Zápis ze schůze výboru

19. 5. 2010, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 19. 5. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Barcal, Červinková, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Vízek
omluveni: Honzíková, Kittnar, Šlamberová
neomluveni: Vyskočil, Mareš

 1. Volby nového výboru a revizní komise ČFS
  Členové výboru jmenovali Prof. Langmeyera předsedou volební komise, která se ujme letošních voleb do výboru ČFS. Prof. Langmeyer navrhl stejné složení volební komise jako v předcházejících volbách, (Dr. Yamamotová a Dr. Zemková). Výbor toto složení schválil
  Termín voleb byl stanoven na období listopad – prosinec 2010, ředitelé a přednostové jednotlivých ústavů budou vyzváni k nominacím kandidátů koncem září 2010. Členové výboru diskutovali s Prof. Langmeyerem otázku formy a průběhu voleb. Bylo rozhodnuto, že volby proběhnou podle schématu ověřeného v minulých letech. Řešili též otázku možnosti zvýšení účasti členů společnosti na volbách, např. rozeslání obálek ofrankovaných se zpáteční adresou. Pokladník společnosti potvrdil, že náklady spojené s poštovným (cca. 4 tis. Kč) by bylo možno při současném stavu rozpočtu vyplatit. Výbor proto vyslovil souhlas s tímto postupem. V této souvislosti byla diskutována otázka možnosti voleb elektronickou cestou, jak je běžně realizováno u jiných odborných společností. Výbor vznese dotaz na ČLS na možnost pořízení aplikačního softwaru, který by volby touto cestou do budoucna umožňoval.
 2. Životní výročí členů společnosti
  Výbor rozhodl o udělení ocenění členům společnosti, kteří se aktivně věnovali práci pro společnost.
  Navržení kandidáti a ocenění:
  • Dr. Zicha – čestné členství ČFS (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
  • Prof. Herget – čestné členství ČFS (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
  • Prof. Ošťádal – zlatá Purkyňova medaile (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
  • Prof. Pokorný – čestné členství ČLS JEP (6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdržel)
  • Dr. Sumová – Laufbergerova medaile (6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdržel)
 3. Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2009
  Cenu ČFS za nejlepší publikaci v roce 2009 získala Mgr. Lenka Hrubá za soubor 7 prací (3x první autor a 4x spoluautor).
  Výbor obšírně diskutoval otázku termínů vyhlašování výsledků soutěže o Cenu ČFS. Převládl názor, že je třeba zachovat termín zveřejněný na webových stránkách z důvodu možnosti koordinace nominací prací na Cenu ČFS a ČLS JEP. O udělení Ceny budou členové ČFS informováni při zahájení následujících Fyziologických dnů (tj. např. o udělení Ceny za rok 2009 při zahájení FD v lednu 2011).
 4. Ustavení formální struktury tzv. výukové komise – návrhy
  Výbor se usnesl na jmenování Prof. Červinkové členkou Výukové komise. Prof. Červinková společně s předsedou ČFS navrhnou další kandidáty, kteří by pracovali v této komisi. Návrh bude projednán na příští schůzi výboru.
 5. Hospodaření společnosti
  Dr. Barcal informoval členy o aktuálním stavu hospodaření ČFS s přehledem za 1. a 2. čtvrtletí 2010. Vzhledem k tomu, že v účetních výkazech není ještě kompletně uzavřeno vyúčtování nákladů a výnosů z Fyziologických dnů, bude se výbor rozpočtem zabývat podrobněji na příští schůzi.
 6. Časopis Československá fyziologie
  Zpráva o časopise Československá fyziologie byla odložena na příští schůzi výboru u důvodu nepřítomnosti doc. Mareše
 7. Členská základna
  • Výbor schválil přijetí 6 nových členů:
   • Mgr. Vojtěch Vyklický – FgÚ AVČR
   • MUDr. Ondřej Veselý – ÚPF LF UP
   • RNDr. Tomáš Rousat – FCHT UP
   • Ing. František Papoušek, CSc. – FgÚ AVČR
   • RNDr. Jan Neckář, PhD – FgÚ AVČR
   • Mgr. Lenka Maršáková – FgÚ AVČR
  • Žádost o členství byla zamítnuta:
   • Bc. Berenika Stropnická – AGC Teplice
  • Členství bylo zrušeno 2 členům:
   • MUDr. Dagmar Krejčová
   • Helena Živná
  • S lítostí oznamujeme, že z důvodu úmrtí byli z evidence vyřazeni 2 členové:
   • Prof. Rašková
   • doc. Václav Trčka
  • Žádost Mgr. Gabriely Kunešové o snížení poplatku v době mateřské dovolené byla zamítnuta z důvodu, že společnost nemá ve svých stanovách tuto kategorii slev z členských poplatků ustanovenu.
V Praze dne 20. 5. 2010

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti