Zápis ze schůze výboru

4. 2. 2013, 19:00

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 4. 2. 2013 v 16:00 h ve Fyziologickém ústavu AVČR, Praha 4

Přítomni: Kittnar, Otáhal, Riljak, Sumová, Šlamberová
Omluveni: Pokorný, Mareš, Kuncová, Nováková, Červinková

  1. Informace o přípravách Fyziologických dnů
    Dr. Sumová a doc. Otáhal informovali členy výboru o dokončení příprav 89. FD. K tomuto datu bylo přihlášeno 183 účastníků, z toho 115 z ČR a 68 za Slovenska. Do soutěže mladých o nejlepší prezentaci bylo nakonec možno zařadit pouze 4 prezentace z důvodů nesplnění kritérií pro zařazení do soutěže (platné členství a ústní sdělení). Výbor byl podrobně informován o chystaném průběhu celé konference včetně společenského večera a úvodního ceremoniálu. Členové výboru vyjádřili souhlas se zprávou organizátorů.
  2. Informace o přípravě Supplementa
    Členové výboru diskutovali postup dalších příprav Supplementa Physiological Research. Výběr bude proveden ediční radou, jejímž vedením byl pověřen Dr. Riljak. Tato rada pověří komisi pro posouzení kvality ústních sdělení autorů a na základě výsledku provede výběr příspěvků, které budou zařazeny do Supplementa.
  3. Výbor opakovaně konstatoval nespokojenost s činností ČLS v rámci podpory činnosti ČFS a přípravy konference. Touto otázkou se bude výbor podrobně zabývat na svých příštích zasedáních.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti