Zápis ze schůze výboru

15. 10. 2009, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 15. 10. 2009 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni:, Mareš, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová,
omluveni: Barcal, Červinková, Kittnar, Vízek
neomluveni: Vyskočil

 1. Zpráva o přípravě 86. Fyziologických dnů
  Členové organizačního výboru 86. FD informovali výbor o stavu příprav. Konference se bude konat v termínu 9. – 11. února 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1.LF UK. Předsedou organizačního výboru byl jmenován Prof. Kittnar. Termín podávání přihlášek byl stanoven od 1.10. do 19.12.2009. Výbor hlasováním schválil navrhovanou výši kongresového poplatku: 1490 Kč pro členy ČFS a SFS bude-li uhrazen do 29.1.2010, 1990 Kč pro ostatní účastníky. Poplatek uhrazený po 30.1.2010 a při platbě na místě bude činit 1990 Kč pro členy obou společností a 2490 Kč pro ostatní účastníky. Poplatek za publikaci abstrakt ve Physiological Research bude 600 Kč, přičemž ČFS přispívá na tento poplatek svým členům částkou 200 Kč. Organizátoři sjednali velmi výhodné podmínky pro ubytování mimopražských účastníků v hotelu sítě Accor.
 2. Zpráva o generální schůzi IUPS konané 27. července v Kyotu. Schůze se jako zástupce ČFS zúčastnil Prof. Kittnar. Členové výboru byli seznámeni s obsahem zprávy IUPS General Assembly. Přijali na vědomí, že členský poplatek bude od příštího roku každoročně navyšován o 2% z důvodu inflace. Na zasedání bylo ohlášeno, že XXXVI mezinárodní kongres IUPS se v roce 2013 bude konat v Birminghamu, UK. Organizací následujícího kongresu v roce 2017 byla pověřena Brazilská fyziologická společnost.
 3. Zpráva Prof. Červinkové o průběhu Educational Workshop in Pharmacology and Physiology, konaném ve dnech 7. – 9. 10.2009 se z důvodu nepřítomnosti Prof. Červinkové přesouvá na příští schůzi výboru.
 4. Předseda výboru seznámil členy s dopisem předsedy FEPS, dr. Pohla, který navrhuje, aby se mezinárodní kongresy FEPS konaly jednou za tři roky jako náhrada národních setkání. Tyto konference by organizovaly národní společnosti. Členové výboru o této otázce obšírně diskutovali a dohodli se, že diskuze bude pokračovat do příští schůze. Tato otázka musí být diskutována také se Slovenskou fyziologickou společností. Prof. Pokorný byl pověřen v této věci kontaktovat Prof. Ježovou.
 5. Na základě nového seznamu evidence členské základny, zaslané ČLS, byli identifikováni členové, kteří opakovaně neplatí členské příspěvky a jejich dluh přesáhl hranici 750 Kč. Tito neplatící členové (celkem 9 osob) budou z evidence vyřazeni.
  O členství v ČFS požádal: Abramson Samuel z Izraele
  Po prozkoumání jeho výzkumné aktivity byl po hlasování přijat.
 6. Přehled hospodaření společnosti
  Dr. Barcal zaslal výboru přehled hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí a návrh hospodaření na příští rok. Členové výboru diskutovali otázku převodu výsledku hospodaření 85.FD na účet společnosti.
 7. Prof. Pokorný konstatoval nespokojenost s aktuálností webových stránek společnosti. Chybí řada aktuálních odkazů. Výbor se bude touto otázkou průběžně zabývat tak, aby byly webové stránky postupně aktualizovány.
 8. Různé
  • Výbor navrhl zřízení „Historické komise“, která by měla za úkol archivaci materiálů společnosti. Založení této komise bude navrženo na Plenární schůzi společnosti.
  • Doc. Mareš informoval o potížích s financováním vydávání časopisu Československá fyziologie a o možnostech jejich řešení v blízké budoucnosti
  • Výbor vzal na vědomí informaci Prof. Blahoše o jeho překladu Helsinské deklarace WHO
  • Výbor byl seznámen s nabídkou Centrum Babylon Liberec na pořádání různých akcí včetně setkání společnosti
  • Šéfredaktor Zdravotnických novin Jan Kulhavý žádá společnost o zasílání informací o jejím dění, včetně pořádání kongresů, udělení významných ocenění, životních jubileích apod.
V Praze dne 16. 10. 2009

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti