Zápis ze schůze výboru

12. 5. 2009, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 12. 5. 2009 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Vízek, Vyskočil
omluveni: Mareš, Honzíková, Slavíková

 1. Zpráva o průběhu 85. Fyziologických dnů
  Předseda ČFS poděkoval ještě jednou organizátorům za bezproblémový průběh akce. Doc. Šlamberová informovala výbor o závěrečném vyúčtování, které skončilo vyrovnaným rozpočtem. Abstrakta budou publikována dle dohody s redakcí Physiological Research ve 3. čísle.
  Prof. Vyskočil vyjádřil souhlas s umístěním zvukového záznamu koncertu pořádaného při slavnostním zahájení FD na webové stránky společnosti. Současně bude na webové stránky umístěna fotodokumentace pořízená během FD.
 2. Příprava 86. Fyziologických dní
  Členové výboru diskutovali otázku organizace příštích FD. Jednohlasně byl schválen návrh Prof. Pokorného, že se organizace 86. FD ujme Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze. Výbor se na své příští schůzi bude zabývat složením organizačního výboru a termíny akce.
 3. Internetové stránky společnosti
  Členové výboru obsáhle diskutovali otázky týkající se obsahu a dostupnosti nových webových stránek společnosti. Bylo rozhodnuto, že informace o novém odkazu na tyto stránky bude rozeslána všem členům společnosti a organizacím, které na svých webových stránkách používají tento odkaz (www.lf1.cuni.cz/CFS).
  Česká lékařská společnost JEP bude upozorněna, aby změnila na svých stránkách adresu ČFS.
  Nová adresa bude rozeslána členům ČFS podle e-mailové databáze.
 4. Hospodaření
  Členové výboru byli seznámeni se stavem hospodaření společnosti. Doc. Barcal dodal dodatečně aktuální informaci o zaplacení členských příspěvků IUPS za rok 2008 a 2009 (1456 USD) a FEPS za rok 2009 (340 EUR) a o vyplacení ceny mladých fyziologů (10000 Kč).
 5. Členská základna
  O zrušení členství ve společnosti požádali dva členové – Náměsíčková a Smíšek
  Společnost obdržela dvě žádosti o nová členství – Adamusová, Borovská, Szczurowská
  Všechny žádosti byly kladně vyřízeny.
 6. Návrh na ocenění
  Výbor rozhodl, že letos nebude udělena Cena za nejlepší učebnici vzhledem k námitkám ke kvalitě předložené knihy, vzneseným členy výboru.
 7. Členové výboru diskutovali otázku vhodného reprezentanta na Workshop in Pharmacology and Physiology, který se bude konat koncem letošního roku v Bělehradě. Reprezentace se ujme Prof. Červinková
 8. Účast zástupce výboru na schůzi IUPS v rámci Kongresu v Kyotu.
  Delegátem výboru byl zvolen Prof. Kittnar.
 9. Mezinárodní znalostní soutěž studentů fyziologie
  Prof. Pokorný informoval výbor, že pravidla soutěže se v letošním roce nezměnila a mohou se opět zúčastnit týmy studentů, i bez nutnosti předchozí účasti v národním kole soutěže. Výbor proto nebude národní kolo soutěže organizovat.
 10. Různé
  • Výbor opakovaně vyzývá členy společnosti o zasílání návrhů na Ceny společnosti a žádostí o stipendia pro mladé členy.
  • Prof. Vyskočil informoval o možnosti žádat Český literární fond o cestovní stipendia pro mladé pracovníky.
V Praze dne 13. 5. 2009

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti