Zápis ze schůze výboru

12. 1. 2010, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 12. 1. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Barcal, Červinková, Honzíková, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová
omluveni: Kittnar
nepřítomni: Vyskočil

 1. Zpráva o přípravě 86. Fyziologických dnů.
  Členové organizačního výboru 86. FD informovali výbor o stavu příprav konference. V době konání schůze výboru bylo přihlášeno celkem121 účastníků. Organizátoři prodloužili uzávěrku pro přihlášky do 15.1.2010. Za účelem zvýšení poměru mezi přednáškami a postery budou organizátoři vyzývat vybrané účastníky ke změně formátu prezentace. Členové výboru byli seznámeni se seznamem sponzorů. Firma Olympus nabídla možnost vyhlášení Ceny Olympus pro mladé fyziology do 35 let, která bude udělena na základě výběru hodnotící komise. Členové výboru diskutovali a doplňovali seznam předsedů jednotlivých sekcí a hodnotitelských komisí. Finální verze bude výboru předložena do pondělí 18.1.2010 k elektronické diskusi a schválení.
 2. Prof. Červinková seznámila výbor s průběhem Educational Workshop in Pharmacology and Physiology, konaném ve dnech 7. – 9. 10.2009. Cílem akce byla výměna informací o nových postupech při výuce fyziologie a farmakologie mezi jednotlivými evropskými univerzitami. Z jednání vyplynulo, že multimediální forma výuky je v ČR na dobré úrovni.
 3. Životní výročí členů společnosti
  Výbor byl seznámen se seznamem všech členů, kteří se v letošním roce dožívají významného životního jubilea. U této příležitost byly podány návrhy na udělení ocenění těch členů, kteří se dlouhodobě aktivně věnovali práci pro ČFS. Navržení kandidáti a ocenění: Zicha – čestné členství ČFS, Herget – čestné členství ČFS, Pokorný – čestné členství ČLS JEP, Ošťádal – zlatá Purkyňova medaile
 4. Zpráva o hospodaření společnosti
  Dr. Barcal seznámil výbor se stavem hospodaření, které k minulému roku skončilo s mírným deficitem. Podrobný rozbor bude podán na Plenární schůzi konané během 86. FD.
 5. Soutěž o Cenu ČFS za práce publikované v roce 2009
  Do současné doby výbor obdržel jeden návrh na ocenění souboru prací Mgr. Lenky Hrubé. O udělení ceny bude rozhodnuto po uzávěrce termínu pro podávání návrhů, tj. 31.1.2010. Pravidla pro udělování Ceny budou aktualizovány na webových stránkách společnosti. Členové budou vyzváni během Plenární schůze, aby zasílali do soutěže své publikace za rok 2010.
 6. Předseda výboru seznámil členy s průběhem konání schůze FEPS, která se konala v Ljubjani. Zástupci národních společností byli informováni o výsledcích volby nového předsedy (David Eisner) a o stavu hospodaření FEPS. Další schůze se uskuteční letošní rok v průběhu konference FEPS v Kodani. Následující setkání jsou plánována na rok 2011 v Istambulu a 2013 v Birminghamu.
  Na schůzi byl opět diskutován návrh dr. Pohla na organizování mezinárodních kongresů FEPS jednou za tři roky jako náhrada národních setkání. Tyto konference by byly organizovány národními společnostmi. V našem případě by tak byly FD pořádány jednou v ČR, jednou na Slovesku a jednou v některé z evropských zemí. Výbor tento návrh opakovaně projednal a zaujal stanovisko, které bude předneseno členům společnosti na Plenární schůzi konané v rámci 86. FD. Členové zvažovali především možný dopad vynechání Fyziologických dnů jednou za 3 roky na chod celé společnosti. Tato otázka je také projednávána se SFS.
 7. Časopis – vzhledem k nepřítomnosti doc. Mareše byl tento bod přesunut na další schůzi výboru
 8. Zrušení členství a žádosti o přijetí nových členů
  Výbor rozhodl o zrušení členství:
  a) na základě vlastní žádosti: Doc.Šťastný, Dr. Koryntová
  b) na základě neplacení příspěvků: Nazarov, Horák, Rahba Ben Yahia, Baňasová, Tureček, Jan Kovář, Hodyc.
  Za nové členy společnosti byli přijati:
  Ing. Petr Sláma, PhD. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, MZLU Brno
  Mgr. Hana Skarlandtová, Fyziologický ústav 1. LF UK
  DVS, M.AgriSc. Samuel Abramson, Ph.D., Kimron Veterinary Institute BSE Unit, Izrael
 9. Různé
  a) Nabídka spolupráce ve výuce a poradenství s léčbou pomocí konopí – není předmětem činnosti společnosti
  b) Dopis Prof. Blahoše s žádostí o návrhy k novelizaci postgraduálního vzdělávání lékařů –
  bez komentáře
  c) doc. Šlamberová upozornila na nutnost aktualizace databáze členské základny v adresáři vydavatele Československé fyziologie
  d) Neuroontogenetická komise oznamuje ustavení formální struktury – předsedou zvolen Prof. Langmajer
  e) Možnost ustavení formální struktury tzv. výukové komise – bude projednáno na plenární schůzi
V Praze dne 12. 1. 2010

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti