Zápis z Plenárního zasedání

7. 2. 2024, 23:00

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 7. 2. 2024
v rámci 99. Fyziologických dnů v Bratislavě

Plenární schůze se zúčastnilo 10 členů společnosti. Plenární zasedání vedl Prof. Pokorný, předseda ČFS. Předseda ČFS prof. Pokorný seznámil členy s Výroční zprávou za rok 3 Hlavní body výroční zprávy byly:

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2023

Výbor a revizní komise se v roce 2023 sešel 4x (5. 1., 6. 2., 19. 10., 7. 11.) a jedna schůze se konala elektronicky platformy MS Teams (24. 2.).
Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 7. 2. 2023 v rámci 98. Fyziologických dnů konaných na 2. LF v Praze (viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS). Výroční zpráva byla následně uveřejněna v časopise Čs. fyziologie a na webových stránkách společnosti.

2. Členská základna

K 31. 12. 2023 měla společnost 152 řádných členů, z toho 84 žen a 68 mužů.
Členství bylo ukončeno u 8 členů (2 na vlastní žádost, 4 pro nezaplacení členských poplatků, a 2 členové zemřeli).
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo:
Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy. Členové, kteří neplatí své příspěvky, a neuhradí svůj dluh vůči společnosti dluh ani po výzvě pokladníka ČFS, budou z evidence společnosti vyloučeni.
Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že v současnosti nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku či mateřské dovolené, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

3. Z činnosti společnosti

Fyziologické dny

98. Fyziologické dny v roce 2023 se konaly na 2. LF UK ve dnech 7. – 8. února 2023
Počet účastníků konference byl celkem 156, z toho bylo 84 za Slovenska a 77 z České republiky.
Počet aktivních účastníků – 112 (60 přednášejících, 52 posterů)
Počet registrovaných studentů – 69
Počet registrovaných členů ČFS – 62
Počet přednášek – 61 přednášek
Počet posterů – 52
Soutěž mladých se pro nízký počet přihlášených nekonala (pouze 2 přihlášky).

Činnost komisí

Komise experimentální kardiologie

Ve dnech 4. – 6. října 2023 proběhlo v Mikulově jubilejní 50. pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. Navzdory termínové kolizi s několika dalšími konferencemi se této akce zúčastnil nejvyšší počet účastníků v její půlstoleté historii – celkem 83. V úvodu konference přednesl v krásném prostředí mikulovského zámku jeden ze zakládajících členů komise prof. Ošťádal přednášku Historie vztahu experimentální a klinické kardiologie. Během tří dnů pak zaznělo celkem 32 přednášek ve třech sekcích a bylo prezentováno 28 posterů.

Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové

V roce 2023 se konalo pouze 1 zasedání (a to už s pořadovým číslem 495) na téma „Hodnocení mitochondriálních funkcí pomocí O2k-FluoRespirometru“, přednášela Mgr. Pavla Staňková, Ph.D. (FÚ, LFUK Hradec Králové)

Výuková komise

Větší aktivitu vykazovala v uplynulém roce Výuková komise. V rámci 98. Fyziologických dnů, uspořádali organizátoři (2. LF UK) exkurzi v novém výukové budově a představili především simulační výukové programy, které mají k dispozici.
Exkurze se setkala s velmi dobrým ohlasem a na základě toho zorganizovali pracovníci Ústavu fyziologie 2. LFUK Workshop „Možnosti výuky praktických cvičení z fyziologie a patologické fyziologie pro studenty lékařských oborů“, který se konal dne 12. 6. 2023.

Neuroontogenetická komise

Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2023 neuskutečnilo.

Publikační činnost

Vybrané práce prezentované na 98. FD v roce 2023 byly po peer review publikovány v Supplementu časopisu Physiological Research, Volume 72, Supplement 5 December 2023. Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Nováková, Prof. Adamcová a Prof. Otáhal. Bylo vybráno celkem 9 původních prací, 2 krátká sdělení a 3 práce přehledové.

Ocenění

Životní výročí členů společnosti

Výbor předal ocenění společnosti přítomným členům ČFS a SFS:
prof. Kittnar – udělení Čestného členství v České fysiologické společnosti
prof. Javorka – udělení Čestného členství v České fysiologické společnosti

Soutěž o Cenu ČFS

Výbor v roce 2023 obdržel jeden návrh na udělení Ceny ČFS (ČLS JEP)
Tento návrh však nebyl doporučen na ocenění

Hospodaření společnosti v roce 2023

Stav FONDu k 1. 1. 2023812 557,12
Výdaje119 656,87
Příjmy307 165,36
Celkem finanční prostředky k 31. 12. 20231 000 065,61

Výbor odsouhlasil finanční příspěvek na pořádání konference KEK v roce 2023 ve výši 20 tis. Kč

Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2021 žádnou žádost o stipendium pro udělení cestovního stipendia (podpora pro účast na konferencích a dalších odborných akcích).
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2. a 31. 5.

Československá fyziologie

Pro nedostatek příspěvků bylo vydávání časopisu v roce 2023 pozastaveno.
Přítomní členové společnosti jednoznačně vyjádřili podporu pro další vydávání časopisu. Jedním z kroků by měla být těsnější vazba na Pedagogickou komisi a uveřejňování článků s touto tematikou.

Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2021 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

Různé

Nominace kandidáta na funkci předsedy FEPS

ČFS podpořilo návrh Slovenské fyziologické společnosti na nominaci prof. Margarethe Geiger na předsedkyni FEPS. Prof. Čalkovská odeslala nominační dopis, který spolupodepsal předseda ČFS.

Nominace kandidáta na člena výboru IUPS

Výbor přijal firemní nabídku na tvorbu a spravování nových stránek od firmy Atelier Tippman.

Zpráva ze schůze delegátů FEPS Tallin, na které byl za ČFS delegátem prof. Mysliveček

Odstupující předsedkyně prof. Susan Wray, University of Liverpool:

  • Presentace FEPS Newslettrů
  • dopis k testování zvířat
  • 2025 joint meeting IUPS+FEPS Frankfurt am Main, 11.–14. 9.
  • Prof. Vincente Martinez: 2024, 4.–6. 9. FEPS Meeting Granada (Symposium Proposal národními společnostmi)
  • Zpráva o financování: prof. Nina Ullrich: některé příspěvky národních společností již došly na účet, naše společnost mezi nimi zatím nebyla

Professor Fabio Benfenati (nový president FEPS): FEPS Code of conduct

Výroční zprávu připravili

Prof. Alena SumováProf. Jaroslav Pokorný

Zprávu z Planárního zasedání zapsal

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti