Zápis ze schůze výboru

21. 10. 2010, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 21. 10. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Barcal, Červinková, Kittnar, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová, Vízek
omluveni: Honzíková, Vyskočil, Mareš

 1. Volby do výboru ČFS
  Členové výboru se zabývali harmonogramem průběhu voleb do výboru společnosti. Bylo stanoveno, že do 14 dnů budou rozeslány dopisy přednostům institucí s výzvou na podání návrhu kandidátů do 31.11.2010. Současně budou rozeslány jmenovací dopisy členům volební komise (viz zápis z 19.5.2020). Začátkem prosince budou rozeslány hlasovací lístky členům společnosti. Termín pro odevzdání hlasovacího lístku bude 20.12.2010.
 2. Příprava 87. Fyziologických dnů
  Do dnešního dne nebyly poskytnuty podrobnější informace od organizátorů FD. Předseda společnosti se proto obrátí na vedení Slovenské fyziologické společnosti s výzvou o urychlené zveřejnění termínů pro registraci a zaslání abstrakt. Tyto informace budou poskytnuty členům ČFS prostřednictvím emailu a webových stránek. Na webových stránkách ČFS bude umístěn odkaz na přihlášení prezentace do soutěže o cenu mladých, která bude vyhlášena naší společností při 87. FD v Bratislavě (zodpovídá Dr. Riljak).
 3. Členská základna
  Sestava ročních bilancí nebyla dosud ČLS poskytnuta a proto se tento bod odkládá na příští schůzi.
 4. dr. Barcal předložil výboru přehled hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí a návrh rozpočtu na rok 2011. Členové společnosti vyslovili souhlas s návrhem s doporučením na specifikaci položky „indiv. cesty s aktivní účastí“ na „cestovních náklady pro mladé fyziology“. Členové diskutovali možnosti výhodnějšího uložení části zůstatku na kontě na termínovaný vklad za účelem získání vyšších úroků.
 5. Ustavení formální struktury Výukové komise
  Prof. Červinková představila výboru společně s předsedou ČFS prozatímní návrh na kandidáty, kteří by pracovali v této komisi:
  Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LFHK UK Hradec Králové), Prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU Brno), Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. (1. LF UK Praha), doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc. (UPOL Olomouc), Prof. Richard Rokyta, DrSc. (3 LF UK Praha), doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. (LF UK Plzeň)
  Návrh byl výborem schválen. Současně bylo rozhodnuto, že informace o zřízení Výukové komise s výzvou o aktivní účast v této komisi bude umístěn na webové stránky společnosti.
 1. Zpráva o časopise Československá fyziologie
  Prof. Pokorný informoval členy společnosti o tom, že doc. Mareš připravuje k vydání další čísla Československé fyziologie, která tak bude vycházet i v roce 2011. Vyzýváme členy společnosti, aby dále zasílali své příspěvky ke zveřejnění.
 2. Různé
  Prof. Pokorný informoval o průběhu setkáni k Evropské unifikaci Doktorského studia, kterého se zúčastnil ve dnech 31.8.–1.9.2010 v Maďarsku.
  Jednání proběhlo v rámci programu Cross Talk (Seventh Framework Programme, Marie Curie Action), který podporuje studenty doktorských programů. Cílem setkání bylo zvýšení průniku výuky a vědecké výchovy jednotlivých národních systémů, specializace programů a možnost výměny studentů s dlouhodobým cílem společného doktorského studia.

Příští konference FEPS se bude konat v Istanbulu ve dnech 3.-7.9.2011. Jednotlivé národní společnosti jsou vyzývány organizátory k podání návrhů na symposia. Informace bude rozeslána emailem všem členům společnosti.

Výbor započal diskuzi o návrzích na ocenění členů společnosti, kteří se v roce 2011 dožívají významného životního jubilea. Diskuze bude pokračovat na příští schůzi výboru.

Příští schůze výboru se uskuteční per rolam po obdržení návrhu kandidátů pro volby do výboru (začátkem prosince).

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti