Zápis z Plenárního zasedání

6. 2. 2018, 17:00

Zápis z Plenárního zasedání ČFS,
které se konalo dne 6. 2. 2018 v rámci 94. Fyziologických dnů
v Modré posluchárně, Univerzitního medicínského centra Plzeň ve 12:15 h.

Schůze se zúčastnilo celkem 25 členů ČFS.

Plenární zasedání vedl Prof. Pokorný, předseda ČFS. V úvodu poděkoval organizátorům za vzornou přípravu 94. FD a členům výboru ČFS za jejich činnost.

Předseda ČFS předal ocenění přítomným členům společnosti, kteří se v roce 2017 dožili významného životního jubilea a zasloužili se významně o činnost společnosti a českou fyziologii (seznam v bodě 4.1.). Ocenění převzali prof. Rokyta (blahopřání předsedy, vzhledem k tomu, že mu již byla dříve udělena všechna ocenění společnosti) a prof. Kolář – Čestné členství v ČFS.

Následovala prezentace Výroční zprávy o činnosti ČFS za rok 2017, která se týkala následujících bodů:

1. Schůze výboru České fyziologické společnosti (ČFS) a revizní komise (RK) v roce 2017

Výbor a revizní komise se v roce 2017 sešel 3x: 19.1.2017, 30.5.2017 a 25.10.2017. Dvě další schůze (v květnu a červnu) se uskutečnily per rollam.
Byly projednány závěry z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 31. 1. 2017 v rámci 93. Fyziologických dnů v posluchárně 4, Lékařské fakulty, Univerzity P. J. Šafárika ve 12:15 h.

V rámci tohoto zasedání byly odhlasovány úpravy stanov ČFS tak, aby byly v souladu se stanovami ČLS JEP (přehled viz. Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 31. 1. 2017 v rámci 93. Fyziologických dnů v posluchárně 4, LF Univerzity P. J. Šafárika ve 12:15 h).

2. Členská základna

K 31. 12. 2017 měla společnost 192 řádných členů, z toho 92 žen a 100 mužů.
Členství bylo ukončeno u 5 členů (+ 1 úmrtí), přihlásilo se 9 nových členů.
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo.

Složenky k zaplacení členských příspěvků jsou posílány členům na adresu jejich trvalého bydliště. ČFS proto vyzývá své členy, aby neprodleně informovali výbor společnosti v případě změny adresy. Výbor informuje členy ČFS o skutečnosti, že nelze vyhovět žádostem o snížení členského poplatku z důvodu důchodového věku, jelikož stanovy ČFS tuto kategorii v členské základně nerozlišují.

3. Z činnosti společnosti

3.1 Fyziologické dny

Fyziologické dny se konaly ve dnech 31.1 .- 2.2. 2017 na Lékařské fakultě, Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. Celkově bylo přihlášeno 178 účastníků, z toho 43 z České republiky a 135 ze Slovenska.

Soutěž o Cenu mladých ČFS při 93. FD
Do soutěže o cenu mladých fyziologů bylo přihlášeno 1 ústní sdělení. Po diskusi členů komise ve složení prof. Rokyta, prof. Pokorný a prof. Červinková a členů výboru ČFS byla pro rok 2017 soutěž pro malý počet soutěžících zrušena.

V souvislosti s organizaci dalších Fyziologických dní pořádaných v České republice bylo ustanoveno, že bude používán dříve schválený model financování, kdy organizátoři vedou vlastní účet a společnosti odvádění předem smluvně dohodnutou částku.

3.2 Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2017 nekonalo.
 • Výuková komise
  V roce 2017 bylo přislíbeno, že dojde k aktualizaci seznamu členů Pedagogické komise a revizi témat jednotlivých úloh pro praktická cvičení s cílem inspirovat kolegy z ostatních pracovišť při inovaci výuky praktických cvičení. Usoudili jsme, že osobní setkání a jednání např. formou panelové diskuse je mnohem účinnější. Organizátoři 94. FD vyšli ochotně vstříc naší prosbě o začlenění workshopu o výuce fyziologie do programu. K účasti na tomto workshopu se přihlásila řada účastníků. Předpokládáme, že využijeme tuto platformu k naplnění cílů, které jsme formulovali v loňském roce.
 • Komise experimentální kardiologie
  45. pracovní konference Komise Experimentální Kardiologie (KEK) se konala ve dnech 18. – 20. října 2017 v Kutné Hoře (Wellness & Spa hotel U Kata) s hlavním tématem „Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a klinice“.
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové“
  V roce 2017 se uskutečnila 1 přednáška zahraničního hosta.
  Profesor Charles L Hoppel, MD. Center for Mitochondrial Diseases, School of Medicine, Cleveland, Ohio, USA: Heart mitochondrial function in cardiovascular diseases

3.3 Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 93. FD v roce 2017 byly po peer review publikovány ve Physiological Research, Volume 66, Suppl 4, 2017.
Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Dr. Riljak, Doc. Otáhal, Prof. Nováková, Prof. Kittnar. Bylo vybráno celkem 14 původních prací a 2 review.

Výbor se usnesl na tom, že počínaje od 94. FD bude nominace na Purkyňovu přednášku při FD organizovaných v České republice vázána k povinnosti sepsání review do Supplementa.

Výbor přijal opatření pro zvýšení kvality publikací v Supplementu. Pro zajištění kvality formální stránky budou zveřejněny instrukce pro autory, dle kterých budou články připravovat. Tyto instrukce budou zveřejněny již na stránkách příslušných FD a také na webových stránkách společnosti. Pro zajištění odborné kvality prací bude zaveden dvoukolový proces posuzování, kdy ještě před odesláním recenzentům bude ediční radou posouzeno, zda je kvalita práce odpovídající úrovni časopisu. Dále bude v instrukcích pro publikování v Suppl. stanoveno, že pokud se nesejde dostatečné (předem určené) množství akceptovaných článků, nebude v daném roce Suppl. vydáno a akceptované práce budou nabídnuty redakci Physiol Res. pro publikaci v běžném čísle.

Na základě diskuze o vhodném modelu financování bylo rozhodnuto, že současný způsob (platba „page charge“) není nadále vhodný vzhledem k tomu, že vede některé autory k předkládání extrémně krátkých prací, které nemohou vyhovovat kvalitou, a také z důvodu zdlouhavého procesu vyúčtování poplatku po publikaci. Nový způsob financování bude proto spočívat ve fixní platbě ČFS redakci Physiological Research a tento náklad následně ČFS vyúčtuje autorům dle předem vyhlášených pravidel.

3.4 Spolupořadatelství regionální konference FEPS ve Vídni (Federace Evropských Fysiologických Společností)

Zprávu předložil prof. Pokorný: V dnech 13.9. – 15.9.2017 se ve Vídni konala konference FEPS. Organizátorem byla Rakouská Fyziologická společnost, spolupořadateli byly fyziologické společnosti: česká, francouzská, italská, slovenská, slovinská, švýcarská, turecká. Již v rámci přípravy konference se konala schůze programového výboru, ve kterém jsme byli zastoupeni dvěma členy (Prof. Červinková, Prof. Pokorný.) Programový výbor stanovil hlavní témata konference a vybral organizátory jednotlivých symposií. Za Českou republiku byl vybrán návrh prof. Stuchlíka na symposium: Place navigation in dynamic world in healthy and disordered brain: focus on cognitive coordination and behavioral flexibility. V rámci kongresu proběhla schůze výboru FEPS. Za elektronického předsednictví prof Heckera (předsedy FEPS) byly probrány otázky finančního hospodaření, příštích aktivit společnosti a proběhla volba nového předsedy (President-Elect). Stala se jím Profesorka Susan Wray (University of Liverpool).

3.5 Účast na 28. kongresu ČLS JEP

K 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně v Senátu Parlamentu České Republiky 7.12.2017. Za členy ČFS byly předneseny následující příspěvky:

 • Odkaz JEP dnešní medicíně
  prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
 • Purkyňova koncepce výuky fysiologie
  prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
 • Jan Ev. Purkyně a mozeček tehdy a dnes
  doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
 • Purkyňovy objevy jako základ moderního neurovědního výzkumu
  prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
 • Purkyňovy studie rovnovážné funkce a sluchu
  prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c.
 • Jan Ev. Purkyně a historie experimentální kardiologie
  prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
 • Jan Ev. Purkyně – zakladatel vědecké kinematografie
  prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

4. Ocenění

4.1 Životní výročí členů společnosti

Výbor ČFS rozhodl o udělení ocenění za zásluhy o českou fyziologii a činnost ve společnosti členům, kteří se v roce 2017 dožívají významného životního jubilea. Byla schválena následující ocenění:

 • Prof. Pavel Mareš – návrh na Purkyňovu medaili
 • Dr. Josef Houštěk – Laufbergerova medaile
 • Prof. František Kolář – čestné členství v ČFS

4.2 Soutěž o Cenu ČFS

Výbor ČFS obdržel jeden návrh na udělení ceny ČFS za publikaci v roce 2016:
Kukleta, M., Damborská, A., Roman, R., Rektor, I., & Brázdil, M. (2016). The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology, 127(2), 1547-1550. IF v roce 2015: 3.426. Po projednání návrhu výbor schválil publikaci k ocenění.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2017 je 15. 4. 2018.

5. Hospodaření společnosti v roce 2017

V roce 2017 hospodařila ČFS se ztrátou, která byla dána jednak opožděnou platbou autorů za publikaci v Supplementu Physiological Research v roce 2017 (částka se objeví v hospodaření prvního kvartálu 2018) a také tím, že v roce 2017 byly Fyziologické dny pořádány na Slovensku.
Hlavní položky výdajů byly: ceny společnosti (10.000 Kč), příspěvky mezinárodním organizacím (cca 31. 000 Kč) a příspěvek na časopis ČFS (55.000 Kč).

Příjmy: 271 920,83
Výdaje: 285 593,93

Stav FONDu JEP k 30.9.2017 600 731,40
Hospodaření OS 13 673,10
Výsledek akce 0,00
Celkem finanční prostředky 587 058,30
Z toho na spořicím účtu uloženo500 000 Kč

6. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů.

7. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2017 žádnou žádost o stipendium

Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.

8. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2018

 • Pracovní konference KEK
 • Neuroontogenetické dny

9. Československá fyziologie

Na posledním zasedání redakční rady byl zvolen novým vedoucím redaktorem doc. V. Riljak. O složení nové redakční rady bude podána informace v novém čísle časopisu 2018. Doc. Mareš děkuje všem bývalým členům redakční rady za jejich práci pro časopis. V současnosti probíhají práce na grafické úpravě časopisu a změně ve struktuře článků. Financování časopisu se musí nadále opírat o podporu společnosti. V roce 2017 získal časopis významnou finanční podporu od Slovenské fyziologické společnosti.

10. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2017 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

11. Různé

Příští konference FEPS se uskuteční v roce 2019 v Boloni. Výbor diskutoval otázku, zda by se ČFS měla ucházet o organizaci FEPS v roce 2024.
FEPS má zájem na tom, aby v roce konání FEPS konference upustily národní společnosti od konání svých regionálních konferencí, a tím posílily účast na konferenci FEPS. Výbor ČFS s tímto návrhem nesouhlasí, jelikož pořádání Fyziologických dnů považuje za prioritní činnost společnosti.

Výbor ČFS podpořil kandidaturu na pořádání European Brain and Behavior Society Annual Meeting v září 2019 v Praze. Dopis vyjadřující tuto podporu byl odeslán elektronicky 12.5.2017

Závěr schůze:

Členové ČFS zprávu schválili hlasováním:
výsledek hlasování 25 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se

Zápis

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti