Zápis z Plenárního zasedání

31. 1. 2017, 17:00

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo
dne 31. 1. 2017 v rámci 93. Fyziologických dnů
v posluchárně 4. Lékařské fakulty, Univerzity P. J. Šafárika ve 12:15 h.

Schůze se zúčastnilo celkem 10 členů ČFS.

Plenární zasedání vedl Prof. Pokorný, předseda ČFS. V úvodu poděkoval organizátorům za vzornou přípravu 93. FD a členům výboru ČFS za jejich činnost.

Následovala prezentace Výroční zprávy o činnosti ČFS za rok 2016, která se týkala následujících bodů:

1. Seznámení s výsledkem voleb a současným složením výboru a revizní komise

Byly provedeny volby do výboru ČFS pro období 2017 – 2019. V průběhu září 2016 byli osloveni přednostové ústavů k podání nominací. Současně mohli nominace zasílat i členové ČFS. Volby s ověřeným hlasováním v gReception probíhaly v termínu od 29. 11. 2016 od 10:34 hodin do 19. 12. 2016, 00:00 hodin elektronickou formou (zajištěno společností GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, s.r.o.).

počet oprávněných voličů 177177
počet hlasujících voličů (elektronická forma) 60
počet platných volebních lístků (korespondenční forma) 4
počet neplatných volebních lístků (korespondenční forma) 0
celkový počet platných volebních hlasů 64

Členové volební komise byli: prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc. (předseda komise), doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. a RNDr. Hana Zemková, CSc.

Výsledky voleb:

Pořadí všech volených členů podle počtu získaných hlasůPočet hlasů:
1-2) Pokorný J. (FgÚ 1. LF UK, Praha)55
1-2) Červinková Z. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)55
3) Šlamberová R. (ÚNPKF, 3. LF UK, Praha)48
4) Sumová A. (FgÚ AV ČR, Praha)44
5) Kuncová J. (FgÚ LF UK, Plzeň)36
6-7) Nováková M. (FgÚ LF MU, Brno)35
6-7) Otáhal J. (FgÚ AV ČR, Praha)35
8) Barcal J. (ÚPF LF UK, Plzeň)30
9) Stuchlík A. (FgÚ AV ČR, Praha)29
10-11) Kodrík D. (KFŽ PF JU, České Budějovice)27
10-11) Riljak V. (FgÚ 1. LF UK, Praha)27
Revizní komise
1) Kittnar O. (FgÚ 1. LF UK, Praha)60
2) Mareš J. (ÚNPKF 3. LF UK, Praha)53
3) Lotková H. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)49

Do výboru České fyziologické společnosti byli zvoleni kandidáti na prvních 9 místech,
do revizní komise kandidáti na prvních 3 místech.
MUDr. Jan Barcal, Ph.D. odstoupil a podle pravidel byl z náhradníků vybrán MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

Současné složení výboru a revizní komise

 • Výbor:
  • Pokorný J. (FgÚ 1. LF UK, Praha)
  • Červinková Z. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)
  • Šlamberová R. (ÚNPKF, 3. LF UK, Praha)
  • Sumová A. (FgÚ AV ČR, Praha)
  • Kuncová J. (FgÚ LF UK, Plzeň)
  • Nováková M. (FgÚ LF MU, Brno)
  • Otáhal J. (FgÚ AV ČR, Praha)
  • Dr. Riljak (FgÚ 1. LF UK, Praha)
  • Stuchlík A. (FgÚ AV ČR, Praha)
 • Revizní komise:
  • Kittnar O. (FgÚ 1. LF UK, Praha)
  • Mareš J. (ÚNPKF 3. LF UK, Praha)
  • Lotková H. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)
 • Následně výbor zvolil:
  • předsedu – Pokorný J. (FgÚ 1. LF UK, Praha)
  • místopředsedu – Červinková Z. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)
  • vědeckého sekretáře – Sumová A. (FgÚ AV ČR, Praha)
  • pokladníka – Dr. Riljak (FgÚ 1. LF UK, Praha)

2. Informace o schůzích výboru v roce 2015

Výbor a revizní komise se v roce 2016 sešel 3x: 1. 2. 2016, 12. 5. 2016 a 20. 10. 2016; jedna schůze se uskutečnila per rollam ve dnech 20. – 22. září 2016.
Byly projednány závěry z Plenární schůze České fyziologické společnosti, konané 2. 2. 2016 v rámci 92. Fyziologických dnů v Českých Budějovicích.

3. Členská základna

K 31. 12. 2016 měla společnost 182 řádných členů, z toho 84 žen a 98 mužů.
Členství bylo ukončeno u 3 členů (+ 6 úmrtí), přihlásilo se 6 nových členů.
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo

4. Informace o 92. FD

92. Fyziologické dny se konaly ve dnech 2. – 4. února 2016 v Českých Budějovicích (pořadatel Katedra fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity). Celkově bylo přihlášeno 123 účastníků, z toho 71 z České republiky a 52 ze Slovenska. Výbor zhodnotil účast členů ČFS na konferenci jako poměrně velmi nízkou. V souvislosti s organizací průběhu úvodního ceremoniálu při FD a následné plenární schůze ČFS bylo přijato usnesení, že tyto úvodní části Fyziologických dnů budou přístupné všem členům ČFS bez nutnosti zaplacení konferenčního poplatku. Poplatek bude vyžadován až pro účast na vědecké části konference. Purkyňovu přednášku přednesla Prof. Zuzana Červinková (Ústav fyziologie, LF v Hradci Králové, Univerzita Karlova) na téma: Půlstoletí experimentální hepatologie na Ústavu fyziologie LF UK v Hradci Králové.

Soutěž o Cenu mladých ČFS při 92. FD

Hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých fyziologů“ udělovanou ČFS, pracovala ve složení: prof. Rokyta, prof. Pokorný a prof. Červinková. Do soutěže byli přijati 3 soutěžící, ostatní přihlášení nesplnili daná kritéria (člen ČFS a ústní sdělení). Na základě hodnocení komise byly vybrány pro ocenění práce:

 • Dagmar Jarkovská, LF v Plzni, Ústav fyziologie, Biomedicínské centrum, UK v Praze – příspěvek s názvem: Mitochondriální a kontraktilní dysfunkce komorového myokardu potkana indukovaná propofolem (cena 3000 Kč)
 • Ivana Hřebíčková, 3. LF UK v Praze – příspěvek s názvem: Sex differences in the effect of various drugs on spatial learning of rat prenatally exposed to methamphetamine (cena 3000 Kč)

5. Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Setkání Neuroontogenetické komise se v roce 2016 nekonalo.
 • Výuková komise
  V roce 2016 nebyla Pedagogická komise příliš aktivní. Předsedkyně hledala téma, které by bylo aktuální pro většinu členů komise. Po konzultaci s některými členy komise bylo rozhodnuto oslovit členy Pedagogické komise ČFS s žádostí o sdělení témat praktických cvičení, která jsou součástí výuky na jednotlivých ústavech. Cílem je provést inventuru zavedených praktických cvičení na fyziologických ústavech, zveřejnění výsledků a poskytnutí možnosti inspirovat ostatní pracoviště při inovaci praktických cvičení z fyziologie. Předsedkyně komise se zavazuje aktualizovat seznam členů Pedagogické komise dotazem na přednosty fyziologických ústavů a následně oslovit členy s žádostí o poskytnutí témat praktických cvičení. Tento úkol by měl být splněn do konce května 2017.
 • Komise experimentální kardiologie
  44. pracovní konference Komise Experimentální Kardiologie (KEK) se konala ve dnech 17. – 19. října 2016 ve Staré lesné, Vysoké Tatry, Slovensko s hlavním tématem „400 let kardiovaskulárního výzkumu“. Pocta W. Harveymu“.
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové“
  Pobočka České fyziologické společnosti v Hradci Králové – v roce 2016 se uskutečnily 2 přednášky.

6. Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 92. FD v roce 2016 byly po oponentním řízení publikovány ve Physiological Research, Volume 65, Suppl 5, 2016.

Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Dr. Riljak, Doc. Otáhal, Prof. Kittnar. Bylo vybráno celkem 15 článků (2 přehledové články a 13 originálních prací).

Výše publikačního poplatku byla stanovena na 1500 Kč/strana a 2500 Kč/barevná strana.

Výbor se usnesl na tom, aby od příštích FD organizovaných v České republice byla nominace na Purkyňovu přednášku při FD vázána k povinnosti sepsání review do Supplementa Physiological Research.

7. Ocenění

 • Životní výročí členů společnosti
  Výbor ČFS rozhodl o udělení ocenění za zásluhy o českou fyziologii a činnost ve společnosti členům, kteří se v roce 2016 dožívají významného životního jubilea. Byla schválena následující ocenění:
  • Prof. Červinková (čestné členství ČLS JEP), Prof. Pácha (čestné členství ČFS),
  • Prof. Vyskočil (čestné členství ČLS JEP)
  • Ocenění budou předána na 93. FD v Košicích (Prof. Červinková) a na zámku v Lužanech (Prof. Vyskočil), případně na zasedání výboru ČFS (Prof. Pácha)
 • Soutěž o Cenu ČFS
  Výbor ČFS projednal návrh na udělení ceny ČFS za publikace v roce 2015. Ocenění získal jediný předložený návrh, kterým byl soubor prací doc. Chvátala v oboru historie fyziologie.

Termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2016 je 15. 4. 2017.

8. Hospodaření společnosti

Hlavními rozpočtovými akcemi společnosti zůstávají jednak záštita/spoluorganizace Fyziologických dnů a jednak příprava Supplementa Physiological Research. Rozhodujícími výdaji jsou pak členství v mezinárodních společnostech a organizacích, podpora časopisu Československá fyziologie a ocenění členům společnosti. Hospodaření společnosti je stabilní.

Hospodaření v souhrnném přehledu:
Celkové aktuální finanční prostředky 617 295 Kč (financování Supplementa započteno)
Z toho na spořicím účtu uloženo 500 000 Kč
Výdaje společnosti 148 676 Kč (Supplementum+ČFS)

9. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů

10. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor neobdržel v roce 2016 žádnou žádost o stipendium
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28. 2. a 31. 5.

11. Kalendář zdravotnických akcí a akcí v rámci ČLS JEP na rok 2017

Pracovní konference KEK

12. Československá fyziologie

V uplynulém roce 2016 vyšla opět dvě čísla časopisu naší společnosti Československá fyziologie. Česká fyziologická společnost uhradila polovinu nákladů a zbytek byl zajištěn z publikačních poplatků. Minimální cena za stránku je uvedena v informacích pro autory, nadále existuje možnost individuálního projednání platby za články, které neuvádějí dedikaci grantům. Bude zapotřebí počítat s tím, že finanční přínos FD pro financování časopisu je při jejich konání na Slovensku podstatně nižší. Zájem autorů o publikování byl v uplynulém roce stabilní. Redakce doufá, že hlavně postgraduální studenti využijí možnosti publikovat své přehledy připravené ke státní doktorské zkoušce. To neznamená, že neuvítáme články a přehledy renomovaných fyziologů a patofyziologů. Prosíme také o příspěvky a zprávy do rubriky různých zpráv. Redakce je samozřejmě i nadále připravena pracovat také s písemnými návrhy autorů a čtenářů.

Výbor se usnesl na potřebě dohody se Slovenskou fyziologickou společností o spolufinancování nákladů na časopis.

13. Úprava Stanov a Volebního řádu ČFS z roku 2000

Na základě domluvy na posledním zasedání byly navrženy následující změny Stanov ČFS a také Stanovy ČLS JEP:

Stanovy ČFS – Obecná ustanovení:

 • Článek 3 Organizační struktura – navrhujeme doplnit do paragrafu 3 – 3. Věta – Shromáždění členů volí členy výboru a revizní komise korespondenční resp. elektronickou formou podle ….
 • Za zvážení stojí do stejného článku přidat paragraf 7 o plnění povinností člena výboru. Náš návrh zní: Člen výboru, který se dlouhodobě bez závažných důvodů neúčastní jednání výboru, může být na základě hlasování členů výboru odvolán. Jeho místo ve výboru zaujme náhradník.
 • Článek 8 – paragraf 3. V tomto paragrafu se stanovy odvolávají na předpis, o jehož existenci nevíme – možná existuje, ale není součástí stanov.

Volební řád:

 • § 7 Způsob voleb – odstavec jedna – doporučujeme doplnit …..obvykle korespondenčním resp. elektronickým způsobem.
 • Odstavec 4 stejného § – Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po jejich zjištění – navrhujeme úpravu tak, aby znění bylo v souladu s Volebním řádem ČLS JEP. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po jejich zjištění nejpozději však do dvou týdnů od ukončení voleb.

Změny stanov ČFS a Volebního řádu ČFS byly jednohlasně přijaty.

14. Revizní komise

Členové revizní komise ČFS se pravidelně účastní zasedání výboru. Ke konci roku 2016 provedla komise kontrolu hospodaření a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky.

15. Různé

Výbor obdržel dopis od předsedy nominačního výboru FEPS se žádostí o zaslání kandidátů na post místopředsedy FEPS, který bude uveden do funkce na zasedání FEPS ve Vídni. Zvolený místopředseda se ujme funkce předsedy FEPS na 4-leté funkční období od roku 2019. Výbor se usnesl, že kandidátem ČFS na tuto funkci bude Prof. Pokorný.

Zapsala

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
místopředsedkyně ČFS

Podklady poskytli

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
předseda společnosti