Zápis ze schůze výboru

5. 2. 2015, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
v předvečer 91. FD dne 2. 2. 2015 v 18:00 h a po jejich ukončení 5. 2. 2015 ve 13:00
v knihovně Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy University

Přítomni: Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Šlamberová, Červinková, Barcal
Kittnar, Mareš, Lotková
Doc. Babula

1. Zahájení

Předseda ČFS, prof. Pokorný zahájil schůzi výboru poděkováním Organizačnímu výboru 91. FD za přípravu zasedaní.

2. Organizace 91. FD

Doc. Babula a prof. Nováková seznámili členy výboru s podrobnostmi přípravy zasedání a jeho detailním programem.
Předpokládaná účast 168 osob.
Předsedové komisí a členové Komise pro „Cenu mladých“ byli informováni a se svojí nominací souhlasí.

3. Členská základna

Členové výboru souhlasí s přijetím MUDr. Ondřeje Sobotky (Ústav fyziologie, LF Hradec Králové, UK) za člena ČFS.

4. Příprava Plenárního zasedání

Dr. Riljak, pokladník výboru, referoval o bilanci hospodaření společnosti. Pro udržení dlouhodobé finanční rovnováhy doporučil zvýšit členské poplatky.
Výbor se shodl navrhnout Plenárnímu zasedání zvýšit poplatky na 150/400 Kč ročně.

5. volební Sjezd

Dr. Riljak referoval o volebním Sjezdu delegátů ČLS JEP dne 28. ledna 2015.

6. Stav příprav Supplementa PhysRes 2014

Supplementum je připraveno a v nejbližších dnech bude publikováno.

Druhá část zasedání

  1. Předseda ČFS, prof. Pokorný poděkoval Organizačnímu výboru za výbornou organizaci 91. FD a připomněl složitou situaci při zahájení příprav.
  2. Organizace FD, zvláště jejich finanční zajištění, bude v budoucnu pravděpodobně podřízeno hospodářskému oddělení dané fakulty. Bude proto nutné přijmout opatření, aby ČFS mohla i nadále část svých výdajů čerpat z prostředků organizace FD. Doc Otáhal přislíbil vypracovat základní pravidla pro příští organizátory a rozeslat je členům výboru k projednání.
  3. Pro příští 92. FD bylo doporučeno jednat se Zdravotně Sociální fakultou Jihočeské University (Doc. Mareš a Prof. Pokorný).
  4. Supplementum PhysRes 2015
    Doc Otáhal doporučil pečlivý výběr článků, omezit jejich počet na cca 15 a doplnit 1-2 přehlednými články. Termín jejich odevzdání by měl být v polovině března. V současné době je 29 přihlášených autorů.
  5. Příští schůze výboru je plánována na 31. března, 14:00 v zasedací místnosti Fysiologického ústavu 1. LF UK v Praze.

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda ČFS