Zápis ze schůze

17. 2. 2011, 16:23

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané dne 17. 2. 2011 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Mareš, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová, Vízek
omluveni: Barcal, Honzíková, Riljak, Slavíková

1. Předseda společnosti Prof. Pokorný poděkoval všem členům výboru, kteří v něm v uplynulém volebním období pracovali. Ve svém vystoupení shrnul činnost společnosti a výboru za uplynulý rok (viz Zpráva o činnosti společnosti v roce 2010). Zprávu doplnil doc. Mareš o informace týkající se vydávání časopisu Československá fyziologie v roce 2011. Finanční prostředky jsou zajištěny na vydání dalších dvou čísel. Redakce je v současné době saturována autorskými příspěvky. Diskutovala se otázka způsobu, jakým by Slovenská fyziologická společnost měla přispět na provoz časopisu, vzhledem k tomu, že v každém čísle jsou publikovány také příspěvky jejich členů. ČFS na provoz časopisu přispívá ze svého rozpočtu každý rok významnou částkou.
Následně předseda společnosti přivítal ve výboru nové členy – Prof. Kuncovou, Prof. Novákovou a Dr. Otáhala.

2. Volby funkcionářů výboru ČFS pro nové volební období
Volby byly provedeny na základě tajného hlasování členů výboru pod kontrolou předsedy volební komise, Prof. Langmeiera. Voleb se zúčastnilo 7 přítomných členů výboru.
Výsledky voleb:
Předseda výboru – Prof. Pokorný (6 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Místopředseda – Prof. Červinková (6 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Vědecký sekretář – Dr. Sumová (6 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Pokladník – Dr. Barcal (7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel)

Předsedou revizní komise byl zvolen Prof. Kittnar.

3. Informace o průběhu 87. Fyziologických dnů
Předseda společnosti informoval přítomné o průběhu 87. FD konaných ve dnech 9. – 11. 2. 2011 v Bratislavě. Konferenci hodnotil jako úspěšnou, i když zastoupení členů naší společnosti bylo relativně nízké. Soutěž o cenu mladých tentokrát neproběhla vzhledem k tomu, že se do soutěže nikdo nepřihlásil.

Pro zjednodušení plateb za publikováni abstrakt v časopise Physiological Research byl vytvořen speciální podúčet k účtu ČFS. Jeho číslo, výše částky (500Kč za jeden abstrakt) a podmínky pro zasláni platby budou sděleny všem, kteří si publikaci abstraktu vyžádali. Souborná částka pak bude zaslána redakci časopisu.

V souvislosti s příštími Fyziologickými dny byla diskutována otázka místa konání a organizátorů. Z diskuze vyplynul návrh na oslovení 2 pracovišť. Jednáním byla pověřena Prof. Červinková.

4. Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5. Změna bude zveřejněna na webových stránkách společnosti.

5. Prof. Pokorný požádal výbor o návrhy na způsob předání ocenění těm členům společnosti, kteří se nemohli zúčastnit Fyziologických dnů, kde jsou tato ocenění tradičně předávána. Jako nejvhodnější varianta byla vybrána možnost pozvání těchto nominovaných členů na příští schůzi výboru, kde jim budou ocenění slavnostně předána.

6. Zpráva o průběhu sjezdu ČLS, kterého se zúčastnila doc. Šlamberová (viz Příloha zápisu)

Termín příští schůze výboru byl stanoven na 20. dubna 2011

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti

Příloha 1 – Zápis ze sjezdu ČLS JEP

 • Zúčastnilo se 115 delegátů z celkového počtu 137.
 • Čestní hosté: MUDr. Leoš Heger – ministr zdravotnictví, doc. Bohuslav Svoboda – primátor hl. m. Prahy, plk. prof. Miroslav Zavoral – Ústřední vojenská nemocnice Praha, MUDr. Alena Šteflová – WHO, MUDr. Šebrová – Slovenská lékařská společnost
 • Témata jednání:
  o Specializační vzdělávání na fakultách – 41 atestačních kmenů
  o Akce „Děkujeme odcházíme“ – proběhla bohatá diskuse. Závěrem bylo schváleno memorandum s výzvou oběma stranám na vyřešení krizové situace
  o Výzva k vyzvedávání členských karet ČLS JEP (možnosti jsou: buď jednotlivci na sekretariátu ČLS, či hromadná distribuce jednotlivými společnostmi)
 • Volby do předsednictva a Revizní komise
  o Předsednictvo: Blahoš (předseda), Palička (1. místopředseda), Škrha (2. místopředseda), Zima (sekretář), Švihovec (pokladník), členové předsednictva: Raboch, Cvachovec, Svačina, Herber, Cabrnochová, Ryška, Anděl, Broulík, Goetz, Arenberger
  o Revizní komise: Marešová Vilma (předsedkyně), Hořejší (místopředseda), Neradílek, Östereicher, Arnoldová
 • Změna stanov ČLS JEP – 2 návrhy
  o Návrh předsednictva ČLS (viz materiál) a návrh Psychiatrické společnosti (viz materiál)
  o Návrh předsednictva zřejmě obsahuje právní nesrovnalosti. Návrh „psychiatrů“ je příliš revoluční. Diskuse o tom, zda je ČLS „Federací“ či seskupením jednotlivých společností zastřešeným pod jednou hlavičkou. Byla ustavena „pracovní skupina“, která dostala za úkol do 1 roku předložit nový návrh stanov, který bude následně rozeslán k připomínkování jednotlivým společnostem. K projednání tohoto návrhu bude svolán Mimořádní sjezd ČLS.

Zapsala doc. Romana Šlamberová