Zápis z Plenárního zasedání

2. 2. 2016, 17:00

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo
dne 2. 2. 2016 v rámci 92. Fyziologických dnů
v posluchárně B2, Přírodovědecké fakulty JČU ve 13:15 h.

Schůze se zúčastnilo celkem 28 členů ČFS.

Plenární zasedání vedl Prof. Pokorný, předseda ČFS. V úvodu poděkoval organizátorům za vzornou přípravu 92. FD a členům výboru ČFS za jejich činnost.

Následovala prezentace Výroční zprávy o činnosti ČFS za rok 2015, která se týkala následujících bodů:

1. Seznámení se současným složením výboru a revizní komise

2. Informace o schůzích výboru v roce 2015

Výbor a revizní komise se v roce 2015 sešel 5x: 22.1.2015, 6.2.2015, 28.4.2015 a 8.10.2015. jedna schůze se uskutečnila per rollam 16.- 20. ledna 2015.
Byly projednány závěry z Plenární schůze České fysiologické společnosti, konané 3.2.2015 v rámci 91. Fysiologických dnů v Brně

3. Členská základna

K 31.12.2015 měla společnost 191 řádných členů, z toho 84 žen a 107 mužů.
Členství bylo ukončeno u 7 členů (+ 5 úmrtí), nově se přihlásilo 7 členů.
Věkové složení členů společnosti se proti minulým létům významně nezměnilo.

4. Informace o 91. FD

Fyziologické dny se konaly ve dnech 3.- 5. února 2015 v Brně (pořadatel LF MU). Celkově bylo přihlášeno 162 účastníků, 95 z České republiky a 67 ze Slovenska.

5. Cena mladých České fyziologické společnosti udělená při 91. FD 2015

Hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ pracovala ve složení: Prof. Rokyta, Prof. Ošťádal., Prof. Pokorný, Prof. Kittnar. Do soutěže byly přihlášeny 4 ústní sdělení. Na základě hodnocení členů komise bylo dohodnuto udělit 2 ceny bez určení pořadí.
Ševčíková M a kol.: Vplyv metamfetamínu na materské správanie a vývin mláďat potkana laboratórneho počas neonatálního obdobia
Nohejlová K a kol.: Změny perfuse mozkové kůry způsobené SAK – animální model

Výsledek soutěže byl vyhlášen při ukončení 91. FD

6. Činnost komisí

 • Neuroontogenetická komise
  Komise připravovala i letošní Neuroontogenetický diskusní den. Pro malý zájem však byla akce odvolána.
 • Výuková komise
  Komise pokračovala v činnosti zaměřené na inovaci výuky fyziologie.
 • Komise experimentální kardiologie
  43. pracovní konference Komise Experimentální Kardiologie (KEK) se konala ve dnech 21. – 23. října 2015 v Buchlovicích pod názvem „Nové možnosti v protekci myokardu“.
 • Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové“
  V roce 2015 se konala 3 zasedání této sekce.

7. Publikační činnost

Vybrané práce prezentované formou ústního sdělení na 91. FD v roce 2015 byly po peer review publikovány Supplementum Physiological Research.
Pro výběr prací a organizaci publikace byla ustanovena komise ve složení: Prof. Pokorný, Dr. Riljak, Doc. Otáhal, Prof. Kittnar. Bylo vybráno celkem 15 článků (2 přehledné články a 13 originálních prací).

8. Ocenění

Životní výročí členů společnosti
Výbor rozhodl o udělení ocenění členům společnosti, kteří se aktivně věnovali práci pro společnost a v roce 2015 se dožívají významného životního výročí.

 • Prof. Červinka – Laufbergerova medaile
 • Dr. Zicha – čestné členství v ČLS
 • Prof. Herget – čestné členství v ČLS
 • Prof. Pokorný – Zlatá medaile ČLS

Soutěž o Cenu ČFS
Výbor ČFS projednal návrhy na udělení ceny ČFS za publikace v roce 2014. Celkem byly podány 3 návrhy. Návrhy byly posouzeny s ohledem na kvalitu publikací a dle pravidel soutěže. Členové v tajném hlasování zvolili výhercem ceny práci doc. Kučery z Ústavu fyziologie, LF HK.
Členové byli informováni, že termín pro podání přihlášky na cenu ČLS JEP a cenu ČFS za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2015 je 15.4. 2016.

9. Hospodaření společnosti

Významné činnosti, které měly vliv na hospodaření společnosti:
Navýšení členského příspěvku (stabilizace rozpočtu), přes účet společnosti platba přispěvatelů Supplementa Physiological Research (systém osvědčen a funguje), ceny za nejlepší publikaci + soutěž mladých FD (20 000 Kč), FD Brno ziskové (podpora časopisu)

Stav FONDu JEP k 31.12.2015 = 718 042,14 Kč (z toho 500 000 Kč spořící účet)
výdaje: 155 100,46 Kč (včetně nákladů na Supplementa)
výsledek FD 156 661,36 Kč
Příští rok očekáváme nárůst příjmů z vyšších členských příspěvků, které budou využity na stipendia, podporu publikací, cestovné mladým členům… atd.

10. Inventarizace majetku společnosti

Inventarizace majetku společnosti proběhla podle příslušných předpisů

11. Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor udělil v roce 2015 cestovní stipendium MUDr. Petru Fáberovi z Fyziologického ústavu AVČR pro účast na mezinárodním kurzu epileptologie v Benátkách. Žádost byla podpořena vyjádřením školitele, prof. Pavla Mareše. Stipendia bylo uděleno ve výši 10 tis. Kč.
Pravidla pro udělení cestovního stipendia budou upravena tak, aby bylo explicitně zřejmé, že lze žádat o podporu pro účast na konferencích “ a dalších odborných akcích“.
Termín pro podávání žádostí o stipendium pro mladé fyziology byl upraven tak, aby je bylo možno podávat 2x ročně, a to do 28.2. a 31.5.

12. Československá fyziologie

Zprávu o časopise přednesl doc. MUDr. Jan Mareš:
Československá fyziologie v roce 2015 vyšla ve dvou číslech. Náklady hradila Česká fyziologická společnost a druhou část tvořily publikační poplatky. I nadále existuje možnost individuálního projednání dobrovolné platby stejně jako řešení otázky poplatků za články, které neuvádějí dedikaci grantům. Bude zapotřebí počítat s tím, že finanční přínos FD pro financování časopise je při jejich konání na Slovensku podstatně nižší. Zájem autorů o publikování byl v uplynulém roce stabilní, nyní je poněkud menší, ale doufáme, že se opět zvýší a hlavně postgraduální studenti využijí možnosti publikovat své přehledy připravené ke státní doktorské zkoušce. Prosíme o návrhy na doplnění svých členů redakční rady. Redakce je samozřejmě i nadále připravena pracovat i s písemnými návrhy autorů a čtenářů.

13. Různé

Financování časopisu: Prof. Pokorný informoval členy společnosti, že příští FD se budou konat na Slovensku, a proto nebude moci společnost použít výnos z této akce na financování časopisu. Prof. Rokyta připomněl, že náklady na časopis jsou hrazeny také z rozpočtu Prvouk P34, jehož pokračování do budoucna ne v současnosti nejasné.
Prof. Pokorný přednesl otázku organizace 94. FD, které se budou konat v České Republice. Výbor ČFS vyzývá členy k zaslání návrhů na organizátory této akce.

Zapsala

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář ČFS