Zápis ze schůze výboru

2. 2. 2009, 17:00

Zápis ze schůze výborů České fysiologické společnosti,
konané dnech 2. a 5. 2. 2009 v prostorách 3. LF UK

2. 2. 2009 přítomni: Barcal, Červinková, Honzíková, Kittnar, Mareš, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová, Vízek, Vyskočil

 1. Příprava Fyziologických dnů
  Prof. Rokyta seznámil členy výboru s finalizací příprav 85. Fyziologických dnů. Přihlášeno je cca 186 účastníků, z toho 97 Slováků a 89 Čechů. Výbor shledal postup příprav jako uspokojivý.
 2. Prof. Pokorný informoval členy výboru o programu připravované plenární schůze v rámci FD dne 3.2.2009. Dr. Barcal doplnil zprávu o výkaz výsledku hospodaření společnosti za rok 2008. Členové vyslovili souhlas se všemi navrženými body programu schůze.
 3. Různé
  Biosciences Federation – prof. Červinková referovala o materiálech k novým pravidlům práce s experimentálními zvířaty.

5. 2. 2009 přítomni: Honzíková, Mareš, Pokorný, Slavíková, Sumová, Šlamberová

 1. Hodnocení průběhu Fyziologických dnů
  Výbor poděkoval organizátorům Fyziologických dnů za úspěšné zvládnutí celé akce. Výbor dále diskutoval otázky zlepšení informovanosti členské základny o pořádání akce v příštím roce (nové webové stránky, dopisy rozesílané na jednotlivé instituce apod.). Prof. Honzíková navrhla, aby byl program FD předložen výboru s dostatečným předstihem před konferencí.
  V rozsáhlé diskuzi byla probírána otázka organizace příštích Fyziologických dnů, které by se měly konat na území ČR. Prof. Pokorný byl výborem pověřen, aby oslovil případné organizátory.
 2. Aktualizace databáze elektronických adres členů ČFS. Organizátoři 85. FD poskytnou e-mailové adresy účastníků FD (zajistí Pokorny+ sekretářka společnosti).
 3. Prof. Pokorný informoval výbor o mezinárodní soutěži mladých fyziologů v Malajsii. Výbor diskutoval otázku případného zapojení do této akce.

Termín příští schůze výboru byl předběžně stanoven na květen 2009.

2. února 2009

PharmDr. Alena Sumová, CSc.
vědecký sekretář společnosti