Zápis ze schůze výboru

3. 10. 2013, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 3. 10. 2013 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK

Přítomni: Kittnar, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová

Omluveni: Barcal, Červinková, Kuncová

Hosté: prof. Langmeier, p. Keller (zástupce firmy Tigis)

 1. Časopis
  Na jednání byl přizván pan Mgr. Keller, redaktor vydavatelství Tigis. Společně s doc. Marešem představili členům výboru novou strategii vydávání časopisu Československá fyziologie tak, aby byly sníženy náklady na jeho tisk (volbou levnějšího digitálního tisku) a distribuci (minimalizací počtu knihoven, kterým jsou výtisky rozesílány na pouze „povinné“, aktualizací databáze odběratelů a vyřešením otázky zasílání časopisu do zahraničí). Část nákladů by měla být též hrazena z poplatku za tištěnou stránku (page charge) v ceně 500 Kč. Výsledkem těchto nově zavedených změn by měly náklady účtované ČFS vydavatelstvím Tigis výrazně klesnout a cena za jeden výtisk by se měla snížit z cca 50 tis. Kč na cca. 36 tis. Kč. Výbor po detailní rozpravě nad jednotlivými úpravami vzal návrh doc. Mareše na vědomí. Výbor pověřil svého předsedu, aby vstoupil v jednání se Slovenskou fyziologickou společností a dohodnul způsob zasílání výtisků členům SFS. Dále se výbor shodl na tom, že kromě snížení nákladů na vydávání je zapotřebí také přijmou opatření na zvýšení atraktivity časopisu pro odběratele. Jako jeden z možných způsobů jak toho dosáhnout bylo navrženo rozšíření redakční rady o nové dynamické pracovníky. Výbor se bude touto otázkou zabývat dále na svých příštích zasedáních.
 2. Volby do výboru ČFS
  Úvodem k tomuto projednávanému bodu předseda společnosti, Prof. Pokorný, poděkoval členům výboru za jejich dosavadní práci a vyjádřil přání, aby se všichni členové ucházeli o nominace na členství ve výboru i v nadcházejících volbách.
  Na jednání byl přizván Prof. Langmeier, pověřený výborem opět jako v předchozích letech organizací voleb, které proběhnou během letošního podzimu. Prof. Langmeier seznámil výbor s plánovaným průběhem voleb. Nejprve budou přednostům jednotlivých institucí rozeslány dopisy se žádostmi o nominace na členy výboru ČFS. Současně budou formou emailu kontaktováni všichni členové ČFS a vyzváni k zasílání svých návrhů na nominace. Termín pro zasílání nominací byl stanoven na konec listopadu. Následně budou rozeslány všem členům volební listy s termínem vrácení do konce roku. Výsledek voleb bude vyhlášen na příštím zasedání výboru v polovině ledna 2014.
  S navrženým postupem vyjádřili všichni členové výboru jednomyslný souhlas.
 3. Příprava 90. FD
  Předseda společnosti informoval výbor o stavu příprav nadcházejících 90. FD, které se budou konat v Bratislavě a organizací byla Slovenskou fyziologickou společností pověřen Fyziologický ústav Lékařské fakulty University Komenského v Bratislavě. Termín pro přihlášky byl stanoven na 1.11.2013 a termín pro posílání abstrakt do 30.11.2013. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.
  Výbor diskutoval otázku způsobu přihlašování do soutěže o Cenu mladých, kterou tradičně ČFS pořádá při FD. Organizací a komunikací s organizátory 90. FD v této otázce byl pověřen dr. Riljak.
  Dr. Riljak předložil výboru návrh, aby byla posunuta věková hranice pro uchazče o cenu z 30 let na 35 let. Členové výboru z návrhem souhlasili.
 4. Průběh příprav Supplementa do Physiological Research
  Výbor se usnesl, že bude pokračovat v započaté tradici vydávání Supplementa Physiological Research u příležitosti příštích FD. Obšírně diskutoval otázku způsobu úhrady za publikace. Úhrada bude vybírána prostřednictvím ČLS, která za tímto účelem zřídí podúčet ČFS. Na základě zkušeností v předchozích let bylo navrženo, aby ČLS vystavovala faktury a rozesílala je přímo autorům k proplacení. Organizací Supplementa k 90. FD byl pověřen dr. Riljak.
  Členové výboru z návrhem jednomyslně souhlasili.
  Dr. Riljak informoval výbor o stavu příprav Supplementa k 89. FD. V přípravě došlo k posunu termínu vydání z důvodu zpožděného dodání příspěvků jedním autorem. Do poloviny října by měly být hotovy korektury a Supplementum vyjde přibližně v polovině listopadu. Výbor požádal dr. Sumovou o úvodní slovo k Supplementu a výběr grafického ztvrárnění titulní strany.
 1. Rozpočet společnosti
  Výbor byl seznámen s přehledem výpisu hospodaření za předcházející období, zaslaným pokladníkem dr. Barcalem. Členové společnosti zjistili odlišnosti v zaúčtovaných částkách oproti reálnému stavu a to především u částek týkajících se vyúčtování 89. FD. Výbor pověřil pokladníka, aby se touto záležitostí zabýval a v součinnosti s ČLS zjistil a odstranil příčiny těchto nesrovnalostí.
 2. Členská základna
  Výbor obdržel žádost o zrušení členství od Dr. Horvátha. Výbor s žádostí souhlasil.
 3. Návrh prof. Vyskočila na ocenění Dr. Charlese Edwardse
  Předseda požádal členy výboru o posouzení žádosti Prof. Vyskočila o udělení ocenění společnosti Dr. Charlesi Edwardsovi (r. narození 1925), který je významným odborníkem v oblasti neurofyziologie a dlouhodobě spolupracuje s českými fyziology. Ocenění by mělo být uděleno u příležitosti jeho návštěvy ČR v průběhu jara 2014. Členové vzali tento návrh na vědomí a o udělení ocenění bude rozhodnuto na příští schůzi výboru.
 4. Různé
  Prof. Pokorný požádal členy výboru o vyjádření souhlasu s tím, aby se ČFS stala pořadatelem kurzu pro studenty doktorského studia „Poruchy řízení příjmu potravy a jejich klinické důsledky“, jehož je garantem. Kurz by byl finančně zajištěn z příspěvků účastníků, které pokryjí veškeré náklady spojené s pořadatelstvím. Způsob financování by tak odpovídal modelu financování FD.
  Členové výboru vyjádřili souhlas s tímto návrhem s podmínkou výše zmíněného předpokladu samofinancování kurzu.

Prof. Pokorný předal členům výboru informaci o nabídce vydavatelství Wiley publikovat on line abstrakta z konferencí evropských fyziologických společností.

Termín příští schůze výboru byl stanoven na polovinu ledna 2014 – bude upřesněno koncem prosince

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti