Zápis z Plenárního zasedání

4. 2. 2020, 17:00

Zápis z Plenární schůze ČFS konané
dne 4. 2. 2020 od 12.30, Lékařská fakulta v Martině, zasedací místnost Vědecké rady

Počet přítomných členů ČFS: 16

1. Prof.Šlamberová zahájila schůzi, přivítala účastníky a přednesla zprávu o činnostech ČFS v konceptu připravené prezentace. Zazněly především tyto informace:

  • a. Informace o volbách do výboru a revizní komise
  • b. Členská základna
  • c. Rekapitulace FD 2019
  • d. Ceny mladých FD 2019 – Šuchmanová, Korandová, Sobotka, Laštůvka
  • e. Suplementum z FD 2019
  • f. Časopis – Československá fyziologie – nedostatek příspěvků, problematika financování
  • g. Hospodaření – díky pozitivní ekonomické bilanci FD a Suplementa se podařil rozpočet ČFS stabilizovat.
  • h. Informace o akcích pořádaných Komisemi ČFS – Pedagogická 14.5.2019 Hradec Králové, Experimentální kardiologie 7.-9.10.2019.

2. Diskuze:

a. Proběhla diskuze nad rozpočtem a nutnými výdaji společnosti, byla otevřena otázka značného podílu poplatku zahraničním společnostem (FEPS, IUPS). Prof. Rokyta v této souvislosti rekapituloval poslední dění v těchto mezinárodních organizacích a shrnul spíše negativa členství ve FEPS. Vzhledem k malé účasti členů ČFS na plenární schůzi bylo konstatováno, že je nutné, aby výbor zahájil jednání s FEPS o korekci poplatků a především zjistil názory většiny členů ČFS k této problematice.

b. Prof. Babula otevřel otázku sponzorství ČFS. Bylo detailně diskutováno, jaké jsou možnosti. Suplementum vzhledem k elektronické podobě není vhodné, ČFS je vhodnější. Hlavním fórem však zůstávají FD, které jsou pro sponzory atraktivní.

c. Časopis – nedostatek rukopisů, šéfredaktor a členové redakční rady apelovali na zasílání co nejvíce přehledných článků, byla diskutována možnost zařazení více pedagogických příspěvků.

d. Prof. Nováková a prof. Babula připomněli problematiku metodiky hodnocení vědy, konkrétně „malusy“ Q4 publikací a nezapočítávání recenzovaných publikací. V diskuzi padla řada názorů především však směrem k případnému tlaku na hodnocení, než na přizpůsobování se metodice….

e. Prof. Šlamberová otevřela problematiku webových stránek. V diskuzi byla jednoznačná shoda, že je potřeba stránky zmodernizovat. Plenární schůze vyzývá Výbor ČFS, aby urychleně definoval zadání a pověřil člena(ku) výboru koordinací tohoto projektu a vyčlenil adekvátní finanční prostředky.

f. Doc. Otáhal se přítomných zeptal, jaký je jejich názor na Facebook. V diskuzi se přítomní vyjádřili spíše pozitivně, především mladší členové ČFS.

g. Doc. Otáhal otevřel otázku angličtiny na FD z důvodu většího počtu pracovníku i studentů ze zahraničí. V diskuzi bylo navrženo zařazovat do programu odbornou sekci v anglickém jazyce. Konferenci by však bylo dobré udržet jako trilinguální (čeština, slovenština, angličtina).

h. Doc. Otáhal otevřel otázku malé účasti v soutěžích a cen ČFS. V diskuzi byl soulad s tím, aby se zvýšila finanční odměna a to i s tím dopadem, že bude odměněno měně členů.

Zapsal

doc. J. Otáhal

Zkontrolovali

prof. R. Šlamberová, doc.V. Riljak