, zdrželi se: 0

6. Informace o přípravě Supplementa Physiological Research

Doc. Otáhal informoval výbor o práci ediční rady pro vydání Supplementa Physiological Research. K posouzení zasláno celkem 15 publikací, které jsou v současné době v recenzním řízení. Slíbena jsou 2 – 3 review. Recenzní řízení bude ukončeno do konce května, poté budou práce a posudky zveřejněny komisi a členům výboru pro rozhodnutí o přijetí.

7. Časopis

Doc. Mareš informoval členy výboru o publikační činnosti časopisu Československé fyziologie. 1. číslo je již připravené a pro 2. číslo jsou práce v recenzním řízení. Finanční situace pro letošní rok se zdá uspokojivá.

8. Různé

Prof. Pokorný informoval o tuzemských konferencích v roce 2015 – kongres České společnosti hyperbarické ve Špindlerově mlýně a konferenci Patofyziologické společnosti v Plzni. Dr. Riljak informoval o konferenci FEPS v Kaunasu, Litva.
Prof. Pokorný informoval o vydání vzorových stanov společností sdružených pod Purkyňovou společností a požádal doc. Mareše, aby ověřil případnou nutnost úprav současných stanov ČFS, aby byly plně v souladu s tímto návrhem.
Prof. Šlamberová vyzvala členy výboru, aby případně zasílali příspěvky do fotogalerie na webových stránkách a to zejména fotografie ze života společnosti (např. hromadná foto z konferencí apod.).

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti