Zápis z Plenárního zasedání

3. 2. 2015, 17:00

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo
dne 3. 2. 2015 v rámci 91. Fyziologických dnů
v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně

Schůze se zúčastnilo celkem 27 členů ČFS.

1. Zpráva z jednání výboru ČSF za rok 2014 – přednesl předseda ČFS prof. Jaroslav Pokorný

 • Členská základna byla snížena ze 196 členů na 174 (Oddělení členské evidence JEP vyřadilo 20 členů, kteří dlouhodobě neplatili členské příspěvky)
 • Vzpomínka na zesnulého prof. Trojana
 • Ohlédnutí za 90. FD 2014 konanými v Bratislavě
 • Ocenění zahraničních vědeckých osobností – v roce 2014 byl oceněn Dr. Charles Edwards
 • Cena ČFS za rok 2013 nebyla udělena – výzva k nominacím na cenu ČFS za rok 1014 do 15.4.2015
 • Hospodaření společnosti
  Výdaje: celkem 91 977,43 Kč
  Výnosy: celkem 189 202,50 Kč (členské příspěvky, úroky)
  Meziroční bilance: 97 225,07 Kč
 • Stipendia na konference pro mladé nebyla v roce 2014 udělena (nikdo nepožádal). Výzva k zasílání žádostí do 28.2., resp. 31.5. 2015
 • Návrh na navýšení členských příspěvků, které již mnoho let stagnují na hodnotách 250 Kč/rok pro běžné členy a 120 Kč/rok snížený členský příspěvek na 400 Kč/rok, resp. 150 Kč/rok.

Členové ČFS byli vyzváni k diskusi.

Diskuse: prof. Rokyta: podpořil návrh a zdůvodnil ho navíc tím, že ČLS JEP vyzývá společnosti k navýšení členských příspěvků z důvodu jejich životaschopnosti. ČFS má jedny z nejnižších členských příspěvků v celé ČLS JEP.
Prof. Pokorný navrhuje zvýšit od příštího období (tj. od roku 2016) členské poplatky na 150 Kč (snížený poplatek) a 400 Kč (plný poplatek)
Hlasování: 27 pro – 0 proti– 0 absence

Návrh na navýšení příspěvků na rok 2016 byl schválen.

2. Časopis Československá fyziologie – referoval doc. Jan Mareš

 • náklad na 1 číslo by měl jít přímo z příjmů za Fyziologické dny
 • časopis vybírá publikační poplatky za články – možno žádat o snížení poplatku jen v případě přehledného článku bez dedikací.

3. Supplementum Physiological Research z FD – referoval doc. Jakub Otáhal

 • oponenti odmítají posuzovat články
 • I v roce 2015 vznikne Supplementum Physiological Research

Bude obsahovat 1-2 přehledné články. Nejkvalitnější vědecké práce budou vybrány ustanovenou komisí z nominovaných přednášek.

4. Výzva prof. Anny Vašků přednesená v rámci úvodního zasedání 91. FD „Klinická fyziologie v ČR jako specializační obor“

Diskuse:
prof. Rokyta: Dříve již byly snahy zavést Klinickou fyziologii jako atestační obor. Dosud se tyto návrhy nepodařilo prosadit. Francouzský model Klinické fysiologie má výhody proti modelu švédskému, který navrhovala prof. Vašků.
prof. Kittnar: Souhlasí s prof. Rokytou, že francouzský systém je lepší než skandinávský.
prof. Honzíková: Před lety již proběhla podobná iniciativa, tenkrát spojená s funkční diagnostikou, ale bez úspěchu.
doc. Jiruška: Jak začlenit fyziology na kliniku? Odpovědi: Fyziolog 1 den na klinice (prof. Rokyta). Řada kliniků pracuje na fyziologii (doc. Mareš).
prof. Ošťádal: Počet zájemců z řad absolventů lékařských fakult o výuku fyziologie neudržitelně klesá. Nutno podporovat lékaře fyziology.
doc. Vožeh: Příští týden bude schůze výboru Patofyziologické společnosti. Nutno sjednotit postoj obou společností.

Závěr:

 • ČFS pozitivně přijímá iniciativu směřující k zavedení specializačního oboru Klinická fyziologie.
 • ČFS pověřuje prof. Rokytu, aby vstoupil v jednání s prof. Škrhou a seznámil ho s tímto požadavkem.

5. Prof. Nečas – přednosta Ústavu fyziologie LF v Olomouci vysvětlil, proč se 91. FD nekonaly na LF v Olomouci

Hlavním důvodem byla odlišná koncepce financování Fysiologických dnů.
Předseda ČFS prof. Pokorný potvrdil správnost jeho slov a vyjádřil naději, že po vyřešení některých procedurálních problémů týkajících se především financování FD, bude možné opět oslovit zástupce LF v Olomouci a FD tam uspořádat.

Členové společnosti vyjádřili souhlas s Výroční zprávou.

2. února 2015

zapsala Prof. MUDr. Romana Šlamberová, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda ČFS