Zápis ze schůze výboru

8. 2. 2010, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 8. 2. a 10. 2. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Barcal, Červinková, Honzíková, Kittnar, Mareš Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová, Vízek,Vyskočil

 1. Zpráva o přípravě 86. Fyziologických dnů
  Členové organizačního výboru 86. FD informovali výbor o závěrečných přípravách konference. V době konání schůze výboru bylo přihlášeno celkem 138 účastníků. Zastoupení Čechů a Slováků bylo přibližně vyrovnané. Členové výboru shledali stav příprav jako velmi uspokojivý.
 2. Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2009
  Bylo navrženo, že o udělení ceny za nejlepší práce publikované za rok 2009 bude rozhodnuto na příštím zasedání výboru. Výbor diskutoval otázku nejvhodnějšího termínu pro podávání žádostí v příštím roce. Dr. Šlamberová navrhla, aby uzávěrka pro podání žádostí byla ještě před konání Fyziologických dnů, čímž by mohlo být udělení ceny vyhlášeno dříve, než tomu bylo doposud. Zbývá vyjasnění mechanismu, jak ověřit, že práce vyšla skutečně v tom roce pro který byla hodnocena, především v případě, kdy je v době hodnocení k dispozici pouze předběžná informace o přijetí práce do tisku. Diskuze nebyla uzavřena a bude pokračovat na příštím zasedání výboru. Do současné doby výbor obdržel jeden návrh na ocenění souboru prací Mgr. Lenky Hrubé.
 3. Doc. Mareš podal výboru zprávu o situaci a problémech souvisejících s vydáváním časopisu Československá fyziologie. Členové obdrželi tuto zprávu i v písemné podobě.
 4. Diskuze o návrhu Prof. Pohla organizovat evropské konference FEPS jednou za tři roky jako náhradu za regionální setkání. Členové výboru diskutovali pozitiva a negativa tohoto návrhu, aby jej mohli předložit k širší diskuzi členům ČFS na Plenárním zasedání dne 9.2.2010.
 5. Schůze výboru pokračovala po ukončení vědeckého programu 86. FD. Účastnili se i předsedové jednotlivých sekcí a členové hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ 86. FD 2009.
  Komise pracovala ve složení:
  • PhMr. Alena Sumová, DSc.
  • doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, CSc.
  • prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Do soutěže bylo přihlášeno 6 ústních prezentací. Na základě hodnocení členů komise a předsedů příslušných sekcí bylo dohodnuto udělit 3 ceny bez určení pořadí. Finanční odměnu 5000,- Kč získaly:

 1. M. Jindřichová a kolektiv za práci: The role of conserved transmembrane tyrosine in the kinetics of P2X3 receptor desensitization
 2. B. Schutová a kolektiv za práci: Prenatální expozice methamfetaminu zvyšuje citlivost k akutní i chronické aplikaci stejné drogy v dospělosti

Fotoaparát Olympus v ceně cca 5.000,- Kč získal:
J. Šedý a kolektiv za práci: Etiopatogenetické faktory vzniku a rozvoje neurogenní plicního edému.
Zprávu podepsal prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., předseda hodnotící komise

V Praze dne 8. 2. 2010

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti