Zápis ze schůze výboru

15. 1. 2014, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 15. 1. 2014 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

Přítomni: Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová

Omluveni: Barcal, Kittnar, Mareš, Slavíková

1. Zahájení

Předseda ČFS, prof. Pokorný zahájil poslední schůzi výboru a vyjádřil poděkování jeho členům za činnost, kterou v uplynulém volebním období pro společnost vykonali.

2. Výsledky voleb do výboru ČFS

Na jednání byl přizván Prof. Langmeier, aby jako předseda volební komise seznámil výbor s výsledky voleb pro období 2014 – 2016. Dalšími členy volební komise byly doc. Yamamotová a Dr. Zemková. Výsledky voleb jsou přílohou tohoto zápisu.

 • Do výboru byli zvoleni:
  • Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
  • Prof. MUDr. Z. Červinková,CSc.
  • PharmDr. A. Sumová, DrSc.
  • Prof. MUDr. M. Nováková, Ph.D.
  • MUDr. J. Barcal, Ph.D.
  • MUDr. V. Riljak, Ph.D.
  • MUDr. J. Kuncová, Ph.D.
  • Doc. MUDr. R. Šlamberová, PhD.
  • MUDr. J. Otáhal, Ph.D.
 • Do revizní komise byli zvoleni:
  • Prof. MUDr. O. Kittnar, CSc.
  • Doc. MUDr. J. Mareš, CSc.
  • Doc. MUDr. H. Lotková, Ph.D.

3. Volba předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka

Členové výboru tajnou volbou zvolili:

 • předsedou Prof. MUDr. Jaroslava Pokorného, DrSc. (hlasování – počet hlasů: 7 x Pokorný, 1 x Sumová)
 • místopředsedkyní Prof. Zuzanu Červinkovou, CSc. (hlasování – počet hlasů: 6 x Červinková, 2 x Šlamberová)
 • vědeckým sekretářem PharmDr. Alenu Sumovou, CSc., DSc. (hlasování – počet hlasů: 7 x Sumová, 1 x Červinková)
 • pokladníkem MUDr. Vladimíra Riljaka, PhD (hlasování – počet hlasů: 4 x Riljak, 3 x Barcal, 1x Otáhal)

4. Diskuse

Členové nově zvoleného výboru diskutovali hlavní úkoly a program, kterým by se chtěli ve svém volebním období zabývat. Hlavními cíly bude snaha o zviditelnění společnosti tak, aby byla ještě více vnímána jako společnost usilující o dobré jméno české fyziologie na národní i mezinárodní úrovni.

Snahou bude

 • podpořit činnost Komisí (KEK, Neuroontogenetická komise a Výuková komise)
 • zlepšení elektronické formy prezentace. Doc. Šlamberová a Dr. Riljak byli pověřeni, aby do příští schůze výboru ověřili možnosti správy webových stránek společnosti mimo server 1.LF
 • aktivně vyhledávat příležitosti pro ocenění členů společnosti, ať už za dlouholeté zásluhy pro společnost, tak i za vynikající vědeckou činnost. Agendou byla pověřena Dr. Kuncová.
 • vyvíjet snahu o větší propagaci ČFS směrem k vědecké komunitě i směrem k celé společnosti. Prof. Pokorný v této souvislosti informoval výbor, že ČFS je nově pořadatelem přednáškového kurzu pro studenty PGS.

90. FD

Dr. Riljak informoval výbor, že do soutěže o Cenu mladých, která se tradičně ČFS koná při FD, se přihlásili 4 soutěžící. Výbor jmenoval hodnotící komisi ve složení: Pokorný, Rokyta, Kittnar. Dalším členem komise je vždy příslušný předseda sekce.
Výbor byl informován o jednáních s SFS ohledně publikace příspěvků z 90. FD v Supplementu Physiol Res. Doc. Otáhal byl pověřen jednáním s redakcí Physiol. Res.

Hlasování per rollam o návrhu prof. Vyskočila na ocenění Dr. Charlese Edwardse

Návrh byl hlasováním per rollam ze dne 23.10.2013 schválen (7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 členové se zdrželi hlasování)

5. Různé

Časopis – předseda byl pověřen výborem k jednání s doc. Marešem, aby výbor seznámil s předpokládanými náklady na vydávání časopisu pro rok 2014.

Výbor diskutoval otázku pořadatelství 91. FD, které se budou konat v roce 2015 v České republice.

Termín příští schůze výboru je plánován na 21. 5. 2014

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti