Zápis ze schůze výboru

5. 10. 2011, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 5. 10. 2011 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Barcal, Červinková, Kittnar, Kuncová, Otáhal, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová
omluveni: Nováková, Mareš

 1. Prof. Červinková informovala výbor podrobně o přípravách 88. FD, které se budou konat v Hradci Králové v termínu 7. – 9. února 2012.
  Výbor diskutoval obsah 1. informace o FD a prof. Pokorný byl požádán o jejich distribuci členům společnosti (viz Příloha zápisu). Organizátoři požádali pokladníka o zřízení zvláštního účtu pro FD (zajistí dr. Barcal). Výbor se dohodl na výši poplatku pro členy a nečleny společnosti včetně termínů pro jejich platbu (viz Příloha).
  Dále výbor obšírně diskutoval otázku, zda budou publikována abstrakta ve Physiological Research. Výbor dospěl ke shodě, že publikace abstrakt, na kterou společnost přispívá ze svého rozpočtu, nemá vzhledem k novým kritériím pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu význam a proto bude od této praxe v budoucnu upuštěno. Současně však byla otevřena diskuze o možnosti publikovat vybrané práce in extenso v Supplementu Physiological Research. Dr. Otáhal byl výborem pověřen k jednání s editory časopisu o podmínkách vydání takového Supplementa (výsledek jednání je obsažen v informaci o FD – viz Příloha).
  Výbor diskutoval nominaci na Purkyňovu přednášku, která bude upřesněna po konzultaci s prof. Hergetem.
 2. Výbor pokračoval v diskuzi započaté na minulé schůzi ohledně případných změn v pravidlech při přijímání nových členů. Pro posouzení vhodnosti kandidáta by výbor uvítal více informací než je nyní poskytnuto v přihlašovacím formuláři. Bylo proto navrženo, že noví uchazeči o členství v ČFS by společně s tímto formulářem zaslali též doporučující dopis člena společnosti. Tato změna by si vyžádala úpravu Stanov společnosti, kterou by museli odhlasovat členové na svém výročním zasedání. Diskuze k této otázce bude dále pokračovat.
 3. Dr. Barcal informoval výbor podrobně o hospodaření společnosti v první polovině roku 2011. Informoval o možnostech výhodnějšího uložení části zůstatku na kontě na termínovaný vklad za účelem získání vyšších úroků. Nabízí se možnost uložení části prostředků na termínovaný vklad s roční výpovědní lhůtou s úrokem 1% u ČSOB nebo na Spořící účet s úrokem 2% u Reiffeisen bank.
 4. Časopis – z důvodu nepřítomnosti doc. Mareše bude tento bod diskutován na příští schůzi výboru
 5. Cena ČFS
  Prof. Pokorný rozeslal informaci všem členům společnosti o blížícím se termínu pro podávání návrhů na Cenu ČFS
 6. Webové stránky ČFS
  Výbor vyslovil nespokojenost se stavem webových stránek společnosti. Ukazuje se, že pro zajištění aktuálnosti stránek je zapotřebí, aby je spravoval odborník, který je schopen operativně tyto stránky aktualizovat dle potřeb společnosti. Byla diskutována otázka možnosti získání takového správce za poplatek z prostředků společnosti. Diskuze bude pokračovat na dalších schůzích.
 7. Výbor se dohodl na návrzích ocenění členů společnosti, kteří se v roce 2012 dožívají významného životního jubilea. Byli navrženi:
  • Prof. František Kolář (Laubergerova medaile)
  • Prof. Helena Illnerová (Zlatá medaile Purkyňovy společnosti)
  • Prof. Pavel Mareš (Laufbergerova medaile)
  • Dr. Jaroslava Folbergerová (Čestné členství v ČFS)
  • Dr. Zdeňek Drahota (Čestné členství v ČFS)
 8. doc. Slavíková informovala výbor o zasedání výboru FEPS v Turecku

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti