Zápis ze schůze výborů

9. 2. 2012, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané
dne 6. 2. a 9. 2. 2012 v prostorách Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

přítomni: Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Šlamberová,
Kittnar
omluveni: Barcal, Mareš, Slavíková, Sumová

 1. Zpráva o přípravě 88. Fyziologických dnů
  Členové organizačního výboru 88. FD informovali výbor o závěrečných přípravách konference. V době konání schůze výboru bylo přihlášeno celkem134 účastníků. Zastoupení Čechů a Slováků bylo přibližně vyrovnané. Členové výboru shledali stav příprav jako velmi uspokojivý.
 2. Příprava plenárního zasedání ČFS
  Navrhovaná zpráva byla v některých bodech doplněna a schválena.
 3. Výbor byl seznámen s dopisem Prof. K.M. Spyera. Prof. Spyer z posice Presidenta The Physiological Society a čestného presidenta kongresu IUPS v roce 2013 v Birminghamu žádá naší společnost o finanční podporu na stipendia pro mladé účastníky kongresu. Prof. Pokorný byl pověřen poslat odpověď s informaci: Výbor ČFS má prostředky plánované pro podporu svých členů, účastnících se mezinárodních vědeckých zasedání v zahraničí, v roce 2013 tedy kongresu IUPS. Pokud nebude částka vyhrazená na tuto podporu vyčerpána, ČFS ji poskytne organizátorům IUPS kongresu.
 4. Účast v soutěži o nejlepší práci přednesenou mladými vědeckými pracovníky má jen malý ohlas (na 88. FD se přihlásili jen 3 soutěžící). Informaci o soutěži bude nutné před příštími FD intensivněji rozšiřovat (dopis přednostům).

Schůze výboru pokračovala po ukončení vědeckého programu 88. FD.

 1. Hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ 86. FD 2012 pracovala ve složení: Prof. Rokyta, Prof. Ošťádal., Prof. Pokorný, Prof. Holeček, Prof. Kittnar a Dr. Otáhal.
  Do soutěže byly přihlášeny 3 ústní sdělení. Na základě hodnocení členů komise a předsedů příslušných sekcí bylo dohodnuto udělit 1. cenu 5 000,- Kč T. Roušarovi za práci „Study of hepatotoxic effect of acetaminophen and its metabolites in vitro and in vivo“.
  Dvě druhé ceny po 2500,- Kč byly uděleny P. Arnoštové za práci „Determination of creatine kinase and hexokinase in the rat heart ventricles: Effect of chronic hypoxie and periodical reoxygenation“ a M. Chovancovi za práci „Model of pulmonary hypertension induced by reverzible pressure-overloaded left heart failure in rats“. O výsledcích byli soutěžící informováni při ukončení posledního zasedání 88. FD.
  Prof. Červinková připraví postup předání odměny, Prof. Pokorný připraví příslušné diplomy.
  Zprávu podepsal prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., předseda hodnotící komise.
 2. Proběhlo jednání komise pro přípravu Supplementa Physiol.Res. ve složení: Dr. Otáhal, Prof. Holeček, Prof. Kittnar, Prof. Pokorný.
 3. Výbor předběžně hodnotil návrhy na organizaci příštích FD. V průběhu Plenárního zasedání ČFS vystoupil Doc. Nečas s návrhem uspořádat 89. FD na půdě Ústavu fyziologie Lékařské fakulty UP v Olomouci. V průběhu zasedání oslovil předsedu ČFS také RNDr. Jiří Novotný, DSc. Přihlásil Katedru Fyziologie živočichů Přírodovědecké fakulty UK do výběru kandidátů na organizaci příštích FD.
 4. Výbor ocenil velmi dobrou přípravu zasedání Fysiologických dnů a poděkoval organizátorům a předsedkyni Organizačního výboru Prof. Červinkové.
V Praze dne 10. února 2012

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti