Zápis ze schůze výboru

23. 5. 2013, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 23. 5. 2013 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu AVČR, Praha 4

Přítomni: Barcal, Červinková, Kuncová, Nováková, Pokorný, Kittnar, Mareš, Otáhal, Riljak, Sumová,

Omluveni: Šlamberová

 1. Předání ocenění
  Prof. Pokorný slavnostně předal Prof. Heleně Illnerové Purkyňovu medaili ČLS za její zásluhy o fysiologii v České republice. Medaile jí byla udělena u příležitosti jejích významných narozenin. Výbor se rozhodl předat toto ocenění paní profesorce na svém zasedání vzhledem k tomu, že jej nemohla převzít v únoru při 89. FD.
 2. Závěrečné zhodnocení Fyziologických dnů
  Doc. Otáhal informovali členy výboru o závěrečném vyúčtování 89. FD. Ekonomická bilance celé akce skončila se ziskem, který byl převeden na účet ČFS. Předseda společnosti ještě jednou poděkoval organizátorům za zdárný průběh konference. Doc. Otáhal zmínil několik poznatků organizátorů, které by mohly usnadnit práci budoucím pořadatelům FD a zavést standardní postupy pro účastníky. Jedná se především o možnost získání kvalitního programu (webové aplikace) pro registraci účastníků, který by umožňoval současně generovat jednotný formát abstrakt pro tisk sborníků. Členové výboru v diskuzi poukázali na skutečnost, že ČLS, jakožto mateřská organizace, by měla tuto službu svým společnostem zajišťovat. Výbor pověřil Prof. Pokorného, aby vznesl na ČLS dotaz na možnost poskytnutí takového programu.
 3. Informace o přípravě Supplementa
  Dr. Riljak informoval výbor o stavu příprav Supplementa do Physiological Research. Během následujících 14 dnů budou shromážděny recenze na všechny předložené práce. Vzhledem k tomu, že recenzenti doporučili ke zveřejnění většinu prací, bude ediční rada Supplementa vyjednávat s redakcí časopisu o možnosti většího rozsahu Supplementa, než bylo původně dohodnuto.
 4. Členská základna
  Výbor obdržel 4 žádosti o zrušení členství (Rosenfeld, Nováková, Živná, Vaněčková), kterým bylo vyhověno a členství ukončeno.
  Dále byla projednávána žádost o snížení členských poplatků u dr. Merkunové a Hralové. Výbor opakovaně konstatoval, že společnost nemá ve svých stanovách možnost snížení členského příspěvku na žádost členů zakotvenu. V případě dr. Hralové byla žádost odůvodněna dlouhodobou nemocí a schválením sníženého poplatku ČLS. Vzhledem k závažnosti onemocnění, a s tím spojeným přechodem do invalidního důchodu, výbor rozhodl, že v tomto případě bude poplatek dr. Hralové snížen stejně, jako je tomu u starobních důchodců. Hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdržel.
 5. Jubilea členů společnosti a návrhy na ocenění
  Výbor diskutoval otázku věku pro udělování ocenění za zásluhy o společnost. V současné době je ocenění (dopis předsedy, medaile či čestné členství) udělováno při příležitosti 50. narozenin a dále každých 5 let. Byly zvažovány varianty posunutí hranice na 55 let a nebo naopak ocenění v 50 letech, následně pak v 60. letech a dále každých 5 let jako doposud. Členové výboru se v diskuzi přiklonili ke druhé variantě.
  Hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdržel.
  Návrhy na ocenění členů společnosti, kteří se dožívají významného jubilea v letošním roce:
  • Prof. Honzíková – návrh na Čestné členství v ČLS
  • Prof. Kittnar – návrh na Laufbergrovu medaili
  • Prof. Vízek – čestné členství v ČLS
  • Prof. Rokyta – vzhledem k tomu, že byla udělena již všechna dostupná ocenění, shodli se členové výboru na osobním blahopřání předsedy společnosti k narozeninám při vhodné příležitosti.
  • Prof. Petráň – dopis předsedy
  • Hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdržel.
 1. Připomínky k návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání
  Předseda rozeslal členům výboru materiály o změnách v příslušném zákonu. Doc. Otáhal informoval o způsobu, jakým se s těmito změnami vypořádal Fyziologický ústav AVČR. Se změnami v zákoně je možné se podrobně seznámit na webových stránkách Ministerstva zemědělství, odboru ochrany zvířat.
 2. Hospodaření společnosti
  Doc. Barcal informoval členy výboru se stavem hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí letošního roku.
 3. Časopis
  Doc. Mareš informoval o nové strategii redakce časopisu, kdy bude autorům účtován poplatek 500 Kč za stránku. Tyto poplatky umožní pokrýt alespoň část nákladů na vydávání časopisu. Změna je nutná z důvodu vysokých nákladů na tisk a rozesílání časopisu. Společnost nemá možnost sama tyto náklady regulovat, jelikož časopis je majetkem vydavatelské společnosti Tigris. Doc. Mareš byl pověřen členy výboru, aby pozval k jednání zástupce firmy Tigis na příští schůzi výboru. Při tomto setkání budou diskutovány varianty možných způsobů snížení nákladů na vydávání časopisu.
 4. Různé
  Prof. Pokorný informoval výbor, že společnost nebude mít svého zástupce na nadcházejícím kongresu FEPS v Birminghamu, UK. Tuto skutečnost oznámila výboru FEPS Dr. Sumová písemně.
  Prof. Pokorný poukázal na skutečnost, že současnému výboru končí letos mandát a během letošního podzimu budou uspořádány volby nového výboru. Vyjádřil naději, že většina členů výboru bude opět kandidovat na své funkce.

Termín příští schůze výboru byl stanoven na čtvrtek 3. 10. 2013

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti