Zápis ze schůze výboru

21. 5. 2014, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 21. 5. 2014 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

Přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Sumová
hosté: Rokyta
omluveni: Barcal, Nováková, Kuncová, Mareš

 1. Zahájení
  Prof. Pokorný zahájil schůzi výboru ČFS vzpomínkou na Prof. Trojana, který nás nedávno opustil. Vyzdvihl jeho osobnost a přínos jeho práce pro československou fyziologii.
 2. Předání ocenění členům společnosti
  Prof. Pokorný předal Prof. Kittnarovi Laufbergerovu medaili za jeho zásluhy a dlouholetou práci pro ČFS a též jako ocenění jeho vědeckého přínosu pro českou fyziologii. Vzpomenul při té příležitosti historická data související s osobou prof. Laufbergera a ČFS.
  Členové výboru se shodli na tom, že webové stránky ČFS by měly být doplněny o seznamy členů, kterým společnost udělila v minulosti ocenění. Prof. Pokorný dodá tyto údaje prof. Šlamberové, která zajistí jejich umístění na webových stránkách.
 3. Soutěž o Cenu ČFS
  Výbor obdržel 2 návrhy na udělení Ceny ČFS. Jeden návrh (publikace v Suppl. Physiol. Res.) nesplňovala formální náležitosti, jelikož první autor není členem ČFS. Druhý návrh (Bébarová, Int. J. Cardiol., IF 5.509) je přehledným článkem. Vzhledem k tomu, že jsou na Cenu zvažovány primární publikace, výbor se usnesl, že jako ocenění této kvalitní práce udělí autorce mimořádnou cenu ČFS za review. Doc. Bébarové výbor k udělení Ceny gratuluje, informace bude předána redakci Čes. Fyziologie ke zveřejnění (zajistí prof. Pokorný).
  V souvislosti s tímto návrhem bylo rozhodnuto, že do pravidel pro udělování Ceny ČFS, která jsou zveřejněna na internetu, bude explicitně vymezeno, že se Cena uděluje za primární publikace.
 4. Informace o přípravě Supplementa Physiological Research
  Dr. Riljak informoval členy výboru o postupu příprav a oznámil, že lze očekávat zveřejnění Supplementa na podzim (pravděpodobně září). Výbor se obšírně zabýval otázkou postupu při výběru prací vhodných pro zahrnutí do Supplementa, jelikož počet prací, které prošly recenzním řízením je vyšší, než umožňuje rozsah tohoto čísla. Bylo rozhodnuto, že určená komise připraví pořadí těchto prací dle jejich kvality a autorům těch prací, které nebudou zahrnuty do Supplementa, bude navrhnuto, aby své práce poslali do redakce časopisu Physiological Research k posouzení pro zveřejnění v běžném čísle časopisu.
 5. Rozpočet společnosti za 1. čtvrtletí
  Dr. Riljak předložil výboru účetní rozpis za toto období. Vzhledem k tomu, že ČFS nepořádala v letošním roce FD, bude rozpočet ztrátový. Členové výboru vyjádřili znepokojení nad touto praxí a obšírně diskutovali o možnostech, jak tomu v budoucnu předejít. Shodli se na nutnosti detailní revize ekonomičnosti nákladů spojených s největšími výdaji, tj. platbami mezinárodním společnostem za své členy (nutnost revize počtu aktivních platících členů) a podporou časopisu Čs. fyziol. (nutnost revize seznamu členů, kterým je časopis zasílán, potřeba vyřešení otázky příspěvku Slovenské fyziol. společnosti, kterým je časopis zdarma zasílán, apod.). Jako další návrh, jak zvrátit negativní výsledek hospodaření společnosti, byla diskutována otázka zvýšení členských poplatků, jejichž výše již delší dobu navzdory inflaci a dalším vlivů stagnuje.
  V této souvislosti výbor pověřil svého předsedu, Prof. Pokorného, aby:
  • 1. Předložil návrh k vyloučení členů společnosti, kteří neplatí členské příspěvky
  • 2. Zajistil kontrolu seznamu členů, kterým vydavatelství Čes. fyziologie zasílá časopis poštou
