Zápis ze schůze výboru

11. 1. 2012, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK konané
dne 11. 1. 2012 ve 14:00 v Ústavu fyziologie,
v budově Teoretických ústavů LF UK, v Hradci Králové (Šimkova 870, 500 38 HK)

přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová
omluveni: Barcal, Kuncová, Mareš, Slavíková

1. Prof. Červinková podrobně informovala výbor o přípravách 88. FD

Ke dni schůze výboru bylo přihlášeno 135 účastníků, 75 z České republiky a 58 ze Slovenska. Bude prezentováno 59 ústních sdělení a 43 posterů.

Výbor se zabýval otázkou publikace prací prezentovaných na FD v Supplementu Physiological Research. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Prof. Holeček, Dr. Otáhal, Prof. Kittnar. Komise zajistí peer review publikovaných prací. Bylo rozhodnuto, že pro publikaci budou zváženy pouze práce prezentované formou ústního sdělení, nikoliv formou posteru. Prof. Červinková byla pověřena výborem oznámit tuto skutečnost autorům, kteří předběžně vyjádřili zájem své práce v Supplementu publikovat.

Výbor ustanovil komisi pro hodnocení prezentací mladých fyziologů formou ústního sdělení pro udělení ceny ČFS, a to ve složení: Prof. Rokyta, Prof. Ošťádal., Prof. Pokorný, Prof. Holeček, Prof. Kittnar a Dr. Otáhal.

Výbor se věnoval programu FD a návrhům na jmenování předsedů sekcí.

Prof. Červinková informovala výbor o formě Sborníku Fyziologických dní. Výbor její návrh přivítal.

Byla diskutována otázka sponzorů, kteří přispějí na pořádání FD. Kromě firem již oslovených budou ještě kontaktovány firmy Olympus (k jednání pověřen Prof. Pokorný) a Sigma (Prof. Červinková).

Program FD (bez abstrakt) bude nejpozději do 15.1. 2012 zveřejněn pořadateli na webových stránkách.

2. Otázka hospodaření společnosti nebyla zařazena na program jednání z důvodu nepřítomnosti Dr. Barcala. Dr. Barcal bude předsedou společnosti požádán o zaslání závěrečného vyúčtování hospodaření společnosti k vypracování Výroční zprávy.

3. Dr. Sumová seznámila členy výboru s jediným návrhem na udělení Ceny ČFS za práce publikované v roce 2010 (soubor 2 prací autorů Bebárová a spol.). Výbor se po delší diskuzi shodl na názoru, že cena nebude letos udělena. Pro udržení prestiže tohoto ocenění je zapotřebí zajistit větší počet návrhů, aby bylo jeho udělení vnímáno jako ocenění mimořádné kvality vědecké práce členů ČFS. Výbor navrhl, aby v příštím roce byli vyzváni jednotliví přednostové a ředitelé institucí k podávání návrhů za svá pracoviště.

4. Otázka Československé fyziologie nebyla zařazena na program z důvodu nepřítomnosti doc. Mareše. Prof. Pokorný požádá doc. Mareše o příspěvek o situaci týkající se časopisu pro Výroční zprávu.

5. Členská základna
Za nového člena společnosti byl přijat Dr. Farár. Vzhledem k přihlášení těsně před konáním FD však nemůže být zařazen do soutěže mladých o cenu ČFS
Výbor souhlasil se zrušením členství na vlastní žádost 2 členů (Chlestáková, Šimorda)
Výbor projednal otázku zrušení členství členům společnosti, kteří dlouhodobě neplatí členské příspěvky (Dlasková, Ježek, Jiřičková, Kalinová, Knotková, Kuldová, Kuzmina, Stančák, Štefančíková). Výbor se shodl na názoru, že těmto členům bude členství v ČFS ukončeno.

6. Výbor projednal ocenění členů společnosti, kteří se v roce 2011 dožívají významného životního jubilea:

  • Prof. Červinková – Čestné členství v ČFS
  • Prof. Langmeier – Laufbergerova medaile

7. Různé
Výbor přijal návrh Prof. Červinkové, aby se čestní členové ČFS mohli účastnit Fyziologických dnů bez účastnického poplatku

PharmDr. Alena Sumova, DSc.
vědecký sekretář společnosti