  • 3. Vstoupil v jednání s předsedkyní Slovenské fyziologické společnosti a společně se pokusili vyřešit formu jejího příspěvku na zasílání časopisu slovenským kolegům. Současně s tím požádal SFS, aby se podílela na nákladech spojených s vydáváním tohoto časopisu, zvláště v letech, kdy pořádá FD, z jejichž rozpočtu lze tento příspěvek uhradit.
  • 4. Prověří dle Stanov ČFS možnost svolání shromáždění členské základny na hlasování o zvýšení členských příspěvků
   Kromě výše uvedených opatření se členové výboru shodli na pravidlu, podle kterého budou příští organizátoři FD předem seznámeni s požadavkem ČFS, aby byla z výnosů FD společnosti odvedena částka 50 tis. Kč, která bude účelově využita na roční příspěvek časopisu Čes. fyziologie. Toto pravidlo je již dlouhodobě praktikováno, nebylo však dosud stanoveno pro organizátory jako závazné.
 6. Členská základna
  Předseda společnosti navrhl změnu v politice přijímání nových členů společnosti tak, aby byli přijímáni členové, kteří již prokázali schopnost vědecké práce. V diskuzi členové výboru dospěli k názoru, že je pro budoucnost společnosti potřeba přijímat též studenty a mladé vědecké pracovníky. Postup při přijímání nových členů proto zůstane nezměněn.
  Dr. Riljak předložil seznam členů, kteří neplatí členské příspěvky, včetně dlužných částek. Mezi neplatiči se objevují dokonce členové, kteří v minulosti od společnosti obdrželi ocenění. Členové výboru se shodli na tom, že v případě dlužné částky přesahující 500 Kč budou členové vyloučeni. V případě nižší dlužné částky obdrží emailem výzvu k úhradě svých dluhů, pokud tyto dluhy ani po tomto upozornění neuhradí, budou též vyloučeni. Obeslání těchto výzev zajistí paní sekretářka p. Burianová do konce června 2014.
  Výbor obdržel 2 žádosti o snížení výše členského příspěvku (Klenerová, Vitner). Žádné z těchto žádostí nebylo vyhověno.
 1. Časopis
  Jednání se zúčastnil prof. Rokyta (jako zástupce doc. Mareše). Informoval výbor o současné situaci v redakci časopisu, kde se plánuje obměna redakční rady.
  Časopis vyjde letos 2x, v rozsahu 40 – 50 stránek a předpokládaná cena jednoho čísla je 35 – 40 tis. Kč. Práce procházejí recenzním řízením (1 – 2 oponenti). Prof. Rokyta požádal předsedu ČFS, aby poslal do reakce vzpomínkový článek k příležitosti úmrtí Prof. Trojana. Prof. Pokorný splnění tohoto úkolu přislíbil.
 2. Různé
  • a) Prof. Červinková informovala výbor o aktivitách Výukové komise, která pracuje ve složení:
   • Prof. Červinková – LFHK UK Hradec Králové
   • Doc. Bébarová –
   • Prof. Kittnar
   • Doc. Mareš
   • Doc. Nečas
   • Doc. Šviglerová
   • Doc. Švorc
    Komise se bude v nejbližší době zabývat např. „inventurou“ rozsahu výuky a nabídky praktických cvičení z fyziologie na jednotlivých fakultách. V rámci FD v Olomouci chystá Výuková komise organizaci speciální výukové sekce, případně panelovou diskuzi.
  • b) informace o přípravě FD 2015, které se budou konat v Olomouci. Prof. Pokorný zašle pověřovací dopis organizátorům. Prof. Červinková připraví pro organizátory itinerář postupu úkolů a termínů souvisejících s přípravou FD. Organizátoři budou pozváni na příští schůzi výboru v září, aby podali informace o postupu příprav.
  • c) Prof. Pokorný informoval o konferenci FEPS 2014, která se bude konat v Budapešti. Výbor jmenoval dr. Riljaka, který se konference zúčastní jako zástupce naší společnosti.
   FEPS 2015 se bude konat v Litvě.

Termín příští schůze výboru je plánován na 24. 9. 2014

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti